ДА ЛИ ФРАНКОФОНИЈА ПОДРЖАВА КУЛТУРНУ РАЗНОЛИКОСТ?/DOES FRANCOPHONY SUPPORT CULTURAL DIVERSITY?

Ана Вујовић

DOI Number
-
First page
885
Last page
900

Abstract


Прихватање реалности културне разноликости представља основу за признавање права на културни идентитет, на особеност и самосвојност у испољавању културе сваке људске заједнице. У овом раду износимо основне одлике концепта културне разноликости који је наишао на позитивне реакције у великом делу човечанства и постао један од разлога зашто су неке земље одлучиле да приступе Међународној заједници франкофоније која успешно илуструје поштовање ових вредности. Скуп франкофоних земаља свакако је један од најбољих примера разноликости, и то у сваком смислу: језичком, културном, економском (по степену развијености и богатства), политичком (заступљени су сви облици управљања државом), верском итд. Говоримо и о мондијализацији која, изузев економије и политике, обухвата и културу и која би могла бити схваћена и као адут и као изазов за Франкофонију, јер је у блиској вези са оним значењем појма мондијализације које се тиче односа између идентитета, културе и комуникација (а што је све у домену основних активности Међународне организације франкофоније). Међународна организација франкофоније постала је добро структурисана институција са оператерима чије су активности прецизно дефинисане и са јасним циљевима груписаним у четири основне мисије: промовисати француски језик и језичку и културну разноликост; промовисати мир, демократију и људска права; подржати образовање, високо образовање и истраживачки рад; развијати солидарност и сарадњу за одрживи развој. Будући да прихватање вредности на којима се заснива ова организација и њених основних циљева није у супротности са онима за које се, бар декларативно, залаже и наше друштво, требало би пажљиво сагледати предности које бисмо имали од чвршће повезаности са њом.

 

Кључне речи: култура, разноликост, мондијализација, вишејезичност, франкофонија

 

Accepting reality of cultural diversity represents the basis for accepting the right of cultural identity, of individuality and selfness in expressing the culture of each human community. In this paper, we are presenting the basic features of the concept of cultural diversity, which has encountered positive reactions in a greater part of humankind and has become one of the reasons why some countries decided to become members of the International Organization of la Francophonie (OIF), which successfully illustrates the respect of these values. OIF is definitely one of the best examples of diversity, and this is in every sense: lingual, cultural and economic (according to the level of development and economic status), political (there are all forms of managing the country), religious, etc. We are talking about globalization, which, apart from economy and politics, includes culture, which can be understood as a guard and challenge for Francophony, because it is closely connected with the meaning of globalization, which refers to the relation between identity, culture and communication (and this is in the domain of basic activities of International Organization of la Francophonie). OIF has become a well-structured institution with operators whose activities have been precisely defined and with clear aims grouped into four missions: promoting French language and lingual and cultural diversity, promoting peace, democracy and human rights, supporting education, higher education and research work, developing solidarity and cooperation for sustainable development. Considering the fact that accepting the values on which this organization is based and its basic aims is not opposite to the ones our society, at least declaratively, stands for, we should carefully be focused on the advantages our country would have from a stronger connection with it.

Key words: culture, diversity, globalization, multilinguism, Francophony.


Keywords

култура, разноликост, мондијализација, вишејезичност, франкофонија

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bleys, О. (2010). Voyage en francophonie [Voyage to Francophony]. Paris: Éditions Autrement.

Вујовић, А. (2014а). Франкофонија у свету и код нас. [Francophony in the World and in Our Country]. Београд: Учитељски факултет.

Вујовић, А. (2014б). Културна политика Француске. [Cultural Policy of France]. Теме, 28(1), 391–404.

Вујовић, А. (2008). Савремена француска култура. [Contemporary French Culture]. Београд: Учитељски факултет.

La Francophonie contre un monde unipolaire (Entretien avec d`Abdou Diouf à Swissinfo) [Francophony Against an Unipolar World]. Available at: http://www.francophonie.org/La-Francophonie-contre-un-monde.html

La Francophonie: espace de la diversité culturelle et linguistique [Francophony: Room for Cultural and Linguistic Diversity]. 12 octobre 2012. Available at:http://radiookapi.net/chronique/2012/10/12/la-francophonie-espace-de-la-diversite-culturelle-linguistique

La mondialisation, une chance pour la francophonie [Globalization, a Chance for Francophony] (2006). Colloque au Sénat, dir. Dominique Wolton. Paris.

Мајор, Ђ. (2014). Тржиште и/или култура? [Market and/or Culture?] Теме, 28(1), 31–46.

Poissonnier, A. et Sournia, G. (2006). Atlas mondial de la francophonie – Du culturel au politique [Cultural Atlas of Francophony – from Cultural to Political Issues]. Paris: Éditions Autrement, Coll. Atlas/Monde.

Serres, M. (2009). Ecrivains, savants et philosophes font le tour du monde [Writers, Scolars and Philosophers on Around the World Trip]. Paris: Editions Le Pommier.

Стојковић, Б. (2010). Политика идентитета, културна дипломатија и културна разноликост [Politics of Identity, Cultural Diplomacy and Cultural Diversity]. Комуникације, медији, култура, 2/10, Београд: Факултет за културу и медије, 659–674.

Francophonie et mondialisation [Francophony and Globalization] (2008), coordonné par Anne-Marie Laulan et Didier Oillo. Paris: CNRS Éditions.

Wiltzer, P.-A. (2014). Quelles priorites pour la Francophonie aujourd`hui? [What Are the Priorities of Francophony Today?] Available at: http://www.cercle-richelieu-senghor.org/index.php?option=com_content&view=article&id=207

http://www.francophonie.org (3. 8. 2015)

Штрбац, Л. (2007). Глобализација и национална култура. [Globalization and National Culture]. Шид: КОЦ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804