Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XL, No 1, 2016 МЕТАКОГНИЦИЈА: КОНЦЕПТУАЛНА И МЕТОДОЛОШКА РАЗМАТРАЊА/METACOGNITION: CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Вељко Банђур, Биљана Бошњак
 
Vol. XL, No 2, 2016 МОТИВАЦИЈА ЗА МАТЕРИНСТВОМ КОД ЖЕНА У ПОСТУПКУ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ/MOTIVATION FOR MOTHERHOOD IN WOMEN UNDERGOING IN VITRO FERTILISATION Abstract   PDF (Cрпски)
Ксенија Кричковић Пеле, Марија Зотовић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 НАСИЛНИШТВО И ВИКТИМИЗАЦИЈА КОД УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА:ЕФЕКТИ ПЕРИОДА ИСПИТИВАЊА, ПОЛА, РАЗРЕДА И УСПЕХА/VIOLENCE AND VICTIMIZATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS: EFFECTS OF TESTING PERIOD, GENDER, CLASS AND SCHOOL ACHIVEMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Валентина Соколовска, Бојана Динић, Душан Маринковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 НАУКА О УПРАВИ Abstract   PDF (Cрпски)
Александар Антић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 НЕ/ВИДЉИВОСТ ЖЕНА У ПОЛИТИЦИ/IN/VISIBILITY OF WOMEN IN POLITICS Abstract   PDF (Cрпски)
Лилијана Чичкарић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ: ХЕГЕМОН СВЕТСКИХ РАЗМЕРА И БАЛКАНСКО СТРАШИЛО О ХАРВИЈЕВОЈ КЊИЗИ И ЊЕНОЈ ОВДАШЊОЈ РЕЦЕПЦИЈИ/NEOLIBERALISM – A HEGEMON OF GLOBAL PROPORTIONS AND THE BOGEYMAN OF THE BALKANS: ON HARVEY‟S BOOK AND ITS RECEPTION IN SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Илић, Марта Вељковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 (НЕ)УСКЛАЂЕНОСТ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА СА АКТУЕЛНИМ ПОТРЕБАМА ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ/(IN)COMPATIBILITY OF PROFESSIONAL EDUCATION WITH THE CURRENT NEEDS OF SERBIAN INDUSTRY Abstract   PDF (Cрпски)
Марица Шљукић, Срђан Шљукић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 НЕУХВАТЉИВА СУШТИНА ПОПУЛИЗМА: СТРУКТУРА ПОПУЛИСТИЧКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ У ХОЛАНДИЈИ/THE ELUSIVE SUBSTANCE OF POPULISM: STRUCTURE OF POPULIST IDEOLOGY IN THE NETHERLANDS Abstract   PDF (Cрпски)
Бојан Тодосијевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 НОВИ ЧАСОПИС КАО НОВИ ОБЛИК САРАДЊЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Надежда Д. Јовић
 
Vol. XL, No 1, 2016 О БОРБИ ЗА ОПСТАНАК УЧИТЕЉСКОГ ПОЗИВА У ПОГРАНИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА Abstract   PDF (Cрпски)
Драгана Р. Јовановић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ОБЉУБА ЗЛОУПОТРЕБОМ ПОЛОЖАЈА НАСТАВНИКА/SEXUAL INTERCOURSE THROUGH TEACHER’S ABUSE OF POWER Abstract   PDF (Cрпски)
Игор Вуковић, Иван Ђокић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ОБРАЗОВАЊЕ И ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА/EDUCATION AND SOCIAL EXCLUSION IN WESTERN BALKAN COUNTRIES Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Џунић, Наташа Голубовић, Весна Јанковић-Милић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ОПОРТУНИЗАМ ПРИВАТНОГ АКТЕРА КОД ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА/OPPORTUNISM OF PRIVATE ACTORS IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Цветковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА НЕУСПЕХА ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ/MONEY-BACK GUARANTEES FOR IN VITRO FERTILIZATION Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Марјански, Сандра Фишер Шобот
 
Vol. XL, No 2, 2016 ОСНОВЕ ПЛАТОНОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИРОДЕ И АНТИЧКИ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ/THE BASICS OF PLATO’S NATURAL PHYLOSOPHY AND THE ANCIENT EDUCATIONAL SYSTEM Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Милосављевић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ПЕРСПЕКТИВЕ ОПСТАНКА И РАЗВОЈА РЕВИЗОРСКИХ ФИРМИ ПУТЕМ УКЉУЧИВАЊА У РЕВИЗОРСКУ МРЕЖУ/PROSPECTS FOR SURVIVAL AND DEVELOPMENT OF AUDIT FIRMS THROUGH INTEGRATION INTO AUDIT NETWORKS Abstract   PDF (Cрпски)
Љињана Бонић, Кристина Мијић, Дејан Јакшић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ПОЈАМ СМРТИ ИЗ УГЛА ДЕТЕТА/CONCEPT OF DEATH FROM CHILDʼS PERSPECTIVE Abstract   PDF (Cрпски)
Миљана Спасић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА У НИШКОЈ КОТЛИНИ – АГРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ/AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE NIŠ VALLEY – AGROCLIMATIC CONDITIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Наташа Мартић Бурсаћ, Радомир Ивановић, Милена Николић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПОВЕЋАЊЕ ИЗВОЗА – УСЛОВ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ РАВНОТЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ/ INCREASING EXPORTS – THE CONDITION FOR ACHIEVING EXTERNAL AND INTERNAL MACROECONOMIC BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Милан Марковић, Иван Марковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПОСТМОДЕРНИ УТОПИЗАМ И „ПОСЛЕДЊИ ЧОВJЕК“ /POSTMODERN UTOPIANISM AND „LAST MAN“ Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Живковић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА НА МОНЕТАРНУ ПОЛИТИКУ/POTENTIAL EFFECTS OF ELECTRONIC MONEY ON MONETARY POLICY Abstract   PDF (Cрпски)
Лазар Седларевић, Срђан Фуртула, Ненад Томић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ЗАКОНОДАВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ/PATIENTS’ RIGHTS AND LEGISLATIVE REFORMS IN SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Хајрија Мујовић Зорнић, Марта Сјеничић, Марко Миленковић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ/THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT, PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF CIVILIZATION Abstract   PDF (Cрпски)
Златко Беленцан, Душан Марковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 ПРАВО ПАЦИЈЕНТА ДА ПРИСТАНЕ НА МЕДИЦИНСКУ МЕРУ ИЛИ ДА ЈЕ ОДБИЈЕ/THE RIGHT OF THE PATIENT TO ACCEPT OR REFUSE MEDICAL TREATMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Зоран Поњавић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ПРЕКАРИТЕТ И НАСТАВНИЦИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: ПОГЛЕД СА ЗАПАДНЕ СТРАНЕ/PRECARIAT AND SUBSTITUTE TEACHERS: THE VIEW FROM THE WESTERN SIDE Abstract   PDF (Cрпски)
Предраг Живковић
 
151 - 175 of 527 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>