LEX SPORTIVA − ПОРЕКЛО И ЗНАЧАЈ ТЕРМИНА/LEX SPORTIVA – ORIGIN AND SIGNIFICANCE OF THE TERM

Милош Галантић

DOI Number
-
First page
559
Last page
577

Abstract


Претходних деценија у научној литератури можемо приметити употребу термина lex sportiva. Већ при првом сусрету са термином, чак и код лица која нису директно упућена у правне аспекте спорта, стиче се утисак да је реч о уобичајеном јасном правном терминукоји има и свој латински назив, а који се односи на материју спортског права. Ипак, термин lex sportiva захтева низ додатних објашњења. У питању је повлачење аналогије и коришћење популар­но­сти једне друге друштвене појаве за коју се користи латински термин lex mercatoria. На крилима lex mercatoria и теорије правног плурализма, термин lex sportiva је појам спортског права за изузетно кратко време учинио познатим у светским научним размерама. Ипак, нагла популарност термина није праћена и дубљим анализама саме друштвене појаве, тако да употреба термина у научној литератури није јединствена. Посебна опасност произилази из поистовећивања термина са својим дословним преводом – спортско право, уз инсистирање на његовом аутономном и наднационалном карактеру. На тај начин скреће се пажња са јавног сегмента спортског права, норми националних законодавства и норми међународног јавног права, које претходних деценија све више добијају на значају у регулисању друштвених односа у спорту.

Кључне речи:   lex sportiva, lex mercatoria, правни плурализам, недржавно право, спортско право.


Abstract

The use of the term lex sportiva in the scientific literature could have been noticed in recent decades. At the first encounter with the term, even those who are not directly acquainted with the legal aspects of sport, get an impression that this is a standard, regular legal term, which also has its Latin name that relates to the matter of sports law. However, the term lex sportiva requires numerous additional explanations. The main reason for the creation and use of a Latin neologism lex sportiva, a phenomenon that could be called a sports law (literal translation), but one has to look outside the sport area. This is the case of drawing analogy and utilizing the popularity of one other social phenomenon that applies the Latin term lex mercatoria. On the wings of lex mercatoria and the theory of legal pluralism, the term lex sportiva made the concept of sports law famous in the scientific world for a very short time. However, the sudden popularity of the term was not accompanied with a deeper analysis of the social phenomena so that the use of term lex sportiva in professional literature is not exclusive. A specific risk arises from the identification of term with its literal translation – sports law, while insisting on its autonomous and transnational character. This way, the attention is drawn away from the public segment of the sports law i.e., norms of national legislation and norms of public international law, which in recent decades have gained in importance in the regulation of the social relations in sports.

Key words:         lex sportiva, lex mercatoria, legal pluralism, non-state law, sports law


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bedjaoui, M. (1993). Law and sport: Towards a Necessary Harmony in an Unconventional Couple. Olympic Review, 313, 499–503.

Beloff, M. J., Kerr, T.,& Demetriou, M. (1999). Sports law. Oxford, Portland: Hart Pub.

Berman, P. S. (2007). Global Legal Pluralism. Southern California Law Review, 80, 1155–1237.

Berman, P. S. (2009). The New Legal Pluralism. The Annual Review of Law and Social Science, 5, 225–242.

Bishop, R. D. (1998). International Arbitration of Petroleum Disputes: The Development of a Lex Petrolea. YCA, 1131–1197.

Brailsford, D. (1982). Sporting Days in Eighteenth Century England. Journal of Sport History, 9/3, 41–54.

Casini, L. (2012). The Making of a Lex Sportiva by the Court of Arbitration for Sport. In Robert C. R. Siekmann & Janwillem Soek (Eds.), Lex sportiva:what is sports law? (pp. 149–172). New York: Springer.

Chaker, A. N. (2004). Good governance in sport : a European survey. Strasbourg: Council of Europe Pub.

Court of Arbitration for Sport – CAS (2012). Statistic

Cropper, C. (2008). Playing at monarchy: sport as metaphor in nineteenth–century France. Lincoln: University of Nebraska Press.

Crowther, N. B. (2007). Sport in ancient times. Westport: Praeger.

Davis, T. (2001). What is Sports Law? Marquette Sports Law Review, 11/2, 211–244.

Erbsen, A. (2012). The Substance and Illusion of Lex Sportiva. In Robert C. R. Siekmann & Janwillem Soek (Eds.), Lex sportiva : what is sports law? New York: Springer.

Faure, M., & Van der Walt, A. J. (Eds.). (2010). Globalization and private law : the way forward. Cheltenham: Edward Elgar.

Fellmeth, A. X., & Horwitz, M. (2009). Guide to Latin in international law. Oxford, New York: Oxford University Press.

Foster, K. (2003). Is There a Global Sports Law? Entertainment Law, 2/1, 1–18.

Gardiner, S. (2001). Sports law 2nd. London, Sydney: Cavendish Pub.

Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.

Guttmann, A. (1978). From ritual to record: the nature of modern sports. New York: Columbia University Press.

Hatzimihail, N. E. (2008). The Many Lives—And Faces—Of Lex Mercatoria: History As Genealogy In International Business Law. Law And Contemporary Problems, 71, 169–190.

