Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БИХЕВИОРАЛНА ЕКОНОМИЈА: НОВИ ПРИСТУП ОСМИШЉАВАЊУ ПАТЕРНАЛИСТИЧКЕ УЛОГЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМИЈИ/BEHAVIORAL ECONOMICS: THE NEW APPROACH TO DESIGNING THE PATERNALISTIC ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Петровић
 
Vol. XL, No 2, 2016 БОЦР МОДЕЛ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ У УНИВЕРЗИТЕТСКИМ СПИНОФ ПОДУХВАТИМА/BOCR MODEL FOR SUPPORT TO STRATEGIC DECISION IN UNIVERSITY SPIN-OFF ENTERPRISE Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Мимовић, Снежана Марковић, Ана Крстић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 БРИК И САВРЕМЕНО ДРУШТВО/THE BRICs AND MODERN SOCIETY Abstract   PDF (Cрпски)
Данило Ж. Марковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ВАСПИТАЊЕ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНУ ТОЛЕРАНЦИЈУ И САРАДЊУ/ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPING INTER-ETHNIC TOLERANCE AND COOPERATION Abstract   PDF (Cрпски)
Бранко Јовановић, Саит Качапор
 
Vol. XLI, No 2, 2017 ВИТАЛНОСТ РЕЛИГИЈЕ У (ДЕ)СЕКУЛАРИЗОВАНОМ ДРУШТВУ Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Бакрач
 
Vol. XL, No 2, 2016 ГЕНЕЗА РАДИКАЛНОГ ИСЛАМИЗМА НА БАЛКАНУ/THE GENESIS OF RADICAL ISLAMISM IN THE BALKANS Abstract   PDF (Cрпски)
Стеван Стевчић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ДА ЛИ ФРАНКОФОНИЈА ПОДРЖАВА КУЛТУРНУ РАЗНОЛИКОСТ?/DOES FRANCOPHONY SUPPORT CULTURAL DIVERSITY? Abstract   PDF (Cрпски)
Ана Вујовић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ДАЉИ ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ-ПАРТНЕРСТВА (ЕУ, СРБИЈА И ЗЕМЉЕ ИЗ ОКРУЖЕЊА)/FURTHER PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION (EU, SERBIA AND NEIGHBORING COUNTRIES) Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Кнежевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ДИСКРИМИНАЦИЈА У РАДУ ПОЛИЦИЈЕ – ФЕНОМЕНОЛОШКА ДИМЕНЗИЈА/DISCRIMINATION IN POLICING – PHENOMENOLOGICAL DIMENSION Abstract   PDF (Cрпски)
Радомир Зекавица, Зоран Кесић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ДИСТРИБУЦИЈА БОГАТСТВА НА ВЕШТАЧКИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА СА АДАПТИБИЛНИМ АГЕНТИМА/WEALTH DISTRIBUTION IN AN ARTIFICIAL FINANCIAL MARKET WITH AGENT ADAPTATION Abstract   PDF (Cрпски)
Огњен Радовић, Јовица Станковић, Ивана Марковић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ/STATE SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INTEGRATION PROCESSES Abstract   PDF (Cрпски)
Свето Пурић, Милан Благојевић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ДРУШТВЕНА (НЕ)ЈЕДНАКОСТ ПОЛОВА У СЛОВЕНАЧКОЈ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ СВЕСТИ/SOCIAL GENDER INEQUALITY IN SLOVENIAN POSTSOCIALIST CONSCIOUSNESS Abstract   PDF (Cрпски)
Маца Јоган
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ЕВОЛУЦИОНО-НЕУРОРАЗВОЈНЕ ОСНОВЕ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ: СОЦИЈАЛНОПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ/EVOLUTIONARY-NEURODEVELOPMENTAL BASES OF RISK BEHAVIOUR AMONG YOUTH: SOCIAL-PEDAGOGICAL IMPLICATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Стефан Нинковић, Тихомир Тихомир Лазаревић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ СА УНИТАРНИМ ДЕЈСТВОМ – ДА ЛИ ЈЕ ЦИЉ ОСТВАРЉИВ?/EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT – IS THE GOAL FEASIBLE? Abstract   PDF (Cрпски)
Сања Радовановић, Атила Дудаш
 
Vol. XL, No 1, 2016 ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА У БРАКОВИМА У СРБИЈИ – РАЗВОЈНА ПЕРСПЕКТИВА/EMOTIONAL CLIMATE IN SERBIAN MARRIAGES- DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана Михић, Јована Јестровић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ЗАКОНОДАВНА ТУМАЧЕЊА ОДРЕДАБА СРПСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА О ПОРОДИЧНОЈ ЗАДРУЗИ/LEGISLATIVE INTERPRETATIONS OF THE PROVISIONS OF SERBIAN CIVIL CODE ON FAMILY COMMUNITY Abstract   PDF (Cрпски)
Марко Ђурђевић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ЗНАЧАЈНА СТУДИЈА О ПОПУЛАРНОЈ „ФОЛК“ МУЗИЦИ/AN IMPORTANT STUDY OF POPULAR “FOLK” MUSIC Abstract   PDF (Cрпски)
Љубица Радовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ЗНАЧАЈНО ЛЕКСИКОГРАФСКО ДЕЛО Abstract   PDF (Cрпски)
Саноје Ивановић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ИЗБОР УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У СВЕТЛУ ВОКАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА/SELECTION OF A SET OF MUSIC TEXTBOOKS VIEWED IN THE LIGHT OF STUDENTS’ VOCAL DEVELOPMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Стошић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ИЗВEШTAВAЊE O ДРУШTВEНO OДГOВOРНOM ПOСЛOВAЊУ – ИНTEГРИСAНO ИЗВEШTAВAЊE И ГЛOБAЛНA ИНИЦИJATИВA ЗA ИЗВEШTAВAЊEM O OДРЖИВOСTИ/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING – INTEGRATED REPORTING AND GLOBAL INITIATIVE FOR SUSTAINABILITY REPORTING Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Павловић, Тадија Ђукић, Оливера Ђурић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ИЗГРАЂЕНОСТ ТРОШКОВНО-СЕНЗИТИВНЕ КУЛТУРЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ/ THE DEGREE OF DEVELOPMENT OF COST-SENSITIVE CULTURE IN ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Надица Фигар, Раденко Милојевић, Горан Миловановић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ОД ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ДО ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ/INCLUSIVE EDUCATION: FROM LEGISLATION TO IMPLEMENTATION Abstract   PDF (Cрпски)
Миља Вујачић, Емилија Лазаревић, Рајка Ђевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ИНФОРМИСАНОСТ О НАУЧНИМ ДОСТИГНУЋИМА И БУЂЕЊЕ И ИСТРАЈАВАЊЕ О НАУЧНОЈ РАДОЗНАЛОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Д. Лутовац
 
Vol. XL, No 1, 2016 ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА СТУДЕНАТА О РАДУ У ГРУПИ ПРИЛИКОМ УЧЕЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА/EXAMINING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS GROUP WORK WHEN LEARNING ENGLISH Abstract   PDF (Cрпски)
Ивана Нешић, Кимета Хамидовић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ИСТОРИЈA ПООШТРАВАЊА ЗАКОНСКЕ ФОРМЕ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СРПСКОМ ПРАВУ/ THE PROCESS OF TIGHTENING THE RULES ON FORM OF CONTRACTS FOR CONVEYANCE OF REAL ESTATE IN SERBIAN LAW Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Караникић Мирић
 
151 - 175 of 719 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>