ИСТОРИЈA ПООШТРАВАЊА ЗАКОНСКЕ ФОРМЕ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У СРПСКОМ ПРАВУ/ THE PROCESS OF TIGHTENING THE RULES ON FORM OF CONTRACTS FOR CONVEYANCE OF REAL ESTATE IN SERBIAN LAW

Марија Караникић Мирић

DOI Number
-
First page
1295
Last page
1317

Abstract


Апстракт

Предмет овога рада је непрекинути процес пооштравања законске форме уговора о отуђењу непокретности у српском праву, разлози због којих је то тако, као и најновије законске промене којима је ова форма учињена строжом него икада. Законска форма прво је пооштравана посредно, правилима грађанског судског поступка, а потом и непосредно, правилима материјалног уговорног права. Сврха обавезне законске форме је, на првом месту, заштита друштвеног интереса, који обухвата: смањење броја спорова о постојању и садржини уговора о отуђењу непокретности; стручно и савесно састављање исправа о таквим уговорима, које ће имати својство јавне исправе и пуну доказну снагу; могућност да се свако ко има правни интерес с поуздањем увери у постојање и садржину туђих уговора; увид државе у промет непокретности – пре свега ради очувања поузданости јавних регистара, али и из фискалних разлога. Историја пооштравања законске форме уговора о отуђењу непокретности сведочи да наше друштво стално трага за инструментима за остваривање ових циљева.

Кључне речи:      законска форма, уговорена форма, солемнизација, јавнобележнички запис, отуђење непокретности.

Abstract

The subject of this paper is continuous process of tightening of the statutory rules on form of contracts for conveyance of real estate in Serbian law, the reasons behind it, and the most recent legal changes which made the statutory form stricter than ever. In the beginning, the requirements of form were imposed circuitously, by means of procedural rules on proof. Further tightening was effectuated directly, via the rules of substantive contract law. Statutory form of contracts for transfer of real property predominantly serves to protect public interests, i.e. to reduce the number of disputes about the existence and content of these contracts; to ensure the existence of a diligently and professionally recorded and authenticated public instrument with full probative force; to assure that the third parties with legitimate interests may learn about these contracts as matters of fact; to ensure that the State has full information on transfer of real rights in immovable property – for fiscal reasons, and in order to maintain reliability of the public records. The process of constant tightening of the rules on legal form of contracts for conveyance of real estate indicates that Serbian society is in continual search for effective instruments to achieve these goals.

Key words:       legal form (forme légale), agreed form (forme conventionnelle ou réservée), solemnization, formal notarial recording act (acte authentique), conveyance of real estate.

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Антић O. (2008). Облигационо право [Law of Obligations]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник.

Аранђеловић Д. (1929). Основи облигационог права с нарочитим обзиром на Грађански законик Краљевине Србије [The Foundations of Law of Obligations, with particular regard to the Civil Code for the Kingdom of Serbia]. Општи део. Београд: Геца Кон.

Аранђеловић, Д. (Прев.). (1921). Општи аустријски грађански законик [The General Civil Code of Austria]. Београд: Просвета.

Благојевић Б. (1939). Посебни део облигационог права [Law of Obligations – Special Part]. Београд: Геца Кон.

Bock R. (2011). Eine erste Stellungnahme zu einigen Aspekten des Gesetzes über das Notariatswesen der Republik Serbien aus der Sicht des deutschen Notariats [A first comment on a few aspects of the Notaries Act of the Republic of Serbia from the point of view of the German notariat]. Излагање на Копаоничкој школи природног права. Извор: Архива Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Borkowski A., & du Plessis P. (2005). Textbook on Roman Law. Oxford: Oxford University Press.

Вуковић М. (1964). Обвезно право. Књига II [Law of Obligations. Book II]. Загреб: Школска књига.

Водинелић В. (2012). Грађанско право. Увод у грађанско право и Општи део грађанског права [Civil Law. Introduction and General Part]. Београд: Службени гласник и Правни факултет Универзитета Унион.

