TM G.XXIII Br. 3-4 Str. 203 - 214 Niš jul - decembar 1999.
UDK 371.13-057.164:331.101.32(083.94)
Prethodno saopštenje
Milenko Kundačina
Učiteljski fakultet, Užice
ZADOVOLJSTVO POSLOM ASISTENTA PRIPRAVNIKA
Rezime
U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja o zadovoljstvu poslom asistenata pripravnika po segmentima: nastava, naučno-istraživački rad, napredovanje i stručno usavršavanje u struci. Rezultati istraživanja pokazuju razlike u stepenu zadovoljstva asistenata pripravnika pojedinim aspektima rada na univerzitetu. Asistenti pripravnici pokazuju respektovano određeni nivo kritičnosti u oceni stanja stvarnosti. U velikoj većini su, uglavnom, zadovoljni pojedi-nim segmentima radnih zadataka. Istraživanje je urađeno u okviru projekta  Didaktičko usavršavanje univerzitetskih saradnika (14T19/11).
Ključne reči: asistenti pripravnici, nastavni rad, naučno-istraživački rad, naučno napredovanje i stručno usavršavanje, zadovoljstvo poslom.
SATISFACTION RESULTING FROM WORKING AS A JUNIOR ASSISTANT
Summary
The paper presents the results of an empirical research focused on the level of satisfaction resulting from doing junior assistant's job in each of the following segments: teaching, research work, promotion and professional advancement. The results show that there are differences in the level of satisfaction of junior assistants with different aspects of their work at the university. Junior assistants show a certain level of criticality in the evaluation of the state of reality. A vast majority of them is mostly satisfied with certain segments of their duties. The research was carried out within the project Didactic Advanced Training of the University Junior Teaching Staff (14T19/11).
Key words: junior assistants, teaching, research work, scientific promotion and professional advancement, satisfaction with work.