UREDNIKOVO SLOVO
LETTER FROM THE EDITOR

Na časopisnu scenu, dvobrojem 3-4 za prošlu godinu, stupa novo uredništvo ''Tema''. Zbog kašnjenja prošle redakcije, dvobroj je morao biti sačinjen od ''zaostalih'' i, nešto malo, novopristiglih rukopisa. Stoga je on proizvod i stare i nove uređivačke postave.
Prošla redakcija zaslužuje sve pohvale za svoj rad – posebno prof. dr Miomir Ivković, glavni i odgovorni urednik. Očuvala je ča-sopis i, više od toga, uzdigla ga u red boljih jugoslovenskih naučnih glasila. Bude li novi sastav održao dosegnuti nivo, može biti zadovoljan, premda će se truditi da iskorači koji korak više - i u kvantitetu i u kvalitetu.
Mandatar je sačinio svoj tim od mladih saradnika (asistenata i asistenata-pripravnika) Univerziteta u Nišu. Oni bi trebalo, primajući se članstva u redakciji, da to shvate kao izazov i šansu za dokazivanjem: nema izistinske akademske karijere i bez ''kaljenja'' u radu na naučnoj periodici. Rečju, računa se na njihov polet.
Osim te novine, redakcija je već spremila, i tek će uvesti, i druge. Primera radi, oformila je Biblioteku pod naslovom ''Knjiga časopisa 'Teme''', u kojoj će se objavljivati omanje studije i monografije koje su inovativne u tematici i načinu obrade (Objavljena je prva publikacija: Romske duše /Živković, J., Todorović, D., Jovanović, V. i D. B. Đorđević/.). Zatim, znatno će proširiti časopisni deo – ''Kritička kartoteka'' - za kritičke osvrte, prikaze i recenzije knjiga, većma niških pisaca. Potom, poput već ustaljene svetske prakse, češće će štampati članke na engleskom jeziku, odnosno na jeziku za koji se opredelio autor, kao što će uvek donositi i pokoji prevod sa drugih govornih područja. Nadalje, pokušaće da uspostavi kontakt sa autorima iz bivših YU republika i zemalja iz okruženja. Najzad, nastaviće da gaji tematske brojeve.
Redakcija je otvorena za saradnju, pomoć i, naravno, zasnovanu i dobronamernu kritiku. 


Dragoljub B. Đorđević