ПРОЦЕНА ПРАВИЧНОСТИ ОДРЕДАБА ТАЈМ-ШЕРИНГА/ASSESSMENT OF UNFAIR TERMS IN TIMESHARE CONTRACT

Зоран Миладиновић, Андреј Мићовић

DOI Number
-
First page
99
Last page
119

Abstract


Апстракт
У овом раду, кроз приказ судске праксе која се пре свега односи на тајм-шеринг, извршена је правна анализа апсолутних и релативних критеријума које суд узима у обзир приликом процене правичности уговорних одредаба. Према одредбама Закона о заштити потрошача, сматраће се да је уговорна одредба не-правична уколико је дошло до повреде апсолутних критеријума која за последи-цу има: повреду начела савесности и поштења и значајну несразмеру узајамних престација на штету потрошача. Релативни критеријуми на основу којих се утврђује да ли је одређена одредба уговора неправична су: природа робе или услуга на које се уговор односи; околности под којима је уговор закључен; остале одредбе истог потрошачког уговора или другог уговора са којим је потрошачки уговор повезан; начин на који је постигнута сагласност о садржини уговора и начин на који је потрошач обавештен о садржини уговора.
Поред тога, посебна пажња у оквиру рада је посвећена питању утицаја Директи-ве ЕУ 2005/29 на уговорно право и процену правичности уговорних одредаба, што се најбоље може видети на примеру дужности информисања и судске праксе.

Кључне речи: неправичне уговорне одредбе, процена правичности, критеријуми правичности, тајм-шеринг, непоштена пословна пракса

Abstract

In this article, through the presentation of case law, which is primarily related to timeshare contract, author performed a legal analysis of the absolute and relative criteria that court takes into account in the overall fairness assessment of a contract term. A contract term shall be considered unfair as a result of violation of absolute criteria, i.e., if it causes: breach of the principle of good faith and significant imbalance in contractual obligations of the parties to the detriment of the consumer. The unfairness of a term shall be assessed taking into account relative criteria, such as: the nature of the goods or services to which the contract relates; the circumstances under which the contract has been concluded; other terms of the same consumer contract or of another related contract; the manner in which the contract was drafted and communicated to the consumer by the trader. Another important question that is raised in this article deals with the impact of the Directive 2005/29/EC on the evaluation of the fairness of contract clauses, when it comes to the duty to provide information, and when it comes to its impact on the courts in the interpretation and evaluation of the fairness of the contract clauses.

Key words: unfair contract terms, fairness assessment, assessment criteria, time-sharing, unfair commercial practice.


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Armbrüster, C. (2008). Standard Terms and Information Rules, In: Collins, H. (Ed.): Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract Law (163-175). Great Britain, Kluwer Law International.

Baretić, M. (2004). Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima, s posebnim osvrtom na ugovore banaka i osiguravajućih društava – II dio [Unfair terms in consumer contracts, with special reference to contracts of banks and insurance companies – part II]. Suvremeno poduzetništvo: časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva [Modern business: Journal for Promotion of Enterpreneurship and Market Economy], 11 (1), 239-249.

Bukovac Puvača, M. (2003). Zaštita kupaca u time-sharing ugovorima prema Smjernici 94/47/EU [Protection of Timeshare Purchasers Pursuant to Directive 94/47/EC]. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci [Proceedings of the Faculty of Law, University of Rijeka], 24 (1), 311-336.

Vuković, Z. (2012). Nepravične ugovorne odredbe, posebno u potrošačkim ugovorima (Magistarska teza) [Unfair contract terms, Particularly in Consumer Contracts (Magister Thesis)], Kragujevac.

Đurđević, M. (1998). Zaštita slabije strane u ugovoru po pristupu u fazi zaključenja ugovora [Protection of the Weaker Party in Case of Adhesion Contract in the Stage of Contract Conclusion]. Pravni život [Legal Life], 10, 827-841.

Karanikić Mirić, M. (2012). Nepravične odredbe u ugovornom pravu Republike Srbije [Unfair Terms in the Contract Law of the Republic of Serbia]. U: Forum za građansko pravo za jugoistočnu Evropu (218-229). Skoplje: Knjiga II [In: Forum for Civil Law for Southeastern Europe (218-229). Skoplje: Book II].

Keirsbilck, B. (2011). The new European Law of unfair commercial practices and competition law. Oxford: Hart publishing.

Morait, B. (1997). Obligaciono pravo [Law of Obligations]. Banja Luka: Atlantik BB, knjiga prva [Banja Luka: Atlantik BB, Book I].

