TM G. XX Br. 1-2 Str. 119 - 133 Niš januar - jun 1997.
UDK 32(456.31)(497)
Prethodno saopštenje
Nikola Žutić
Institut za savremenu istoriju, Beograd
BALKANSKA POLITIKA VATIKANA I RIMOKATOLIČKE CRKVE
IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
Rezime
Balkanska politika Vatikana i rimokatoličke crkve sinhronizovano je išla u antijugoslovenskom i antisrpskom pravcu. Italija i jugoslovensko revizionističko okruženje (Bugarska, Mađarska, Albanija), podupirali su takva vatikanska nastojanja. Italijanska i vatikanska politika podsticala je albanski iredentizam, podržavala bugarsko-makedonsku emigraciju, hrabrila crnogorske separatiste, kalajevske "bošnjake" i mađarske revizioniste, podržavala velikohrvatsku ideju. Rimokatolička crkva je na terenu sprovodila vatikanske zamisli o misionarskoj penetraciji na pravoslavne i muslimanske balkanske prostore. Kongregacija za propagandu vere razvila je intenzivnu akciju u delovima Kraljevine Jugoslavije naseljenim albanskim i srpskim življem. Savezništvo Albanaca rimokatolika sa Italijom imalo je za posledicu povezivanje albanskog Kosovskog komiteta sa bugarsko-makedonskim VMRO-om. Širenje grkokatolicizma (unijaćenja) u Makedoniji poklapalo se sa prisnijom političkom saradnjom Sofije i Tirane protiv Beo-grada. Crkveno razgraničenje Jugoslavije prema Albaniji nije postignuto zbog interesa Italije da održi jak uticaj albanskog i italijanskog sveš-tenstva na jugoslovenskoj teritoriji (u Makedoniji, Kosovu, Metohiji i Crnoj Gori).
Ključne reči: Balkan, politika Vatikana, katoličko misionarstvo, antijugoslovenstvo

BALKANS POLICY OF VATICAN BETWEEN
TWO WORLD WAR 1918-1941
Summary
The Balkans' policy of Vatican and Roman Catholic Church simultaneously went into antiyugoslav and antiserbian direction. Italy and Yugoslavian revisionist surroundings (Bulgaria, Hungary, Albania), support these Vatican strivings. Italian and Vatican policy influenced Albanian iredentism, support Bulgarian-Macedonian emigration, incourage Montenegro separatists, Kalaevious "bosniaks" and Hungarian revisionists; maintain idea about great Croatia. They also Roman Catholic Church on the terrain carry out Vatican impressions about missinary penetration on Moslem and Orthodox Balkans' areas. Congregation for propaganda of faith developed an intensive action in the parts of Kingdom Yugoslavia settled with Albanian and Serbian population. Unification of Albanian Roman Catholics with Italy resulted in connecting of Albanian Kosovo Committee with Bulgarian-Macedonian VMRO. Spreading of the Grek Catholicism (unition) in Macedonia coincides with close political collaboration between Sofia and Tirana opposite Belgrade. The ecclesiestical division line between Yugoslavia and Albania has not been drawn due to Italan interests to maintain a strong influence of Albanian and Italian clergy on the Yugoslav territory (in Macedonia, Kosovo, Metohia and Montenegro).