КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА УЗРОКА И ПОСЛЕДИЦА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ БАНКАРСКИХ КРИЗА/COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF REPRESENTATIVE BANKING CRISES

Виолета Тодоровић, Емилија Вуксановић, Милена Јакшић

DOI Number
-
First page
159
Last page
174

Abstract


Апстракт
Актуелна кретања у глобалним финансијским токовима значајно утичу на понашање и резултате пословања банака. Динамични, непредвидиви и тур-булентни фактори окружења релативизирају специфичну позицију банака и захтевају њихов активнији однос према окружењу. Од тренутка када је послова-ње банака попримило глобални карактер и банкарске кризе су постале глобална појава. Стога, идентификација и анализа узрока банкарских криза представља почетни корак у решавању истих. Предмет истраживања у раду су узроци бан-карских криза, како традиционални, тако и они који су условљени развојем фи-нансијских иновација. Циљ рада је да се идентификују идентични узроци, утвр-де суштинске разлике и измере дубина и дужина негативних ефеката банкар-ских криза. Анализом изабраних, репрезентативних криза, аутори закључују да оне могу изазвати проблеме различитог интензитета на финансијски и при-вредни систем, у зависности од брзине предузетих мера за њихово заустављање. На бази тога је створена основа за рационалну и релевантну верификацију ефе-ката, насталих по основу правовремено предузетих акција за санирање индиви-дуалних банкарских проблема и решавање системских банкарских криза.
Кључне речи: банкарске кризе, узроци банкарских криза, финансијска либерализација, неперформансност кредита, регулаторне мере


Abstract
Current developments in the global financial flows significantly affect the behaviour and performance of banks. Dynamic, unpredictable, and turbulent environment factors relativize the specific position of the banks and demand their active attitude towards the environment. From the moment the banking operations assumed a global character, banking crises became a global phenomenon. Therefore, the identification and analysis of the causes of banking crises is the initial step in solving them. The paper deals with the causes of banking crises, both traditional and the ones resulting from the development of financial innovations. The aim is to identify the identical causes, determine the essential differences, and measure the depth and length of the adverse effects of banking crises. By analysing the selected representative crises, the authors conclude that they can cause problems of varying impact on the financial and the economic system, depending on the speed of the measures taken to stop them. Accordingly, the basis has been created for a rational and relevant verification of the effects arising from the timely actions taken to remedy individual banking problems and resolve systemic banking crises.
Key words: banking crises, causes of banking crises, financial liberalisation, non-performing loans, regulatory measures.


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Beck, T. (2003). The Incentive Compatible Design of Deposit Insurance and Bank Failure Resolution – Concepts and Country Studies. World Bank Policy Research Working Paper 3043, May, 1-29.

Beck, T., & Laeven, L. (2006). Resolution of Failed Banks by Deposit Insurers: Cross-Country Evidence. World Bank Policy Research Working Paper 3920. May, 1-33.

Beck, T., Demirguc-Kunt., & Levine, R. (2003). Bank Concentration and Crises. The World Bank, Policy Research Working Paper 3041, May, 1-41.

Bloom, R. (2013). Global Financial Crisis in Retrospect. The CPA Journal, 83 (3), 6-10.

Caprio, G. Jr., & Klingebiel, D. (1996). Bank Insolvencies: Cross-country Experience. Policy Research Department 1620, July. The World Bank, 1-60.

Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. (2006). Introduction to Banking. Harlow, UK: Prentice Hall.

Demirguc-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countris. IMF Staff Papers, 45 (1), March, 81-109.

Demirguc-Kunt, A., & Detragiache, E. (2005). Cross-Country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey. World Bank Policy Research Working Paper 3719. September, 1-40.

Goldberg, S. R., & Giedeman, D. C. (2009). Healing the Global Financial Crisis. The Journal of Corporate Accounting & Finance, September/October. Wiley Periodicalis, Inc, 13-24. doi: 10.1002/jcaf.20524

Heffernan, S. (2005) Modern Banking. John Wiley & Sons, Chichester, England.

Kaufman, G. G. (1996). Bank Failures, Systemic Risk and Regulation. Cato Journal. 16(1), 1-31.

Kaufman, G. G., & Seelig, A. S. (2006). Post-Resolution Treatment of Depositors at Failed Banks: Implications for the Severity of Banking Crises, Systemic Risk, and Too-Big-To-Fail. In Hoelscher, S. D (Eds.). Bank Restructuring and

Resolution (163-183). IMF, New York: Palgrave Macmillan.

Leckow, B. R. (2006). The IMF/World Bank Global Insolvency Initiative-Its Purpose and Principial Features. In Hoelscher, S. D (Eds.). Bank Restructuring and Resolution (184-195). IMF, New York: Palgrave Macmillan.

Mulbert, O. P., & Wilhelm, A. (2011). Reforms of EU banking and Securities regulation after the Financial Crises, Center for German and international Law and Financial services, 1-45.

Page, J., & Hooper, P. (2013). The Fundamentals of Bank Accounting. The CPA Journal, 83 (3), 46-52.

Peek, J., & Rosengren, E. S. (2003). Unnatural Selection: Perverse Incentives and the Misallocation of Credit in Japan. National Bureau of Economic Research, Working Paper 643, April, 1-39.

Pesola, J. (2001). The Role of Macroeconomic Shocks in Banking Crises. Bank of Finland Discussion Papers, No. 6. Helsinki, 1-62.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). Da li je američka sub-prime finansijska kriza iz 2007. godine toliko različita? Međunarodna istorijska komparacija. Panoeconomicus, 3, 291-299. doi: 10.2298/PAN0903291R

Sandal, K. (2004). The Nordic Banking Crisis in the early 1990s - Resolution Methods and Fiscal Costs. 77-115. http://www.norgesbank.no/upload/import/publikasjoner/skriftserie/33/chapter3.pdf

Schoenmaker, D. (2012). Banking Supervision and Resolution: The European Dimension. DSF Policy Paper, 19 (1), 1-14.

Stutts, W. F., & Watts, W. C. (2009). Of Herring and Sausage: Nordic Responses to Banking Crises as Examples for the United States. Texas International Law Journal, 44, 577-627.

Torre, A., & Ize A. (2009). Regulatory Reform: Integrating Paradigms. Policy Research Working Paper 4842/2. The World Bank, 1-36.

Јакшић, М., & Тодоровић, В. (2009). Актуелна кретања у глобалним финансијским токовима (Current developments in the global financial flows). Računovodstvo, 3/4, 79-89.

Тодоровић, В. (2013a). Улога осигурања депозита у системима банкарских регулатива (The Role of Deposit Insurance in Banking Regulation Systems). У Лековић, В. (Ур.). Институционалне промене као детрминанта

привредног развоја Србије (384-401). Крагујевац: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу.

Тодоровић, В. (2013б). Алтернативни регулаторни приступи (Alternative Regulatory Approaches to Managing Banking Crises). Економски хоризонти, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 15(3), 213-227. doi:

5937/ekonhor1303213T.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804