TM G. XXVI Br. 2 Str. 261 - 265 Niš april - jun 2002.
UDK 581.5+330+06.06
Originalni naučni rad
I. A. Sosunova
ISPI RAN
 Moskva

EKOLOGIJA, NAUČNO-TEHNIČKI PROGRES I EKONOMIJA: SAVREMENA MEĐUPOVEZANOST
Rezime
Jedno od obeležja savremene etape razvoja društva je sve veća uloga procesa i pojava dvojnog socijalno-ekološkog karaktera.
U društvenom saznanju rasprostranjena je antiscientistička ocena ekonomije i ekologije. Priroda saglasno predstavama masovnog saznanja, dobija značajan udarac ne od ekonomskog rasta kao takvog, već od promena koje su rezultat naučno-tehničkog progresa.
Ključne reči: ekologija, ekonomija, naučno-tehnički progres.