TM G. XX Br. 3-4  Str. 313 - 324 Niš jul - decembar 1997.
UDK 378:.147
Prethodno saopštenje
Blagoje Nešić
Filozofski fakultet, Niš
ULOGA NASTAVNIKA I SARADNIKA
U MOTIVISANJU STUDENATA ZA STUDIRANJE I NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
Rezime
U prvom delu rada ukazuje se na razliku između spoljašnje (heteronomne) i unutrašnje (autonomne) motivacije studenata u oblasti učenja, studiranja i naučno-istraživačkog rada. Ne zanemarujući ulogu i značaj spoljašnjih motiva u učenju (studiranju), uverenje je autora da je neophodno u toku nastave, vežbanja, praktičnih radova, samostalnih radova, diskusija i drugih aktivnosti studenata, permanentno raditi na razvijanju studentove unutrašnje odnosno autonomne motivacije. Tokom studiranja potrebno je kod studenata izgrađivati i postići takvu strukturu motivacije - razviti takve motive koji će biti dovoljna  pokretačka snaga za samostalno i permanentno učenje i praćenje svoje struke. U tom cilju autor u drugom delu članka opisuje neke od ulsova koji mogu doprineti izgrađivanju prave, suštinske motivacije studenata za studiranje i naučno-istraživački rad. To su uslovi koji će u svesti studenata razviti motiv radoznalosti, kompetentnosti, takmičenja sa samim sobom, motiv za stvaralaštvom, metodološkom i drugom originalnošću, postignućem, nivo aspriacije, doživaljaj uspeha i slično. U stvaranju uslova za razvijanje motivacije studenata veliku ulogu imaju nastavnici i saradnici pre svega svojim naučno-stručnim, didaktičko-metodskim i ljudskim kvalitetima.
Ključne reči: univerzitetska nastava, unutrašnja motivacija, univerzitetski nastavnici, univerzitetski saradnici.

THE ROLE OF UNIVERSITY TEACHERS IN STUDENTS' MOTIVATION FOR STUDYING AND RESEARCH WORK
Summary
The first part of the paper points to the difference between the external (het-eronomous) and internal (autonomous) motivation of students concerning knowledge adoption, studying and research. With no intention to disregard the role and significance of external motives in knowledge adoption (studying), the author is strongly convinced that it is necessary to make permanent efforts to develop students' internal i.e. autonomous motivation during the process of instruction, through practical sessions, practical papers, independent works, discussions and other students' activities. During the studies it is necessary to build up and achieve such a structure of motivation, i. e. to develop such motives which would be a sufficient driving force for independent and permanent adoption of knowledge in the pursuit of one's profession. With such an aim, the author in the following part of the paper describes some conditions which might contribute to the development of the students' genuine, essential motivation to study and carry out research work. These are the conditions which shall develop in students a motive for curiosity, competence, self-competition, creativity, methodological and other originality, achievement, level of aspiration, feeling of success and the like. University teachers have a significant role in the process of creating appropriate conditions for the development of students' motivation, primarily on account of their scientific-professional, didactic-methodical and human qualities.
Key words: university training, internal motivation, university teachers, studying.