TEME 4/2012
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXVI Br. 4 Str. 1455 - 1950 Niš oktobar - decembar 2012.
UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS

REČ PRIREĐIVAČA
EDITOR'S LETTER

PDF LATINIČNA VERZIJA

ETNIČKE VEĆINE I ETNIČKE MANJINE U POGRANIČNIM OPŠTINAMA
ETHNIC MAJORITY AND ETHNIC MINORITIES IN THE BORDER MUNICIPALITIES
Dušan Marinković
HETEROTOPIJE, GRANICE I MOĆ: SOCIOLOŠKI DOPRINOS OBNOVI POTISNUTIH TEMA
HETEROTOPIAS, BOUNDARIES AND POWER: SOCIOLOGICAL CONTRIBUTION TO THE RECONSTRUCTION OF REPRESSED TOPICS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Vesna Trifunović
KULTURNA POLITIKA U SRBIJI: PROBLEM CENTRA I PERIFERIJE
CULTURAL POLICY IN THE SERBIA: THE PROBLEM OF CENTER AND PERIPHERY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Dragan Koković, Dušan Ristić
KULTURNE RAZLIKE, ETNIČKE GRANICE I ETNIČKA DISTANCA: ISTRAŽIVANJE U VOJVODINI
CULTURAL DIFFERENCES, ETHNIC BOUNDARIES AND ETHNIC DISTANCE: RESEARCH IN VOJVODINA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Goran Penev
ETNIČKA STRUKTURA STANOVNIŠTVA BALKANSKIH DRŽAVA KRAJEM 20. I POČETKOM 21. VEKA
THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF BALKAN COUNTRIES AT THE END OF THE 20TH AND THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Milovan Vuković, Danijela Voza, Dejan Riznić
POGRANIČJE ISTOČNE I JUGOISTOČNE SRBIJE U ŠTAMPANIM MEDIJIMA NACIONALNOG ZNAČAJA
BORDERLANDS OF EASTERN AND SOUTH-EASTERN SERBIA IN THE PRINTED MEDIA OF NATIONAL IMPORTANCE

PDF LATINIČNA VERZIJA
Dragoljub B. Đorđević, Lela Milošević Radulović
POGRANIČNE OPŠTINE JUGOISTOČNE SRBIJE U ŠTAMPANIM MEDIJIMA – PRIMER NARODNIH NOVINA
BORDER MUNICIPALITIES OF SOUTHEASTERN SERBIA IN PRINT MEDIA – THE EXAMPLE OF NARODNE NOVINE

PDF LATINIČNA VERZIJA
Srđan Golubović, Nataša Golubović, Predrag Cvetković
PREKOGRANIČNA SARADNJA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
CROSS-BORDER COOPERATION IN WESTERN BALKAN COUNTRIES-POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Mihailo Antović, Dušan Stamenković, Miloš Tasić
ОODNOS IZMEĐU ZNANJA STRANIH JEZIKA I PERCEPCIJE IDENTITETA U POGRANIČNIM OPŠTINAMA JUGOISTOČNE SRBIJE
THE RELATION BETWEEN THE KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGES AND THE PERCEPTION OF IDENTITY IN BORDER MUNICIPALITIES OF SOUTHEAST SERBIA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Marija Cvetković
FAKTORI KOJI UTIČU NA NASILNIČKO PONAŠANJE UČENIKA U BABUŠNIČKOJ OPŠTINI
INTERPRETATION OF CAUSAL FACTORS FOR STUDENT`S VIOLENT BEHAVIOR FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS FROM THE MUNICIPALITY OF BABUŠNICA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Bojan Đerčan, Tamara Lukić, Milka Bubalo Živković
REGIONALNO – DEMOGRAFSKI PROBLEMI I KVALITET ŽIVOTA U POGRANIČNOM PODRUČJU SREMA: STUDIJA SLUČAJA OPŠTINA ŠID
REGIONAL - DEMOGRAPHIC PROBLEMS AND THE QUALITY OF LIFE IN THE SREM BORDER AREA: CASE STUDY, ŠID MUNICIPALITY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Obrad Stevanović, Saša Mijalković, Dane Subošić, Dragan Mlađan
PREVENCIJA ETNIČKI MOTIVISANOG TERORIZMA U REPUBLICI SRBIJI: STUDIJA SLUČAJA „BUJANOVAC, PREŠEVO I MEDVEĐA“
ETHNICALLY MOTIVATED TERRORISM PREVENTION IN SERBIA: A CASE STUDY "BUJANOVAC, PRESEVO AND MEDVEDJA"