Guggenheim D. (2003). Art. 11–16. À L. Thévenoz et F. Werro (Éds.). Code des obligations I. Art. 1–529 CO. Commentaire (pp. 57–76) [Swiss Code of Obligations. Commentary], Bâle: Helbing & Lichtenhahn.

Дика М. (2012). Пророгација мјесне надлежности у хрватском праву [Agreement on Territorial Jurisdiction in Croatian Law], Зборник Правног факултета у Загребу, 1–2, 211–228.

Ђорђевић А. (1891). Теорија грађанског судског поступка с погледом на Законик о поступку судском у грађанским парницама за Краљевину Србију [Theory of Civil Procedure, with regard to the Code of Civil Procedure for the Kingdom of Serbia]. Београд: Државна штампарија.

Ђурђевић Д. (2006). Јавнобележнички акти [Notary Acts]. У Д. Хибер (Прир.), Јавнобележничко право [Notary Law]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Ђурђевић Д. (2011). Правни положај нотара у европским правним порецима и у српском праву [Legal Position of Notaries in European and Serbian Legal Systems]. У С. Лилић (Прир.), Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије I [The Perspectives of Implementation of European standards into Serbian Legal System]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Ђурђевић Д. (2014). Јавнобележничка делатност [Notariat]. Београд: Досије.

Ђурђевић Д. (2015). Институције наследног права [Institutions of Inheritance Law]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Ђурђевић М. (2012). Уговор о поклону [Donation Agreement]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Engel P. (1997). Traité des obligations en droit suisse [Obligations in Swiss Law]. Berne: Stämpfli.

Живковић М., & Живковић В. (2013). О увођењу јавног бележништва у Србији [On Introducing the Notariat in Serbia]. Зборник Правног факултета у Загребу, 2, 433-448.

Јакшић А. (2006). Нотаријат као јавна служба [Notariat as Public Service]. У Д. Хибер (Прир.), Јавнобележничко право [Notary Law]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Јакшић А. (2007). Грађанско процесно право [Civil Procedure]. Београд: Службени гласник и Правни факултет Универзитета у Београду.

Константиновић М. (1982 /1952/). Стара „Правна правила“ и јединство права [‘Legal Rules’ and the Unity of Law]. Анали Правног факултета у Београду, 3–4, 540–546. Први пут штампано у: (1957) Анали Правног факултета у Београду, 4, 431–437.

Константиновић М. (1996). Облигације и уговори. Скица за законик о облигацијама и уговорима [Obligations and Contracts. The Draft Law on Obligations and Contracts], Београд: Службени лист.

Malaurie Ph., Aynès L., & Stoffel-Munck Ph. (2009). Les obligations [Obligations]. Paris: Defrénois.

Марковић Л. (1912). Грађанско право. Општи део и Стварно право [Civil Law. General Part and Property]. Београд: Банка „Славија”.

Милошевић M. (2005). Римско право [Roman Law]. Београд: Номос.

Мораит Б. (2010). Облигационо право [Law of Obligations]. Бања Лука: Комесграфика.

Никетић Г. (Прир.). (1923). Одлуке Опште седнице Касационога суда [Decisions of the General Chamber of the Court of Cassation]. Књига IV, део 2. Београд: Геца Кон.

Орлић M. (2003). Припремни споразуми у облигационом праву [Preparatory Agreements in the Law of Obligations]. Анали Правног факултета у Београду, 3–4, str. 441–489.

Орлић М. (1993). Закључење уговора [Formation of Contract]. Београд: Институт за упоредно право.

Перић Ж. (1920). О уговору о продаји и куповини [On Sales Contract]. Београд: Геца Кон.

Перовић С. (1964). Формални уговори у грађанском праву [Formal Contracts in Civil Law]. Београд: Савез удружења правника Југославије.

Перовић С. (1990). Облигационо право [Law of Obligations]. Београд: Службени лист СФРЈ.

Петровић З., и Козар В. (Прир.). (2009). Мега збирка судске праксе из облигационог права [Mega-collection of Court Decisions relating to Law of Obligations], Београд: Intermex.

Познић Б. (2009). Коментар Закона о парничном поступку. Према тексту Закона из 1976. са доцнијим изменама и допунама [Comentary of the Ammended Code of Civili Procedure of 1976]. Београд: Службени гласник.