Hertogh, M. (2008). What is non–state law? Mapping the other hemisphere of the legal world. In Hanneke van Schooten & Jonathan Verschuuren (Eds.), International governance and law: state regulation and non–state law (pp. 11–30). Cheltenham: Edward Elgar.

International Convention Against Doping In Sport (2005).

Karsten, N. (1999). Legal Consequences of Globalization: The Status of Non–Governmental Organizations Under International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies, 6/2, 579–645.

Malanczuk, P. (1997). Akehurst's modern introduction to international law (7th rev. ed.). London, New York: Routledge.

Malcolm, D. (2008). The SAGE dictionary of sports studies. London: SAGE.

Maniruzzaman, A. F .M. (1999). The Lex Mercatoria and International Contracts: A Challenge for International Commercial Arbitration? American University International Law Review, 14/3, 657–734.

McLaren, R. H. (2001). The Court of Arbitration for Sport: An Independent Arena for the World's Sports Disputes. Valparaiso University Law Review, 35/2, 379–405.

Michaels, R. (2009). Global Legal Pluralism. Annual Review of Law & Social Science, 5, 243–262.

Michaels, R., & Jansen, N. (2007). Private Law Beyond the State? Europeanization, Globalization, Privatization. Duke Law School Faculty Scholarship Series, Paper 78, 1–49.

Mićović, M. (2011). Lex sportiva i fair–play. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 48/4, 749–757.

Mitten, M. J., & Opie, H. (2010). „Sports Law“: Implications for the Development of International, Comparative, and National Law and Global Dispute Resolution. Tulane Law Review, 85, 269–322.

Nafziger, J. (2004). Lex Sportiva. The international Sports Law Journal, 1–2, 3–7.

Николић, Д. (2009). Нове тенденције у развоју европског приватног права [New Tendencies in the Development of The European Private Law. Зборник радова Право Републике Србије и Право Европске Уније – Стање и Перспективе [Collection of Papers,The Law of The Republic of Serbia and The Eu Law – Current State of Affairs and Perspectives, (1–26). Ниш: Правни факултет.

Panagiotopoulos, D. P. (Ed.). (1997). Proceedings of 5th IASL Congress on sports law – Sports activities – European Community law and international implications. Περιστέρι: Εκ∆οτικοσ ομιλοσ "ΙΩΝ".

Reeb, M. (1998). General principles of CAS case law in doping issues. Olympic Review, XXVI–19, 67–68.

Reisman, W. M. (2003). Jonathan I. Charney: An Appreciation. The Vanderbilt Journal of Transnational Law, 36, 23–28.

Sansone, D. (1988). Greek athletics and the genesis of sport. Berkeley: University of California Press.

Schultz, T. (2008). Some critical comments on the juridicity of lex mercatoria. Yearbook of Private International Law, 10, 667–710.

Schultz, T. (2011). The Concept of Law in Transnational Arbitral Legal Orders and some of its Consequences. Journal of International Dispute Settlement, 2/1, 59–85.

Siekmann, R. (2011). The Etymology of the Termini Technici Lex Sportiva and Lex Ludica: Where Do They Come From? The International Sports Law Journal, 3–4, 153–154.

Siekmann, R. (2012). What is Sports Law? A Reassessment of Content and Terminology. In R. C. R. Siekmann & Janwillem Soek (Eds.), Lex sportiva : what is sports law? (pp. 359–391). New York: Springer.

Šuput, D. (2009). Reform Of Legal Framework Regulating Sports In The Republic Of Serbia. In Monika Milošević (Ed.), Serbian Law in transition : changes and challenges (pp. 139–156). Belgrade: Institute of Comparative Law.

Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. Sydney Law Review, 30, 375–411.

Teetor, P. R. (1962). England’s Earliest Treatise on the Law Merchant. American Journal of Legal History, 6, 178–210.

Teubner, G. (1997). Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society. In Gunther Teubner (Ed.), Global Law Without a State (pp. 3–28). Brookfield: Dartmouth

Tiersma, P. (2005). The New Black’s. Loyola Law School – Legal Studies Paper No. 2005–19, 1–27.

Univerzitet u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI). (2006). Predlog za pokretanje akademskih diplomskih ‐ master studija: Evropsko i međunarodno sportsko pravo. Retrieved 11.03.2014, from www.uns.ac.rs/sr/centri/evropske/programSportskoPravo.pdf

Wheatley, S. (2010). The democratic legitimacy of international law. Oxford, Portland: Hart Pub.

Закон о спорту [Law on Sports, Сл. гласник РС бр. 24/11 (2011)

Одлуке и саветодавна мишљења Спортског арбитражног суда

(Доступно на www.tas-cas.org)

Advisory Opinion - CAS 2005/C/841 (2005).

Advisory opinion - CAS 2005/C/976 & 986 (2005).

Arbitrage TAS 2007/A/1424 (2008).

Arbitrage TAS 2004/A/776 (2005).

Arbitration CAS 2008/A/1545 (2010).

Arbitration CAS 2008/O/1455 (2008).

Arbitration CAS 2004/A/628 (2004).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804