PDF LATINIČNA VERZIJA
Miloš Jovanović
SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA RADOVA NA TEMU GRANICE I POGRANIČJA
SELECTIVE BIBLIOGRAPHY OF WORKS DEALING WITH BORDER AND BORDERLAND ISSUES

PDF LATINIČNA VERZIJA

EKONOMIJA
ECONOMICS
Ivana Božić Miljković
EKONOMSKA MODERNIZACIJA SRBIJE I MEĐUNARODNI EKONOMSKI TOKOVI
ECONOMY MODERNIZATION OF SERBIA AND INTERNATIONAL ECONOMY FLOWS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Gordana Marjanović, Ljiljana Maksimović, Gordana Radosavljević
TEORIJSKE KONTROVERZE O PRIRODNOJ STOPI NEZAPOSLENOSTI
THEORETICAL CONTROVERSIES ON THE NATURAL RATE OF UNEMPLOYMENT

PDF LATINIČNA VERZIJA
Svetlana Ignjatijević, Jovan Babović, Dragomir Đorđević
BALASA INDEKS U ODREĐIVANJU KOMPARATIVNIH PREDNOSTI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U IZVOZU
THE BALASSA INDEX IN DETERMINING THE COMPARATIVE ADVANTAGES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN EXPORTS

PDF LATINIČNA VERZIJA
Rajko Tepavac, Aleksandra Nikolić, Drago Cvijanović
ZNAČAJ UPRAVLJANJA RIZICIMA U OSIGURANJU ZA EKONOMSKI RAZVOJ ZEMLJE
THE IMPORTANCE OF RISK MANAGEMENT IN INSURANCE FOR SERBIAN ECONOMIC DEVELOPMENT

PDF LATINIČNA VERZIJA
Emilija Manić
EKONOMSKA GEOGRAFIJA NA POČETKU NOVOG MILENIJUMA OSVRT NA „NOVU EKONOMSKU GEOGRAFIJU“ -
ECONOMIC GEOGRAPHY AT THE BIGGINIG OF NEW MILLENIA - A INSIGHT ON “NEW ECONOMIC GEOGRAPHY“ –

PDF LATINIČNA VERZIJA

PANORAMA
PANORAMA
Petar Bojanić
DUH INSTITUCIJE POREKLO I TEORIJA INSTITUCIJE ŽAN-ŽAK RUSOA
THE SPIRIT OF THE INSTITUTION: The Origin and Theory of the Institution in Jean-Jacques Rousseau’s Work

PDF LATINIČNA VERZIJA
Turkubiй Indrisovič Afasižev, Vяčeslav Nurbievič Nehaй
GLOBALIZACIONNЫE PROCESSЫ V SOCIALЬNO-ISTORIČESKO RETROSPEKTIVE MIROVOGO RAZVITIЯ
GLOBALIZACIONI PROCESI U SOCIJALNO-ISTORIJSKOJ RESTROSPEKTIVI SVETSKOG RAZVOJA

PDF LATINIČNA VERZIJA
Želimir Kešetović
POLICIJA U POLITIČKOM ŽIVOTU
POLICE IN POLITICAL LIFE

PDF LATINIČNA VERZIJA
Đokica Jovanović
PROPLAMSAJI MODERNE U SRBIJI NA RAZMEĐI XIX I XX STOLEĆA
SOME SPARKS OF MODERNA IN SERBIA AT THE TURN OF THE NINETEENTH INTO THE TWENTIETH CENTURY

PDF LATINIČNA VERZIJA
Violeta Cvetkovska Ocokoljić, Tatjana Cvetkovski
MEDIJI – ALHEMIJA DRUŠTVA PRIVIDNOG PREOBRAŽAJA
MEDIA – the Alchemy of the Society’s Illusionary Transformation

PDF LATINIČNA VERZIJA
Aleksandar Rastović
BRITANSKO–SRPSKI ODNOSI 1837–1914. GODINE
THE BRITISH SERBIAN RELATIONS 1837-1903

PDF LATINIČNA VERZIJA
Savka Blagojević
SOME CONCEPTS DIFFERENTLY TREATED IN THE MULTICULTURAL DISCOURSE COMMUNITY (WITH THE SPECIAL REFERENCE TO ENGLISH AND SERBIAN ACADEMIC WRITING)
O NEKIM KONCEPTIMA KOJI SE RAZLIČITO KORISTE U MULTIKULTURNOJ DISKURSNOJ ZAJEDNICI (SA POSEBNIM OSVRTOM NA AKADEMSKO PISANJE ENGLESKIH I SRPSKIH AUTORA)

PDF LATINIČNA VERZIJA

PRIKAZI
REVIEWS
Jelena Jovanović
SELO U POGRANIČJU
VILLAGE IN THE BORDER MUNICIPALITIES

PDF LATINIČNA VERZIJA