TM  G. XXII  Br. 1-2  Str. 97 -112  Niš  januar - jun  1998.
UDK 322+342.2:2+342.731
Originalni naučni rad

Miroljub Jevtić
Fakultet političkih nauka, Beograd
VIŠEVERSKI KARAKTER DRUŠTVA I POLITIČKA STABILNOST DRŽAVE
Rezime
Država može da opstane ako njeno stanovništvo u velikoj većini smatra legitimnim opstajanje takve zajednice. Zato je značajno analizirati kako viševerski karakter jedne zajednice utiče na političku stabilnost države koja je od te zajednice stvorena ili je toj zajednici nametnuta. Ova druga činjenica je važna za razumevanje problema, jer su neke višekonfesionalne zajednice nastale željom raznih verskih grupa, kakav je slučaj sa SAD, a druge su postale prisilom, osvajanjem inovernih naroda, kakva je bila osmanska carevina. Analizirana su tri slučaja: SAD, Liban i Albanija. Uzete su oni zato što imaju veoma izraženu višereligioznost. U njima je stanovništvo podeljeno na više verskih grupa. Pritom, druga dva slučaja se razlikuju od prvog, zato što prvi ima relativno stabilne međukonfesionalne odnose, što se za druge dve ne može reći. Razlike postoje i u načinu na koji se međukonfesionalni odnosi uređuju ili pokušavaju urediti.
Ključne reči: država, religija, narod, konfesionalnost, viševerska zajednica

MULTIRELIGIOUS CHARACTER OF A SOCIETY AND POLITICAL STABILITY OF A STATE
Summary
A state may subsist if its population by high majority considers the survival of such a community legitimate. For that reason it is significant to analyze how a multi-religious character of a community affects the political stability of the state created from the said community or imposed to it. The latter fact is important for the apprehension of the problem, because some multidenominational communities have come to existence united by a commonly shared wish of different religious groups, as it is the case with the United States, while others were formed by force, after a conquest of non-coreligious nations, as it was the case with the Ottoman Empire. Three cases have been analyzed: the United States of America, Lebanon and Albania. They were chosen because of their very pronounced multireligiousness. Their population is divided into several religious groups. Still, the last two cases differ from the first one because the first has relatively stable inter-denominational relations, which does not apply to the last two. Differences are also present in the ways in which their inter-denominational relations are regulated or are attempted to be regulated.
Key words: state, religion, nation, denomination, multireligious community