TM G. XXVI Br. 3 Str. 333 - 337 Niš jul - septembar 2002.

O PSIHOLOGIJI VEŽBANJA I SPORTA

Juvenalova izreka "men sana in corpore sano" predstavlja svakako jednu od najstarijih poruka koje upućuju na probleme koji su danas predmet izučavanja psihologije sporta. Takođe i u delima Platona, Aristotela i drugih antičkih filozofa nalaze se delovi u kojima se ističe značaj odnosa između tela i duha.
Srednjovekovna dominacija crkvenih dogmi koje su zabranjivale bilo kakvo interesovanje za čovekovo telo i njegov razvoj i vežbanje je zaustavila razvoj sporta, pa u tom smislu je nestao i predmet izučavanja i interesovanja dela nauke koja bi mogla biti preteča današnje psihologije sporta.
U doba Renesanse se ponovo javlja interesovanje za vežbanje i sport kao važne elemente vaspitanja, što u svojim delima naročito ističu poznati reformatori školstva i pedagozi toga doba, česi Komenski i Tirš, švajcarac Pestaloci i drugi.
Stvarni razvoj psihologije sporta kao nauke počinje onda kada počinje razvoj psihološe nauke uopšte, a to je druga polovina 19. veka, tj. onda kada je nemački psiholog Viljem Vunt osnovao prvu laboratoriju za eksperimentalnu psihologiju u Lajpcigu, što se uzima kao početak stvaranja psihološke nauke.
Nešto kasnije, početkom 20. veka Sigmund Frojd je pisao o seksualnim tonovima u igri i njenom uticaju na razvoj ličnosti, a zatim su i drugi autori kao što su Biler i Bejtendajk pisali o zadovoljstvu i psihološkom značaju dečije igre i igre uopšte (pa prema tome i sportske igre) za razvoj ličnosti.
Takođe je poznat De Kubertenov tekst objavljen u Parizu u to vreme pod naslovom "Eseji u sportskoj psihologiji".
Na institutima za fizičku kulturu u SSSR-u, u Moskvi i Lenjingradu, formirani su 1920. godine odseci za "Psihologiju fizičkog vaspitanja i sportskih aktivnosti" na kojima je razvijana značajna naučno istraživačka aktivnost.
Tri psihologa P. V. Šulte, N. Sipel i F. Gize su radili na institutu za fizičko vaspitanje u Lajpcigu i objavili nekoliko tekstova i knjiga koje su se odnosile na psihološke probleme u sportu, kao što je: Šulteov tekst "Telo i duša u sportu" (1921), zatim knjiga "Poboljšanje učinka vežbanjem, igrama i sportskim aktivnostima" (1924), koja se odnosi na psihološku pripremu sportista. Sipel je rezultate svog istraživanja objavio u dve knjige pod naslovom "Fizičko vaspitanje u školama i mentalni rad dece školskog uzrasta" i "Fizička vežbanja i psihička aktivnost". Gize je takođe objavio dve knjige i to "Duša-telo" (1924) i "Duh i sport" (1928).
U sovjetskoj literaturi se 1925/26. godine navode studije Petera Rudika i A. P. Netšđajeva koje su se bavile ispitivanjem vremena reakcije i uticajem fizičkog vaspitanja na kinestetičku percepciju, memoriju, pažnju i maštovitost i na to kako sport utiče na razvoj ličnosti.
Koleman Grifit, Amerikanac koji se smatra utemeljivačem psihologije sporta, radio je kao rukovodilac laboratorije za motorno učenje na Univerzitetu u Ilinoisu. Objavio je 1928. godine dve knjige "Psihologija treniranja" i "Psihologija i sport" i bavio se uglavnom izučavanjem psihomotornih veština, motoričkim učenjem i osobinama ličnosti sportista.
A. S. Puni je od 1929. godine započeo sa ispitivanjem uticaja sporta na psihički razvoj i uticaja skijanja na karakteristike ličnosti sportista.
U Moskvi je 1930. godine osnovan naučno istraživački institut za proučavanje sporta i fizičkog vaspitanja koji je podstakao mnoga istraživanja u psihologiji sporta. Prvi rukovodilac ovog instituta i brojnih istraživanja prof. Peter Rudik je sačinio prvu klasifikaciju psihologije sporta koja bi mogla i danas biti aktuelna, predstavivši je na sledeći način:
1.  psihologija sportske aktivnosti koja se sastoji od dve kategorije,
a)  opšta analiza sportske aktivnosti,
b)  analiza specifičnih sportova;
2.  psihologija sportista koja se opet deli na dve oblasti:
a)  specijalne sposobnosti sportista,
b)  opšte karakteristike ličnosti.
