СТУДИЈА О ЕФИКАСНОСТИ ПАРНИЧНИХ ПОСТУПАКА ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ У НИШУ/ A STUDY ON THE EFFICIENCY OF CIVIL PROCEEDINGS BEFORE THE BASIC COURT IN NIŠ

Александар Мојашевић

DOI Number
-
First page
1319
Last page
1340

Abstract


Апстракт

У овој студији, коришћењем методологије Европске комисије за ефикасност правосуђа (ЦЕПЕЈ), аутор испитује ефикасност парничних поступака пред Основним судом у Нишу у периоду од 2008. године до 2014. године. Мере се три индикатора ефикасности парничних поступака: стопа ажурности (clearance rate); дужина трајања (парничних) поступака, исказана преко временске диспозиције (disposition time) и односа обрта предмета (case turnover ratio); и број нерешених предмета, укључујући и старе предмете. Циљ је установити да ли су, и у којој мери, парнични поступци пред Основним судом у Нишу ефикасни у посматраном седмогодишњем периоду, у светлу предузетих реформских мера на плану унапређења ефикасности српског правосуђа и нарочито ефикасности парничних поступака. Полазна претпоставка је да су ефекти нових решења из Закона о парничном поступку (ЗПП) из 2011. године, пре свега, ефекти увођења и имплементације новог начела временског оквира, видљиви на плану ефикасности парничних поступака. Најважнији налази јесу да није дошло до убрзања парничних поступака, повећања стопе ажурности и смањења броја нерешених предмета пред Основним судом у Нишу, посебно у периоду након примене ЗПП-а.

 

Кључне речи: ефикасност, парнични поступак, ажурност, дужина поступака, предмети.

 

Abstract

In this study, using the methodology of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), the author examines the efficiency of civil proceedings before the Basic Court in Niš in the period from 2008 to 2014. The author measures three indicators related to the efficiency of civil proceedings: the clearance rate, the length of the civil proceedings expressed by means of the disposition time and the case turnover ratio, and the number of unresolved cases, including the old ones. The aim of this study is to determine whether, and to what extent, the civil proceedings before the Basic Court in Niš were efficient in the observed seven-year period, particularly in light of the reform measures on improving the efficiency of the Serbian judicial system and, in particular, the efficiency of civil proceedings. The initial assumption is that the effects of new legal solutions contained in the 2011 Litigation Act, primarily the effects of introducing and implementing a new time frame principle, are visible in terms of efficiency of civil proceedings. The most important findings prove that there was no significant acceleration of proceedings, increase of clearance rate and reduction of the number of unresolved cases before the Basic Court in Niš especially in the period after the application of the Litigation Act.

 

Keywords: efficiency, civil proceeding, clearance rate, length of proceedings, cases

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Глигорић, Ч. (2011). Временски оквир у Закону о парничном поступку Републике Србије [The Time Frame in the Civil Contentious Procedure Act of the Republic of Serbia]. Анали Правног факултета у Београду, LIX, 2, 344359.

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Council of Europe. Report on European judicial systems, Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice. (2014).

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Council of Europe. Report on European judicial systems, Edition 2012 (2010 data): efficiency and quality of justice. (2012).

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Council of Europe. Report on European judicial systems, Edition 2010 (2008 data): efficiency and quality of justice. (2010).

European Court of Human Rights. Violations by Article and by State - 1959‒2014. 2014.

Закон о парничном поступку Републике Србије, Службени гласник РС. Бр. 72 (2011).

Закон о парничном поступку Републике Србије, Службени гласник РС. Бр. 125 (2004).

Извештаји о раду судија Парничног одељења Основног суда у Нишу за: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. годину.

Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији (мере, препоруке, примена и праћење), Су I-1 384/13-49, 2013, Врховни касациони суд.

Miceli, J. T. (2004). The Economic Approach to Law. Stanford California: Stanford University Press.

Национална стратегија реформе правосуђа за период 20062011,

http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/%28CASOPIS%29/SRP/SRP03/763.pdf

Национална стратегија реформе правосуђа за период 20132018,

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2013/RS42-13.pdf

Ракић-Водинелић, В. (2011). Закон о парничном поступку Србије 2011 [The Civil Contentious Procedure Act of Serbia, 2011]. Правни записи, 2 (2), 515-567.

Shavell, S. (2003). Economic Analysis of Litigation and the Legal Process. NBER Working Paper No. 9697.

Uzelac, A. (2004). Accelerating civil proceedings in Croatia - A history of attempts to improve the efficiency of civil litigation. U van Rhee, C.H. (Prir.), The Law's Delay. Essays on Undue Delay in Civil Litigation (pp. 283313). Antwerp-Oxfort-New York: Intersentia.

Cooter, D. R., Rubinfeld L. D. (1989). Economic Analysis of Legal Disputes and Their Resolution. Journal of Economic Literature, 27(3), 1067-1097.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804