ПРЕМИСЕ И ОПШТЕ ФУНКЦИЈЕ УСТАВНОГ ПРАВОСУЂА/THE PREMISES AND GENERAL FUNCTIONS OF CONSTITUTIONAL JUSTICE

Драган М. Стојановић

DOI Number
-
First page
63
Last page
82

Abstract


Апстракт
Да би се одредиле опште функције и задаци уставног правосуђа, у раду су најпре сажето изложене основне циљне и нормативне премисе уставног судова-ња. С једне стране, ове премисе су conditio sine qua non установљавања уставно-судске функције, нужне претпоставке њеног постојања, али се, с друге стране, могу сматрати и кључним препоставкама или условима њеног успешног обављања. Посе-бан правни квалитет устава логична је претпоставка било ког организационог об-лика уставног судовања, па и саме правне државности. Нема уставног судовања, ни нормативне контроле права уопште, без постојања чврстог устава. Сама уставно-судска функција представља заједнички именитељ свих компетенција које су до-дељене уставном правосуђу, као његовим стандардним надлежностима. Схваћена у овом смислу, функција уставног суда у европском моделу уставног правосуђа остварује неколико комплементарних циљева: заштиту људских права, поделе власти и демократског поретка, пре свега, у контексту целовите заштите највишег права државне јединице.
Кључне речи: Уставно правосуђе, премисе уставног судовања, функције уставних судова.

Abstract
In order to determine the general functions and duties of constitutional judiciary, the author first provides a brief overview of the basic goals and normative premises of constitutional justice. On the one hand, these premises are conditio sine qua non for establishing the function of constitutional courts and the essential prerequisites for the existence of this function; on the other hand, they may also be regarded as the key assumptions or conditions for the efficient performance of that function. Moreover, the distinct legal quality of the constitution is a logical presumption for establishing not only the organizational structure of constitutional judicature but also the legal sovereignty of the state. A rigid constitution is a prerequisite for establishing the constitutional judicature and instituting the judicial review. The function of constitutional judiciary is a common denominator of all standard competences which are vested in the constitutional judicature. In that context, the function of the constitutional court in the European model of constitutional justice provides for several complementary goals: the protection of human rights, separation of powers and the democratic system, primarily in context of the comprehensive protection of the constitution as the supreme law of the land.
Key words: Constitutional judicature, premises of constitutional justice, functions of constitutional courts


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Вучић, О. и Стојановић, Д. (2009). Домашај уставносудског испитивања одлука редовних судова у поступку одлучивања о уставним жалбама грађана [Scope of the examination of constitutional decisions of the ordinary courts in the process of deciding on constitutional complaints of citizens. Правни живот, 14, 879−896.

Вучић, О., Петров, В. и Симовић, Д. (2010). Уставни судови бивиших југословенских република [Constitutional courts of the former Yugoslav republics. Београд: Досије студио.

Leibholz, G. (1974). Das Bundesverfassungsgericht im Schnittpunkt von Politik und Recht. DVBl.

Манојловић Андрић, К. (2013). Поступак и обим испитивања уставне жалбе [Procedure and scope of examination of the constitutional complaint. У: Зборник радова: Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права (1963–2013), (стр. 161−180). Београд: Уставни суд Републике Србије.

Марковић, Р. (2008). Уставно право и политичке институције [Constitutional law and political institutions. Београд: Службени гласник.

Ненадић, Б. (2013). О неким аспектима односа уставних и редовних судова [On Some aspects of relationship of constitutional and regular courts. Зборник радова Улога Уставног суда у очувању владавине права, (стр. 71–112). Београд: Службени гласник.

Одлука Уставног суда Србије IУз-92/12,Службени гласник РС. Бр. 18(2013).

Одлука Уставног суда Србије IУз – 353/09, Службени гласник РС. Бр. 67 (2012).

Пејић, И. (2013). Начело поделе власти и уставно судство [The principle of the separation of powers and constitutional court. Зборник радова Улога и значај Уставног суда Србије у очувању владавине права, (стр. 55−70). Београд: Уставни суд Републике Србије.

Pestalozza, C. (1991). Verfassungsprozessrechts, 3. Aufl., München.

Стојановић, Д. (2007). Уставно право, књига I [Constitutional Right. Ниш: Свен.

Стојановић, Д. (2013). Премисе уставне контроле права и њихово остваривање у пракси Уставног суда Србије [The Premises of the Constitutional Control of Rights and Their Implementation in the Practice of the Constitutional Court of Serbia. У: Зборник радова: Улога и значај Уставног суда Србије у очувању владавине права (1963-2013), (стр. 112−133). Београд: Уставни суд.

Трифуновић, П. (2009). Судска одлука и уставна жалба [Judicial decisions and constitutional appeal. Билтен судске праксе Врховног суда Србије, 3, 165−179.

Häberle, P. (1996). Das Bundesverfassungsgericht in Krise (öffentlichrechtliches, europäsches und rechtpolitisches Seminar, Thema: Bundesverfassungsgericht zwischen Recht und Politik.

Hesse, K. (1982). Grundzüge des Verfassungsrechts des Bundesrepublik Deutschlannds. Heidelberg.

Устав Републике Србије, Службени гласник РС. Бр. 98 (2006).

Закон о Уставном суду Србије, Службени гласник РС. Бр. 109 (2007) и 99 (2011).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804