Nebbia, P. (2007). Unfair Contract Terms in European Law. Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

Perović, S. (2007). Načelo ekvivalentnosti i dvostrani ugovori [The Principle of Equivalence and Bilateral Agreements]. Pravna riječ [Legal Word], 11, 11-42.

Rott, P., &Terryn, E. (2010). Right of Withdrawal and Standard Terms. In: Micklitz, Hans-W., Stuyck, J., &Terryn, E. (Eds.): Cases, Materials and Text on Consumer Law (pp. 239-302). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.

Twigg-Flesner, C. (2013). The Europeanisation of Contract Law, 2nd Edition. London and New York:Taylor and Francis.

Twigg-Flesner, C. (2008). Pre-contractual duties – from the acquis to the Common Frame of Reference. In: R. Schulze (Ed.): Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law (pp. 95-124). München: Sellier.

Stojanović, D. (1973). Savesnost i poštenje u prometu [Good faith in Trade]. Beograd: Savremena administracija [Belgrade: Modern Administration].

Wilhelmsson, T., &Twigg-Flesner, C. (2006). Pre-contractual information duties in the acquis communautaire. European Review of Contract Law, 2 (4), 441-470.

Whittaker, S. (2007). The Relationship of the Unfair Commercial Practices Directive to European and National Contract Laws. In: Weatherill, S., &Bernitz, U. (Eds.): The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29 (pp. 139-158). Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.

NATIONAL REGULATIONS

Zakon o zaštiti potrošača [Consumer Protection Act], Sl. glasnik RS, br. 62/2014.

Zakon o zaštiti potrošača [Consumer Protection Act], Sl. glasnik RS, br. 73/2010.

Zakon o obligacionim odnosima [Contractual Relations Act], Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja.

EU REGULATIONS

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, OJL 304, 22.11.2011, pp. 64-88.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights, 8.10.2008, COM(2008), 614/3

Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts, OJL 33, 3.2.2009, pp. 10-30.

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11.5.2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market, OJL 149, pp. 22-39.

Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basis, OJL 280, 29.10.1994, pp. 83-87.

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, OJL 095, 21.4.1993, pp. 29-34.

FOREIGN REGULATIONS

Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias [Law 42/1998 of 15 December, on the right to use immovable properties on timeshare basis and tax rules].

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios [Law 26/1984 of July 19, on Consumer Protection].

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil [Royal Decree of 24 July 1889 promulgating Civil Code].

Ustawa z dnia 13 lipca 2000 o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku [The Act of 13 July 2000 on the Protection of Purchasers of the Right to Use the Building or Residential Unit for a Specified Time Each Year], Dz.U.2000.74.855

Kodeks cywilny – Księga Pierwsza, tytuły [Civil Code – Book One, titles] I, II, III, IV (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), das durch Artikel 4 Absatz 5 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBI. I S. 3719) geändert worden ist [Civil Code in the version published on 2 January 2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), including amendments to the Act by Article 4 Paragraph 5 of the Act of 1.10.2013 (BGBI. I S. 3719)].

CASE LAW

Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden (ECJ judgment of May 2002, C-478/99)

Audiencia Provincial Alicante (ES) 19. Sep. 2002 545/2002 “Sain 333 S. L” v Francisco Javier G. B. And Amparo M. G.,

Audiencia Provincial Málaga (ES) 09. Jul. 1999 509/1999 Frank H. And Anke Christine H. v“Rockwell International Ltd.”,

C-453/10 Jana Pereničová and Vladislav Perenič v SOS financ spol. sr. o.

OTHER LEGAL SOURCES

Komentar Zakona o obligacionim odnosima [Commentary on the Contractual Relations Act], redaktori [ed.]: Perović, S., Stojanović, D., Gornji Milanovac i Kragujevac, knjiga prva [Book I], 1980.

Report from the Commission on the Implementation of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on UnfairTerms in Consumer Contracts.

http://www.eu-consumer-law.org/caseabstracts_en.cfm?JudgmentID=514

http://www.eu-consumer-law.org/caseabstracts_en.cfm?JudgmentID=196

http://www.eu-consumer-law.org/caseabstracts_en.cfm?JudgmentID=195

http://www.eu-consumer-law.org/caseabstracts_en.cfm?JudgmentID=190

http://www.eu-consumer-law.org/caseabstracts_en.cfm?JudgmentID=153

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-453/10

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.citizensadvice.org.uk%2Fparadiselost.pdf&ei=Up9TVMCgNsit7AbA4GICw&usg=AFQjCNGq3GTx0nZ809ekJtBPkBYdLyiIng&bvm=bv.78677474,d.ZGU&cad=rja

http://www.twolegalservices.com/uploads/oft859timeshare%20act.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804