U Americi je osnovan časopis "The research quarterly" namenjen istraživanjima u fizičkoj kulturi.
U periodu 1952/56. godine u Teksasu je američki psiholog Edvin Flajšman radio na projektu proučavanja faktora koji utiču na učenje motornih veština.
U Čehoslovačkoj, u Pragu, je 1954. godine osnovano nacionalno udruženje sportskih psihologa.
Jugoslovenski autori K. Momirović, N. Maler i R. Pađen objavili su prvi ozbiljniji rad iz oblasti psihologije sporta 1957. godine pod naslovom "Faktorska struktura motoričkih sposobnosti" u časopisu "Vojno sanitetski pregled".
U Moskvi je 1959. godine objavljena knjiga A. C. Punija pod naslovom "Ogledi iz psihologije sporta" koja je 1965. g. prevedena na srpskohrvatski jezik i štampana u izdanju Zavoda za udžbenike Srbije. Bila je dugo jedan od osnovnih udžbenika za predmet psihologija sporta na Fakultetima za fizičku kulturu u Jugoslaviji.
Tomas Tutko i Brus Ogili psiholozi sa koledža San Hoze u Kaliforniji su počeli da koriste lične kartone sportista sa procenjenim osobinama ličnosti u jednom obimnom istraživanju čije su rezultate objavili 1966. godine u knjizi pod naslovom "Problemi sportista i kako ih rešiti".
Brajant Krati je objavio udžbenik za studente pod naslovom "Ponašanje u pokretu i motorno učenje" 1964. godine.
U Rimu je 1965. godine održan prvi Kongres sportskih psihologa, koji je organizovao i kome je predsedavao italijanski psihijatar Peručo Antoneli. Na kongresu je podneto 35 referata. Tada je osnovano i Svetsko udruženje psihologa sporta. Iste godine je osnovano i Severnoameričko društvo za psihologiju sporta i fizičke aktivnosti koje je tada imalo dvesta članova.
Godine 1967. pojavljuju se još dve knjige: Dž. Oksendin sa Templ univerziteta u Pensilvaniji objavio je knjigu pod naslovom "Psihologija i motorno učenje", a R. Singer sa Normal univerziteta u Ilinoisu knjigu "Motorno učenje i čovekov učinak". U Sovjetskom Savezu je osnovano Nacionalno udruženje sportskih psihologa koje je tada imalo 150 članova. Osnovano je i Nacionalno udruženje sportskih psihologa Poljske, koje je tada imalo 40 članova.
Severnoameričko društvo je 1968. godine organizovalo drugi Svetski kongres sportskih psihologa u SAD-u kome je prisustvovalo oko dvestotine učesnika iz 16 zemalja sveta. U Pragu na Karlovom Univerzitetu i u Bratislavi na Komenski Univerzitetu su osnovane katedre za sportsku psihologiju i pedagogiju.
Olimpijada u Meksiku (održana u leto 1968.) je karakteristična po tome što su se takmičenja odvijala u Meksiko Sitiju, gradu koji se nalazi na velikoj nadmorskoj visini, pa su zbog toga sportisti morali da prođu kroz specijalne pripreme. Za tu priliku su u Čehoslovačkoj reprezentaciji bili angažovani psiholozi, a rukovodilac tima koji je obavljao psihološku pripremu sportista je bio Miroslav Vanek. Istočnonemačka reprezentacija je takođe bila podvrgnuta specijalnim psihološkim pripremama za tu Olimpijadu. Olimpijada u Meksiku je događaj koji je potvrdio neophodnost angažovanja psihološke nauke i psihologa u procesu treninga i pripreme sportista za takmičenja.
U Zagrebu je 1970. godine pokrenut časopis "Kineziologija", koji je doprineo da se objave brojna istraživanja iz nauke o sportu, kao i iz oblasti psihologije sporta. Tokom sedamdesetih je objavljeno dosta vrednih knjiga iz oblasti psihologije sporta, a ovde ćemo navesti najpoznatije: Alderman, "Psihološko ponašanje u sportu" (1974), Singer, R. "Treniranje, sportisti, psihologija" (1972), B. Krati, "Psihologija u savremenom sportu" (1973), Martens, "Socijalna psihologija i fizička aktivnost" (1975), Fišer, "Psihologija sporta" (1976), Karon, "Socijalna psihologija sporta" (1980), Klavora i Danijel, "Trener sportista i sportski psiholog" (1979), Rudik "Psihologija" (1974), Puni "Psihologija" (1984). Havelka i Lazarević su objavili knjigu "Sport i ličnost" (1980). V. Paranosić i Lj. Lazarević su objavili knjigu "Psihodinamika sportske grupe" (1975) koja je prevedena sledeće godine na ruski i bugarski jezik.
