TM G. XXIV Br. 3-4 Str. 259 - 267 Niš jul - decembar 2000.
UDK 316.3:2+322
Prethodno saopštenje
Jelena Đorđević
Defektološki fakultet, Beograd
E-mail: krplja@eunet.yu
KULTURA KAO ČINILAC TRANZICIJE I MODERNIZACIJE
Rezime
Odbacujući, kao prevaziđen, pogled na religiju kao sub speciae aeternitatis, autor otvara pitanje odnosa moći religije i politike i njihovog uticaja na društvene i duhovne procese u društvu. Ovaj se odnos prati na trostrukoj ravni. Jedna od njih su nastojanja kulturne antropologije da putem konkretnih obrazaca (interpretativni, simbolički metod) objasni njihovo međudejstvo u različitim društvenim i istorijskim situacijama. Ovi obrasci nedvosmisleno ukazuju da postoji kako unutarnja veza između domena političkog i religijskog, tako i čitljiva veza između religije i političke kulture i da ona nije beznačajna za prirodu političkog bića određenog društva. Jednako, nije za zanemarivanje ni odnos između religije, etniciteta i političke identifikacije.
U zaključku se navodi da religija predstavlja srž istorijskih procesa u kojima je nerazlučivo međudejstvo svih faktora odlučujućih za formulisanje društvenog i ličnog identiteta.
Ključne reči: religija, politika, identitet, društveni sistem, kulturna tradicija.

CULTURE AS A FACTOR OF TRANSITION AND MODERNIZATION
Summary
Aborting, as exceeded, a view on religion as sub speciae aeternitatis, the author opens the question of the relation between power of religion and politics and their influence on social and spiritual processes in a society. This relation is followed on triple level. One of them is the attempt of Cultural anthropology to, by using concrete patterns (interpretative, symbolic method), explain their reciprocity in different social and historical situations. These patterns unequivocally indicate that there is not only inner connection between the domains of political and religious, but also a readable connection between religion and political culture and that this connection is not trivial for the nature of political being of a society. Equally, one cannot overlook the relation between religion, ethnicity, and political identification.
In conclusion, the author states that religion signifies the core of historical processes in which one can find reciprocity of all factors important for formulating of social and personal identity.
Key words:  religion, politics, identity, social system, cultural tradition.