KEY FACTORS OF CORPORATE GOVERNANCE MODEL DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES/КЉУЧНИ ФАКТОРИ РАЗВОЈА МОДЕЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА У ТРАНЗИЦИОНИМ ЕКОНОМИЈАМА

Verica Babić, Jelena Nikolić

DOI Number
-
First page
747
Last page
761

Abstract


Based on the differences that exist in the legal and institutional framework of the countries, the development of corporate governance model is an important issue for both developed countries and transition countries, which are faced with specific problems of corporate governance. The most important criteria for differentiating corporate governance model are structures and the power of the owners, as well as the rights and obligations of the other actors on the basis of which it can extract three corporate governance models that apply in developed economies: the Anglo-Saxon model, the continental Europe model and the Japanese model. Starting from the premise that an isolated and individual analysis of the corporate governance models can lead to false conclusions, it is necessary to conduct comparative analysis of the similarities and differences of the above mention models. This analysis is base for drawing conclusions about the advantages and disadvantages of different models, and it should be the guideline of transition economies in solving problems that arise as a consequence of separation of ownership from control, the privatization process, and the effects of changes in the ownership and management structure. The research goal is to identify and analyze the most important factors that determine the development of a corporate governance model most suited to the transition countries, from the standpoint of the effectiveness of the relevant corporate control mechanisms. The research starts from the point that is necessary to develop a new corporate governance model appropriate specifics of transition economies. This model is based on theoretical knowledge and practical experience of the developed economies, with the necessary respect for differences that exist from the legal and institutional framework, political stability and configuration, the implications of the privatization process and the level of development of financial markets.

Keywordscorporate governance models, corporate governance mechanisms, ownership structure, transition economies, privatization.       

 

Полазећи од различитости које постоје у правном и институционалном оквиру земаља, развој модела корпоративног управљања је значајно питање како за развијене земље, тако и за земље у транзицији, које се суочавају са специфичним проблемима корпоративног управљања. Најзначајнији критеријуми за диференцирање модела корпоративног управљања су структура и моћ власника, као и права и обавезе осталих актера на основу којих се могу издвојити три модела корпоративног управљања која се примењују у развијеним економијама: англосаксонски модел, континентално-европски модел и јапански модел. Полазећи од става да изолована и појединачна анализа модела корпоративног управљања може да доведе до погрешних закључака, компаративна анализа сличности и разлика наведених модела као основа за извођење закључака о предностима и недостацима појединих модела, треба да представља путоказ транзиционим економијама у решавању проблема који настају као последица раздвајања власништва од контроле, процеса приватизације и ефеката промена власничке и менаџмент структуре. Циљ истраживања у раду је идентификовање и анализа најважнијих ситуационих фактора који детерминишу развој модела корпоративног управљања који највише одговара транзиционим економијама, пре свега са становишта ефективности релевантних механизама корпоративне контроле. У истраживању се полази од става да је потребно развити нов модел корпоративног управљања примерен специфичностима транзиционих економија, заснован на теоријским знањима и практичним искуствима развијених економија, уз нужно уважавање различитости које постоје са становишта правног и институционалног оквира, политичке конфигурације и стабилности, импликација процеса приватизације и степена развијености финансијског тржишта.

Кључне речи: модели корпоративног управљања, механизми корпоративног управљања, структура власништва, транзиционе економије, приватизација.