Na Svetskom kongresu psihologa sporta 1977. godine u Pragu (Čehoslovačka) učestvovala su i tri autora iz Jugoslavije: Paranosić, B. Dražić i Lazarević, Lj.
Dž. Salmela u drugom izdanju knjige "Ko je ko u psihologiji sporta u svetu" 1985. godine za Jugoslaviju navodi sledeće autore: Arzenšek Srđan (Velenje), Bele - Potočnik Živana (Ljubljana), Blatnik Uroš (Ljubljana), Bosnar Ksenija (Zagreb), Lazarević Ljubiša (Beograd), Aleksandar Milojević (Niš), Momirović Konstantin (Zagreb), Sabiončelo Nikola (Zagreb).
***
Prema Paranosiću (1982) značajnim godinama za razvoj psihologije sporta, kao naučne discipline, mogu se smatrati 1963, kada su počele pripreme za prvi Međunarodni kongres psihologa sporta koji je održan u Rimu (1965), kada je osnovano i Internacionalno udruženje sportskih psihologa, koje se bavi izdavanjem časopisa i publikacija, istraživačkim projektima, povezivanjem svojih članova i pružanjem pomoći nacionalnim udruženjima, i koje je na taj način doprinelo i doprinosi razvoju i afirmaciji psihologije sporta u celom svetu.
Danas je psihologija sporta naučna disciplina za koju se može reći, na osnovu širine interesovanja autora i raznovrsnosti problema kojima se oni bave, da ima i da će imati vrlo intenzivan razvoj u ovome veku.
Istraživanja u psihologiji sporta su sve brojnija, sve je veći broj specijalizovanih časopisa posvećenih psihologiji sporta. Takođe se sve više radova iz oblasti psihologije sporta objavljuje u časopisima srodnih naučnih disciplina, kao što su medicinski, sociološki i pedagoški časopisi. U najvećem broju radova koji su objavljeni u svetu i kod nas u poslednjih petnaest godina istraživanja su se odnosila na osnovne psihološke probleme kao što su: motivacija, psihosomatski status, psihodinamika sportske grupe, ali i na neke probleme koji su karakteristični za sportiste, kao što su: samopouzdanje, vežbanje, mentalno zdravlje itd.
Naravno, kao i svaka mlada naučna disciplina koja se intenzivno razvija, i psihologija sporta i vežbanja ima određenih metodološko-konceptuelnih nedostataka, a pristupi u istraživanjima, udžbenicima i monografijama imaju vidne metodološke neusaglašenosti.
Može se reći da i ovaj temat potvrđuje gore navedene konstatacije o raznovrsnosti tema i problema kojima se psihologija sporta bavi.
Rad profesora Kerkovića "O etičkim i estetičkim aspektima telesne i duhovne kulture" predstavlja osvrt na filozofsko-psihološki kontekst kretanja i sporta.
Tri naredna rada tretiraju fundamentalne psihološke probleme: rad pok. prof. Borisa Wolfa i prof. Koste Momirovića, jednog od osnivača psihologije sporta u Jugoslaviji, predstavlja raspravu o tome da li je inteligencija normalno distribuirana psihička karakteristika u populaciji. Rad Bale, A. Hošek i Momirovića pod naslovom "Aberantno ponašanje i motoričke sposobnosti predškolske dece" pokušava da da odgovor na dilemu da li aberantno ponašanje određuje motoričko funkcionisanje dece ili motoričko funkcionisanje definiše normalno ili poremećeno ponašanje dece. Priređivač ovog temata, zajedno sa mr Miroslavom Komlenićem, u radu pod naslovom "Motoričko učenje" pokušava da analizira i definiše jedan kompleksan oblik učenja, kao što je motoričko učenje, do danas u potpunosti neproučen i nedefinisan.
Rad Ljubice Bačanac i Ljubiše Lazarevića pod nazivom "Androginost i sport" zadire u sociopsihološke implikacije ženskog sporta.
Na kraju imamo prikaz knjige američkog autora Džeja Majksa pod naslovom "Mentalne osnove košarke" koju je sa engleskog jezika prevela mr Emilija Marković i koja predstavlja vrlo korisno štivo za trenere košarke, ali i druge stručnjake u sportu kojima je potreban određeni nivo psiholoških znanja i veština za uspešan trenerski rad.

Aleksandar Milojević