TM G. XXIV Br. 3-4 Str. 217 - 225 Niš jul - decembar 2000.
UDK 321.7.001
Pregledni članak
Zoran Avramović
Pedagoški institut, Beograd
JEDNA ILI VIŠE DEMOKRATIJA
Rezime
U autor kritički analizira idejne pokušaje da se pojam demokratije razumeva kao jednoznačan pojam. Istraživanje pojma demokratije pokazuje da postoji osam teorija demokratije koje se razlikuju prema saznajnim, vrednosnim i praktičnim karakteristikama. Reč je o: liberalnim, elitističkim, participativnim, reprezentativnim, većinskim, konsensualnim, institucionalnim i socijalnim teorijama demokratije. Pored pojmovnih razlika demokratije se razlikuju i prema institucionalnim rešenjima. U radu se razmatraju različiti tipovi demokratskih država, demokratskih političkih sistema i demokratskih društvenih institucija. U zaključku, autor tvrdi da nekritički odnos prema globalizaciji demokratije treba korigovati diferencijalnim mišljenjem o demokratiji.
Ključne reči: demokratija, teorijski pluralizam, institucije

ONE OR MORE DEMOCRACIES
Summary
In this paper, the author critically analyses theoretical attempts to understand the notion of democracy as 'a single meaning' notion. The analysis of the notion democracy shows that there are eight theories of democracy which defer in respect to cognitive, value, and practical characteristics. These are liberal, elitist, participative, representative, majority, consensual, institutional, and social theories of democracy. Besides differences in notions, democracies also defers in respect to institutional solutions. Thus, this paper also investigates different types of democratic states, democratic political systems, and democratic social institutions. In conclusion, the author claims that non-critical attitude towards globalization and democracy should be updated with differential thinking about democracy.
Key words:  democracy, theoretical pluralism, institutions.