 

 


Keywords

corporate governance models, corporate governance mechanisms, ownership structure, transition economies, privatization.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Babić, V., & Nikolić, Ј. (2011). Uticaj strukture vlasništva na performanse korporacija: poređenje tržišnih i tranzicionih ekonomija [The Impact of Ownership Structure on Corporate Performance: A Comparison of Market and Transition Economies]. In: Јanićijević, N. & Lovreta, S. (eds.), Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede (New Management and Marketing Methods in Improving the Competitiveness of Serbian Economy) (75–85). Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Babić, V. (2003). Korporativno upravljanje – ključni element reformi u zemljama tranzicije [Corporate Governance – A Key Element of the Reforms in Transition Countries]. In: Rosić, I. (ed.), Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije (Insitutional Changes as the Determinant of Economic Development in Serbia) (289–301). Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Babić, V. (2004). Značaj institucija korporativnog upravljanja za ekonomije u tranziciji [The Significance of Corporate Governance Institutions for Transition Economies]. In: Babić, V. (ed)., Korporativno upravljanje u uslovima tranzicije (Corporate Governance in Transition Circumstances) (3–23). Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Babić, V. (2006). Korporativno upravljanje u uslovima koncentracije i disperzije vlasništva [Corporate governance in circumstances of concentration and dispersion of ownership]. In: Babić, V. (ed.)., Korporativno upravljanje u tranziciji: vlasništvo, kontrola, menadžerske kompetencije (Corporate Governance in Transition: Ownership, Control, Managerial Competencies) (3–23). Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Babić, V. (2010). Corporate Governance in Transition Economies. Teme, 34 (2), 555–568.

Cuervo, A. (2002). Corporate Governance Mechanisms: a plea for less code of good governance and more market control. Corporate Governance: An International Review, 10(2), 84-94. DOI: 10.1111/1467-8683.00272

Dharwadkar, R., George, G., & Brandes, P. (2000). Privatization in Emerging Economies: An Agency Theory Perspective. Academy of Management Review, 25(3), 650–669. DOI: 10.5465/AMR.2000.3363533

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The Law and Economics of Self-dealing. Journal of Financial Economics, 88(3), 430–465. doi:10.1016/j.jfineco.2007.02.007

Faccio, M., & Lang, L. (2002). The Ultimate Ownership of Western European Corporations. Journal of Financial Economics, 65, 365–695.

Franks, J., & Mayer, C. (1996). Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure. Journal of Financial Economics, 40, 163–181.

Kuchta-Helbling, C., & Sullivan, J. D. (2002). Instituting Corporate Governance in Developing, Emerging and Transitional Economies. A Handbook by Center for International Private Enterprise (CIPE), 1–38. http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/CGHANDBOOK.pdf

La Porta, R., Lopez-de-Silane, F., & Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around the World. Journal of Finance, 54(2), 471–517. DOI: 10.1111/0022-1082.00115

Lazarides, T., & Drimpetas, E. (2010). Corporate Governance Regulatory Convergence: A Remedy for the Wrong Problem. International Journal of Law and Management, 52(3), 182–192. doi.org/10.1108/17542431011044634

Mallin, C.A. (2010). Corporate Governance. New York: Oxford University Press, Inc.

Nestor, S., Yasui, T., & Guy, M. (2000). The Relevance of Corporate Governance to Eurasian Transition Economies (1–13). http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/1930716.pdf

Nikolić, J., & Erić, J. (2011). Boards of Directors Models and Role in Corporate Governance. Management – časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 16(60), 69–75.

Ooghe, H., & DeLanghe, T. (2002). Anglo American Versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium. European Business Review, 14(6), 437–449. doi.org/10.1108/09555340210448794

Renders. A., & Gaeremync, A. (2012). Corporate Governance, Principal-Principal Agency Conflicts, and Firm Value in European Listed Companies. Corporate Governance: An International Review, 20(2), 125–143. DOI: 10.1111/j.1467-8683.2011.00900.x

Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1997). A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, 52(2), 737–783. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x

Thomsen, S., & Conyon, M. (2012). Corporate Governance: Mechanism and Systems. New York: McGraw-Hill Education

Thomsen, S., & Pedersen, T. (2000). Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies. Strategic Management Journal, 21, 689–705. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0266(200006)21:6<689::AID-SMJ115>3.0.CO;2-Y

Tricker, B. (2009). Corporate Governance: Principles, Policies and Practices. New York: Oxford University Press, Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804