ПОЈАМ СМРТИ ИЗ УГЛА ДЕТЕТА/CONCEPT OF DEATH FROM CHILDʼS PERSPECTIVE

Миљана Спасић

DOI Number
-
First page
525
Last page
540

Abstract


У раду је приказано истраживање које је имало за циљ да испита начин на који деца поимају смрт и визуелну представу смрти код деце. Истраживање је обухватило 60-оро деце узраста 5, 6 и 7 година и њихове родитеље. Испитиване групе деце биле су уједначене по полу и узрасту. Такође, прикупљени су подаци о искуству детета са смрћу и потпуности породице из које потиче. У поступку испитивања примењени су Интервју о смрти за децу (Slaughter & Griffiths, 2007) и цртеж детета на тему „Смрт”. Релације су испитане Ановом, T-тестом и Пирсоновим коефицијентом корелације. Добијени резултати показују да начин на који деца поимају смрт зависи од њиховог узраста, па тако седмогодишњаци имају зрелије разумевање смрти у односу на петогодишњаке и шестогодишњаке. Анализом цртежа деце утврдило се да се деца разликују у визуелном представљању смрти. Деца су на својим цртежима углавном приказивала усамљене фигуре умрлих особа, сцене сахране, споменике, гробље, ковчеге, лобање и сцене убиства, односно особе које се међусобно убијају ножем или пиштољем. Резултати истраживања делимично се поклапају са теоријским и емпиријским претпоставкама о начину на који деца поимају смрт и визуелној представи смрти од стране деце.

Кључне речи: поимање смрти, визуелна представа смрти од стране деце, деца.

 

The purpose of the study presented in this paper is to examine the way children perciеve death and children's visual presentations of death. The study includes 60 children aged 5, 6 and 7 years old and their parents. The studied groups of children have been equally divided by gender and by age. Data were also collected about the child's experience with death and completeness of their families. The interview about death, for children (Slaughter & Griffiths, 2007) and the children's drawings on the theme of “death” were used in the process of collecting the data. The relationships were tested with the ANOVA, T-test and Pearson's correlation coefficient. The results of the research show that the way children perceive death correlates with their age; therefore, the 7-year olds have a more mature understanding of death compared to the 6-year olds and 5-year olds. The analysis of the children’s drawings shows that the children had different visual presentations of death. The children showed mostly lonely dead people, funerals and scenes of murder on their drawings. The research results are partially consistent with the theoretical and empirical assumptions about the way in which children perceive death.

Key words: understanding of death, children's visual presentations of death, children.

 


Keywords

поимање смрти, визуелна представа смрти од стране деце, деца.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bonoti, F., Leondari, A. & Mastora, A. (2013). Exploring children’s understanding of death: through drawings and the death concept questtionnaire. Death Studies, 37 (1), 47–60.

Children’s understanding of death. (б. д.). Преузето са http://www.hospicenet.org/html/ underst and.html, 2. 12. 2013.

Cotton, R., & Range, L. (1990). Children’s death concepts: Relationship to cognitive functioning, age, experience with death, fear of death, and hopelessness. Journal of Clinical Child Psychology, 19(2), 123–127.

Cuddy-Casey, M. & Orvashel, H. (1997). Children’s understanding of death in relation to childe suicidality and homoicidality. Clinicla Psychology Review, 17, 1, 33–45.

Halpern, E. & Palic, L. (1984). Developmental changes in death anxiety in childhood. Journal of Applied Developmental Psychology, 5, 163–172.

Jay, S., Green, V., Johnson, S., Caldwell, S., & Nitschke, R. (1987). Differences in death concepts between children with cancer and physically healthy children. Journal of Clinical Child Psychology, 46(4), 301–306.

Kane, B. (1979). Children’s concept of death. The Journal of Genetic Psychology, 134, 141–153.

Кондић, К. (1992). Првих десет година живота. [The first ten years of life]. Београд: Центар за примењену психологију – Друштво психолога Србије.

Кондић, К. и Видановић, С. (2011). О деци и родитељима. [About children and parents]. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.

Nagy, M. (1948). The childe’s theories concerning death. Journal of Genetic Psychology, 3–27.

Piaget, J. (1960). The childe’s conception of the world. Patersonm NJ: Littlefield, Adams, & Co.

Slaughter, V. & Griffiths, M. (2007). Death understanding and fear of death in young children. Clinical Child Psychology and Psyhiatry, 12 (4), 525–535.

Speece, M. & Brent, S. (1992). The aquisition of mature understanding of three components of the concept of death. Death Studies, 16, 221–229.

Tamm, M. E., & Granqvist, A. (1995). The meaning of death for children and adolescents: A phenomenographic study of drawings. Death Studies, 19, 203–222.

Townley, K. & Thonrnburg, K. (1980). Maturation of the concept of death in elemntary shool children. Educationla Reasrch Quaterly, 5(2), 17–24.

Yang, S. C., & Chen, S. F. (2002). A phenomenographic approach to the meaning of death: A Chinese perspective. Death Studies, 26, 143–175.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804