TM G. XX Br. 3-4  Str. 255 - 264 Niš jul - decembar 1997.
UDK 314.118 (497.113)
Prethodno saopštenje
Saša Kicošev
Institut za geografiju PMF, Novi Sad
PROMENE U ETNIČKOJ I VERSKOJ STRUKTURI STANOVNIŠTVA VOJVODINE TOKOM 20. VEKA
Rezime
Prema popisu iz 1991. godine u Vojvodini su Srbi činili 56,8%  stanovništva, Mađari 16,9%, Hrvati 3,7%, Slovaci 3,1%, Crnogorci 2,2%, Rumuni 1,9%, Rusini 0,9%, Makedonci 0,9%, Nemci 0,2%, dok su Jugosloveni i ostali predstavljali 13,4% ukupne populacije. Vojvodina predstavlja primer tradicionalno dobrih međuetničkih i međuverskih odnosa. To može da pomogne saživljavanju, a taj proces je mnogo lakši kod sličnih etničkih grupa. Posebno su važne jezička i verska sličnost. Proces saživaljavanja odvija se i kod veoma različitih etničkih i verskih grupa. Međutim, kod njih uvek postoji neka latentna opasnost narušavanja dobrih odnosa usled izvesne doze nepoverenja i razmimolaženja u mišljenju i ponašanju u određenim situacijama. Povezanost sa drugim etničkim grupama ima više aspekata. Kada ona postoji i kada je masovita, veća je opasnost da će se pojaviti i spontane asimilacije. One su negde veoma česte. To je i jedan ad glavnih razloga što se smanjuje broj pripadnika pojedinih etničkih manjina. Etničke i verske asimilacije nema kad među narodima postoje neki antagonizmi. To, međutim, otežava zajednički život. Nažalost i takve pojave postoje u Vojvodini i najvećim  delom su rezultat istorijskog nasleđa, religioznih uticaja, različitih psiholoških osobina stanovništva i dr. Najnovije promene etničke i verske strukture stanovništva Vojvodine izazvane su građanskim ratom na prostoru bivše Jugoslavije. Tom prilikom došlo je do pomeranja velikog broja pripadnika etničkih manjina, a taj proces je intenziviran u Vojvodini zavođenjem ekonomskih i političkih sankcija prema SRJ. Istovremeno, mnogobrojne izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine došle su u Vojvodinu, zbog čega se udeo srpskog stanovništva u Pokrajini značajno povećao. Međutim, Vojvodina je i jedini deo bivše Jugoslavije u kojoj je broj lica etnički izjašnjenih kao Jugosloveni porastao.
Ključne reči: Vojvodina, etnička struktura, verska struktura, stanovništvo, građanski rat

THE CHANGES OF ETHNIC AND CONFESSIONAL STRUCTURE IN VOJVODINA DURING XX CENTURY
Summary
This region is characterized by a very complex ethnic and confessional structure of the population (1991): the Serbs 56,8%, Croats 3,7%; Slovaks 3,1%. Montenegers 2,2%, Romanias 1,9%, Ruthenians 0.9%, Germans 0,2%, Yugoslavs (the group that did not specify its ethnic identity) and others 13,4%. Vojvodina represents an example of a long tradition of living together. This can help the population to grow accustomed to one another and coexistence is much easier in similar ethnic groups. Especially important are the language and religious similarities. The process of learning how to live together is also to be found among diverse ethnic and confessional groups. But there is also a potential danger of destroying good relationships; there is the lack of trust; anti different opinions are to be fund when it comes to the way of thinking and behaving in specific situations. There are different aspects concerning demographic links with other ethnic and confessional groups. When they exist and are massive, the risk of spontaneous assimilation is higher. They are very frequent somewhere. That is one of the main reasons why the number of the ethnic minorities went down. Ethnic and confessional assimilation is not known among the peoples who nourish some antagonisms. It creates difficulties for their living together. Unfor-tunately these phenomena are existing in Vojvodina, and they are mostly the result of historical background, religious influences, various psychological features of the population, etc. The newest changes in the ethnic and confessional structure of the population of Vojvodina have been provoked by the civil war in the former Yugosla-via. The people of various ethnic minorities have moved in and this process has been stronger with the introduction of economic and political sanctions against FR Yugoslavia. At the same time, many refuges immigrated from Croatia and Bosna-Herzegovina in the Vojvodina. As a consequence the share of the Serbs population increased in the Province. At the same time, Vojvodina is the only one region in former Yugoslavia where the number of  "Yugoslavs" increased.
Key words: Vojvodina, ethnic structure, religious structure, population, civil war