TM G. XX Br. 3-4  Str. 211 - 223 Niš jul - decembar 1997.
UDK 314.04-054 (497.1)
Prethodno saopštenje
Petar Golubović
Filozofski fakultet, Niš
ETNIČKI SASTAV STANOVNIŠTVA JUGOSLAVIJE
Rezime
U radu je izvršena kvantitativna analiza kretanja stanovništva jugoslovenskih naroda po etničkoj pripadnosti. Po nacionalnom opredeljenju naroda, koji su činili bivšu Jugoslaviju, razaznaje se da je ona bila mnogonacionalna država. Pre Drugog svetskog rata najveći deo Muslimana u Bosni i Hercegovini iskazivao se kao nacionalno neopredeljen; ostali stanovnici deklarisali su se prema etničkoj pripadnosti svom narodu. Pripadnost sopstvenom narodu stvara snažnu vezu između pripadnika tog naroda. U Jugoslaviji je proveden prvi popis u istoriji stanovništva po načelu etničkog opredeljenja, kada se svako slobodno mogao izjasniti kojoj etničkoj strukturi pripada. Naime, prvi popis stanovništva iz 1948. godine omogućio je da se razbistri brojčani odnos pojednih naroda u Jugoslaviji. Po etničkoj pripadnosti stanovništvo je podeljeno u dve glavne grupe. Jedna grupa su južnoslovenski narodi, koji u najvećem broju stanuju u Jugoslaviji, a druga su nacionalne manjine. Demografska kretanja u Jugoslaviji po etničkoj strukturi u protekle (1948-1991) 43 godine karakteriše opadanje stanovništva, uslovljeno pre svega niskim i opadajućim prirodnim priraštajem. Nepovoljne tendencije u prirodnom kretanju stanovništva negativno su se odrazile i na brojno kretanje stanovništva. U strukturi stanovništva preovlađuje sve veći udeo starijih grupa, a sve manje mlađih lica, što nije pogodna osnovica za buduće prirodno obnavljanje stanovništva. Nasuprot ovoj konstataciji, može se zapaziti da su u ovom periodu povoljno kretanje i povećanje broja stanovnika imale neke nacionalnosti kao što su: Šiptari, Muslimani, Turci i Romi. Natalitet ovih nacionalnosti umnogome je uticao na ukupno povećanje stanovništva jugoslovenske zajednice.
Ključne reči: stanovništvo, narod, nacionalne manjine, etnički sastav, republike

THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION IN YUGOSLAVIA
Summary
This paper is a survey of the change in number of Yugoslav population ac-cording to ethnic affiliation. According to the declaration of nations by which Yugoslavia was constituted of, it is clear that Yugoslavia was a multinational state. Before the World War II most of the Moslems in Bosnia and Herzegovina did not declare themselves a nation; the rest of the population declared themselves according to the ethnic affiliation. The ethnic affiliation makes a strong bond among the members of a nation. Yugoslavia took the first population census in the history of population which was based on ethnic affiliation where everyone was free to declare himself ethnically. Namely, the first population census from 1948 clearly showed the ratio between the number of particular nations in Yugoslavia. According to ethnic affiliation the population has fallen into two groups. One group is made up of South Slavic nations, who mostly live in Yugoslavia, and the other are national minorities. The demographic changes based on the ethnic structure in Yugoslavia in the past forty three years (1948-1991) are characterized by decrease in population which has been determined by a low and decreasing population growth. The negative tendencies in population growth have negatively influenced the number of population. The population structure shows a great number of old people, and a small number of young people, which is not an appropriate basis for the future regeneration of population. On the contrary, it is evident that a positive change and an increase of population characterize some nationalities like the Albanians, the Moslems, the Turks and the Gypsies. The birthrate of these nationalities has influenced to a great extent the increase of population in Yugoslavia.
Key words: population, nation, national minorities, ethnic structure, republics