Rouiller N. (2007). Droit suisse des obligations et Principes du droit européen des contrats [Swiss Law of Obligations and the Principles of European Contract Law]. Lausanne: Cedidac.

Scyboz G., Scyboz P., Gilliéron P.-E., & Braconi A. (Éds.). (2008). Code Civil Suisse et Code des Obligations annotés (CC&CO) [Swiss Civil Code and Code of Obligations]. Bâle: Helbing & Lichtenhahn.

Споразум стручних тимова Адвокатске коморе Србије и Министарства правде Републике Србије (2015) [The Agreement between the Professional Teams of the Bar Association of Serbia and the Ministry of Justice of Serbia].

http://www.drzavnauprava.gov.rs/vest/7916/postignut-sporazum-strucnih-timova-advokatske-komore-srbije-i-ministarstva-pravde-republike-srbije.php.

Срзентић Н. (1946). Поводом Закона о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације [Regarding the Law on Abolishing of Legal Regulations Adopted Prior to April 6, 1941, and During the Enemy Occupation]. Архив за правне и друштвене науке, 7–12, 214 – 217.

Станковић О. (1969). Практикум за увод у грађанско право [Practicum. Introduction to Civil Law]. Београд: Научна књига.

Хибер Д. (2006). Појам бележника (нотара) и бележничког (нотаријалног) права [The Notion of Notary and Notary Law]. У Д. Хибер (Прир.), Јавнобележничко право [Notary Law]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Hogg M. (2011). Promises and Contract Law: Comparative Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Carbonnier Ј. (2004). Droit civil, Tome 2. Les biens, Les obligations [Civil Law, Tome 2, Property, Obligations]. Paris: P.U.F.

Прописи и судске одлуке

Грађански законик за Краљевину Србију [Civil Code for Kingdom of Serbia]. Oд 11. марта 1844, са изменама и допунама. Електронска база ParagrafLex.

Закон о јавном бележништву [Notary Act], Службени гласник РС. Бр. 31 (2011), 85 (2012), 19 (2013), 55 (2014), 93 (2014), 121 (2014) и 6 (2015).

Закон о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за време непријатељске окупације [Law on Abolishing of Legal Regulations Adopted Prior to April 6, 1941, and During the Enemy Occupation]. Службени лист ФНРЈ. Бр. 86 (1946).

Закон о облигационим односима [Code of Obligations], Службени гласник СФРЈ. Бр. 29 (1978), с бројним изменама и допунама.

Закон о парничном поступку [Code of Civil Procedure], Службени гласник РС. Бр. 72 (2011), 49 (2013), 74 (2013), и 55 (2014).

Закон о промету непокретности [Law on Real Estate Turnover], Службени гласник РС. Бр. 42 (1998), 111 (2009).

Закон о промету непокретности [Law on Real Estate Turnover], Службени гласник РС. Бр. 93 (2014), 121 (2014), (6) 2015.

Закон о промету непокретности [Law on Real Estate Turnover], Службени гласник СРС. Бр. 15 (1974), 14 (1977).

Закона о арбитражи [Law on Arbitration], Службени гласник РС. Бр. 46 (2006).

Закона о промету непокретности [Law on Real Estate Turnover], Службени гласник РС. Бр. 93 (2014), 121 (2014) и 6 (2015).

Пресуда Врховног суда Србије (2009). Рев. 2244/2009 од 15. октобра 2009 [Decision of the Supreme Court of Serbia, Rev. 2244/2009 of 15 October 2009]. Електронска база ParagrafLex.

Решење Врховног суда Србије (1998). Гзз. бр. 280/1998, од 17. децембра 1998 [Decision of the Supreme Court of Serbia, Gzz. 280/1998 of 15 December 1998], у Анали Правног факултета у Београду, 3–4/2002, 488–489.

Француски Грађански законик [French Civil Code]. (1804). Последња измена 18. фебруара 2015. Пречишћен текст на дан 22. март 2015. http://www.legifrance.gouv.fr.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804