TMG.  XXII  Br. 3-4  Str. 255 - 264  Niš  jul - decembar  1998.
UDK 165+141.82+1(497.1)
Pregledni rad

Ratko Nešković
Filološki fakultet, Beograd
TIPOLOGIJA I KRITIKA DIJALEKTIKE NEMAČKE FILOZOFIJE
(Podsećanje na jedno rano deloprofesora Gligorija Zaječaranovića)
Rezime
Delo Dijalektika nemačke klasične filozofije profesora Gligorija Zaječaranovića nastalo je iz istraživanja koje se legitimiše marksističkom filozofijom kao svojim polazištem. Ta legitimacija danas olako izaziva podozrivost jer je to stanovište u svom razvoju prošlo kroz različite i kontroverzne forme. Istraživanje koje je u ovoj knjizi na delu izvedeno je sa stanovišta Marksove prodorne analize i kritike nemačke klasične filozofije, a ne sa stanovišta bilo koje dogmatske i neproduktivne marksističke pozicije. To se može objasniti i konkretnoistorijskim okolnostima: istraživanje se odvijalo u vremenima kad je filozofska misao u Jugoslaviji odlučno i samosvesno izlazila iz etape dogmatske zatvorenosti i literarnog siromaštva i ušla u svoje otvoreno, kritičko i istraživačko razdoblje. Zato je Gligorije Zaječaranović u svom radu mogao da se osloni ne samo na Marksovu recepciju nemačke klasične filozofije nego i na brojne kontroverzne recepcije dijalektičke nemačke klasične filozofije i dijalektike u marksizmu. Završetak istraživanja koje ova knjiga prezentira sadrži instruktivno upozorenje marksističkom mišlju. To upozorenje oslanja se na Marksov kritički stav da dijalektička metoda može biti produktivna, efikasna i nadmoćna samo ukoliko u "pozitivno razumevanje postojećeg stanja unosi ujedno i razumevanje njegove negacije, njegove nužne propasti", odnosno ako "svaki postali oblik shvata u toku kretanja, dakle i po njegovoj prolaznoj strani". Danas se lako može konstatovati da su naša teorijska misao, u značajnoj meri, a političke snage našeg istorijskog razvoja, skoro u potpunosti, previđale ovo upozorenje.
Ključne reči: nemačka klasična filozofija, dijalektika u marksizmu, filozofska misao u Jugoslaviji.

DIALECTIC OF THE GERMAN PHILOSOPHY - TYPOLOGY AND CRITIQUE
(A Recollection of an Early Work of Professor Gligorije Zaječaranović)
Summary
"Dialectic of the German Classic Philosophy" of professor Gligorije Zaječaranović grew out of a research groundwork which identifies Marxist philosophy as its stem. A research carried out in this work stems from the viewpoint of Marxian penetrating analysis and critique of the German classic philosophy, rather than from the standpoint of any dogmatic and nonproductive Marxist stance. This can be explained by the concrete historical conditions: the research took place in the period when the Yugoslav philosophical thought made a resolute and self-confident step out of its phase of dogmatic closeness and literary poverty to enter its open, critical and research-oriented era. For this reason Gligorije Zaječaranović could rely in his work not only on the Marxian reception of the German classic philosophy, but also on numerous controversial receptions of the dialectical German classic philosophy and dialectics in Marxism. The closing part of the research presented in this book contains an instructive warning to the Marxist thought. This warning relies on the Marxian critical attitude implying that the dialectic method cannot be productive, efficient and superior unless "its positive understanding of the present state of affairs is followed by an understanding of its negation, its imperative destruction", i. e. unless "it perceives each and every existing form in its perpetual flux, that is in the context of its temporariness". Nowadays it is easy to conclude that our theoretical thought has considerably overlooked this warning, not to mention the political forces of our historical development, which have done it almost completely.
Key words: German classic philosophy, dialectics in Marxism, Yugoslav philosophical thought.