ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: ОД ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ ДО ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ/INCLUSIVE EDUCATION: FROM LEGISLATION TO IMPLEMENTATION

Миља Вујачић, Емилија Лазаревић, Рајка Ђевић

DOI Number
-
First page
231
Last page
247

Abstract


Апстракт
У раду су приказани резултати истраживања чији је циљ био испитивање мишљења учитеља o двогодишњој реализацији законски предвиђених активно-сти на пољу инклузивног образовања. У истраживању је учествовало 145 учи-теља из 20 основних школа са уже и шире територије Београда. Примењен је упитник који су аутори конструисали за потребе овог истраживања. Упитник је садржао питања којима смо желели да добијемо увид у мишљења учитеља о променама које су се догодиле у овој области, њиховим улогама у инклузивном образовању и оспособљености за овај процес, схватањима индивидуалног обра-зовног плана, подршци коју добијају у оквиру школе као и о најчешћим пре-прекама и начинима њиховог решавања. Резултати истраживања показују да ви-ше од половине учитеља сматра да од увођења законске регулативе није дошло до значајнијих промена у пракси инклузивног образовања. Више од половине учитеља није прошло организовану обуку за инклузивно образовање и сматра да није оспособљено за овај процес. На перцепције учитеља о властитој оспо-собљености позитивно утичу претходно искуство у раду са децом са сметњама у развоју и обука коју су прошли путем семинара. Кључне препреке за инклузив-но образовање учитељи виде у оним елементима образовног система који су у директној надлежности Министарства, а не њих самих и школа у којима раде. Даљи развој инклузивног образовања у нашој земљи треба да буде усмерен на бољу обученост наставника за рад са децом са сметњама у развоју, што би поред стручних знања подразумевало и подизање свести о личној одговорности за успешну реализацију овог процеса.
Кључне речи: инклузивно образовање, законска регулатива, мишљења и искуства учитеља, индивидуални образовни план.


Abstract
This paper presents the results of the research aimed at exploring teachers’ views on the two-year implementation of the legally prescribed activities in the field of inclusive education. Research participants were 145 class teachers from 20 primary schools in the central and suburban parts of the City of Belgrade. A questionnaire created for this research was used to collect the data with the purpose of gaining insight into teachers’ opinions on the changes that had occurred in this field, their roles in inclusive education and qualifications for this process, their understanding of the individual education plan, the support provided by the school, and the most frequent obstacles teachers encounter and the manner they overcome them. More than a half of the teachers are of the opinion that there have been no significant changes in inclusive education practice. Likewise,more than a half of the teachers did not attend the organized training for inclusive education and think that they are not qualified for this process. Previous experience of working with children with disabilities and the training provided in seminars had a positive effect on teachers’ perception of their own qualifications for inclusive education. In teachers’ opinion, the key barriers for inclusive education are to be found in those segments of the education system that are under the direct jurisdiction of the Ministry of Education rather than their own or of the schools they work in. Further development of inclusive education in our country should be focused on the improvement of relevant teachers’ competencies. In addition to developing pedagogical expertise, this would also entail raising awareness of personal responsibility for the effectiveness of inclusive education.
Key words: inclusive education, legislation, teachers’opinions and experiences, individual education plan

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Ainscow, M., Booth, Т., & Dyson, A. (2004). Understanding and developing inclusive practices in schools: a collaborative action research network. Inernational Journal of Inclusive Education, 8(2), 125−139.

Angelides, P., Stylianou, T., & Gibbs, P. (2006). Preparing techers for inclusive education in Cyprus. Teaching and Teacher Education, 22(4), 513−522.

Avramidis, E., & Kalyva, Е. (2007). The influence of teaching experience and professional development on Greek teachers’ attitude towards inclusion. European Journal of Special Needs Education, 22(4), 367–389.

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Mainstream teachers’ attitudes towards inclusion/integration: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129–147.

Bender, W. N., Vail, C. O., & Scott, K. (1995). Teachers’ attitudes toward increased mainstreaming: Implementing effective instruction for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28(2), 87–94.

Vaughn, S., Schumm, J. S., & Sinagub, J. (1996). Focus group interview in education and psychology. Tnounsand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Villegas, A. M. (2007). Disposition in Teacher Education: A look at Social Justice. Journal of Teacher Education, Vol. 58(5), 370−380.

Vujačić, M. (2010). Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole [The possibilities and limitations of the inclusion of children with developmental difficulties in regular primary schools]. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Đević, R. (2009). Spremnost nastavnika osnovne škole da prihvate učenike sa teškoćama u razvoju [Readiness of primary school teachers to accept disabled children]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(2), 367−382.

Koutrouba, K., Вamvakari, M., & Steliou, M. (2006). Factors correlated with teachers’ attitudes towards the inclusion of students with special educational needs in Cyprus. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 381−394.

Law, M. (1993). Changing disabling environments through participatory research. Canadian Journal of Rehabilitation, 7(1), 22−23.

Leyser, Y. & Kirk, R. (2011). Parents’ perspectives on inclusion and schooling of students with angelman syndrome: suggestions for educators. International Journal of Special Education, 26 (2), 79−91.

Macura Milovanović, S., Gera, I. i Kovačević, M. (2011). Priprema budućih učitelja za inkluzivno obrazovanje u Srbiji: trenutno stanje i potrebe [Preparing future teacher for inclusive education in Serbia: current situation and needs]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 43 (2), 208−223.

Muškinja, O. (2011). Inkluzija između želja i mogućnosti [Inclusion between desires and possibilities]. Istraživanje pokrajinskog ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine.

Radó, P. & Lazetić, P. (2010). Rapid assessment of the implementation of inclusive education in Serbia, UNICEF.

Radó, P. (2009). Improving the inclusive capacity of schools in Serbia. Expert study for the DILS Program, Serbia.

Službeni glasnik (2009). Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja [The law on the fundamentals of the education system], Službeni glasnik RS, broj 72/09, Narodna skupština Republike Srbije.

Sretenov, D. (2009): Međunarodna iskustva vezana za razvoj i realizaciju inkluzivne politike i prakse [International experiences about development and realization of inclusive policy and practice], u Sulejman Hrnjica (ur.) Škola po meri deteta 2 (20−35), Beograd: Save the Children.

Sretenov, D. (2008). Kreiranje inkluzivnih vrtića [Creation of inclusive kindergarten]. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

UNESCO (2008): Inclusive education: the way of the future, General presentation at the 48th session of the International conference on education. Geneva: UNESCO.

Florian, L., & Rouse, M. (2009). The inclusive practice project in Scotland: Teacher education for inclusive education. Teaching and Teacher Education, 25(4), 594−601.

Hanson, M., Sandall, E. S., Beckman, P., Morgan, M., Marquart, J., Barnwell, D. & Chou, H. (2001). After preschool inclusion: Children’s educational pathways over the early school years. Exceptional Children, 68(1), 263−276.

Hrnjica, S. i Sretenov, D. (2003). Deca sa razvojnim teškoćama u redovnim osnovnim školama u Srbiji – trenutno stanje i stavovski preduslovi za potencijalnu inkluziju [Children with developmental difficulties in regular primary schools in Serbia – current situation and attitudes’ preconditions for potential inclusion]. Beograd: Save the Children Fond (interni materijal).

Hrnjica, S. (1997). Dete sa razvojnim smetnjama u školi [Child with developmental difficulties in school]. Beograd: Učiteljski fakultet.

CETI (2006). Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji [Supports and barriers for inclusive education in Serbia]. Beograd: Centar za evaluaciju, testiranje i istraživanje.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804