TM G.XXIII Br. 3-4 Str. 193 - 201 Niš jul - decembar 1999.
UDK 371.13-057.164:007+316.776-057.164(083.94)
Prethodno saopštenje

Milutin Djordjević
Filozofski  fakultet, Niš
INFORMISANOST ASISTENTA PRIPRAVNIKA O POZIVU UNIVERZITETSKOG NASTAVNIKA
Rezime
Informisanost o pozivu nastavnika je malo istraživana. Posebno je malo istraživana informisanost o pozivu univerzitetskog nastavnika. Istraživanje, koje je urađeno u okviru projekta Didaktičko usavršavanje univerzitetskih saradnika (14T17/11), pokazalo je da su univerzitetski saradnici - asistenti pripravnici o zanimanju "univerzitetski nastavnik" nepotpuno informisani. Posebno malo poznaju vrednosti i karakteristike nastavničkog poziva. Informacije koje imaju dobili su od svojih (univerzitetskih) nastavnika. Takođe se pokazalo da asistenti pripravnici u nastavničkom pozivu posebno cene mogućnosti rada sa mladima, samostalnost, kreativnost izražavanja u različitim vidovima naučno-istraživačke delatnosti, inovacijske mogućnosti i drugo. Ne mare mnogo što ovaj poziv nije dovoljno društveno vrednovan i materijalno valorizovan.
Ključne reči: univerzitetski saradnici, informisanost, vrednosti i karakteristike nastavničkog poziva, nastavna delatnost, naučno-istraživačka delatnost.

JUNIOR ASSISTANTS' ACQUAINTANCE WITH THE VOCATION "UNIVERSITY TEACHER"
Summary
Level of information on the teachers' vocation has been poorly investigated so far. Level of information on the vocation "university teacher" has been given even less attention. A research carried out within the project Didactic Advanced Training of the University Junior Teaching Staff (14T17/11) has revealed that the members of the university junior teaching staff  - junior assistants - are insufficiently informed about the vocation "university teacher". Their knowledge of the values and characteristics of the teachers' vocation is particularly poor. The information they posses was given to them by their (university) teachers. As it has been revealed, what junior assistants particularly appreciate in this vocation is the opportunity to work with young people, independence, creativity of expression in various forms of research endeavors, possibilities of innovation, etc. They do not care much for the fact that this vocation is not sufficiently socially validated and financially valorized.
Key words: university junior teaching staff, level of information, values and characteristics of teachers' vocation, teaching, research activities.