ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА У НИШКОЈ КОТЛИНИ – АГРОКЛИМАТСКИ УСЛОВИ/AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE NIŠ VALLEY – AGROCLIMATIC CONDITIONS

Наташа Мартић Бурсаћ, Радомир Ивановић, Милена Николић

DOI Number
-
First page
275
Last page
289

Abstract


Апстракт
Пољопривредна производња као примарна привредна делатност зависи од бројних природних и друштвених фактора. Један од природних фактора који значајно утиче на гајење и производњу биљних култура је клима. У раду су испитивани агроклиматски услови Нишке котлине, као битан предуслов за одабир економски исплативих култура. За овакву анализу су коришћени подаци о падавинама и температури ваздуха за пeриод 1951−2010. са метеоролошке станице Ниш. Подаци су послужили да се детаљно утврде агроклиматски показатељи, дефинише вегетациони период за различите температурне прагове и на тај начин утврде услови за квалитетнију пољопривредну производњу одређених култура. Такође је извршена и упоредна анализа два тридесетогодишња периода 1951−1980. и 1981−2010, како би се утврдио тренд климатских промена, и на тај начин утицало на планирање и побољшање услова пољопривредне производње.
Кључне речи:
пољопривредна производња, агроклиматски показатељи, вегетациони период, биљне културе, Нишка котлина

Abstract
Agricultural production as the primary economic activity depends on a number of natural and social factors. One of the natural factors that significantly affects the cultivation and production of crops is climate. This paper examines the agroclimatic conditions of the Niš Valley, as an essential prerequisite for the selection of economically viable crops. For the purpose of the analysis, the data on the precipitation and air temperature from the meteorological station Niš from 1951 to 2010 were used. The data were used to determine the detailed agroclimatic indicators and to define the vegetative season for different temperature thresholds and thereby establish better conditions for agricultural production of certain crops. The analysis in the paper is divided for two thirty-year periods (1951-1980 and 1981-2010) in order to determine the trend of climatic changes and thus contribute to the planning and improvement of agricultural production.
Key words: agricultural production, agroclimatic indicators, vegetative season, crops, the Niš Valley.


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Бурић, Д., Ивановић, Р., Митровић, Л. (2007). Клима Подгорице [Climate of Podgorica]. Подгорица: Хидрометеоролошки завод Црне Горе, стр. 78.

Дуцић, В., Анђелковић, Г. (2004). Климатологија – практикум за географе [Climatology – a practicum for geographers]. Београд: Географски факултет, стр.147.

Грачанин, М., Илијанић Љ. (1977). Увод у екологију биљака [Introduction to Plant Ecology]. Загреб: Школска књига.

Комљеновић, И., Кондић, Д. (2011). Практикум из општег ратарства [Practicum in general crop farming]. Бања Лука: Пољопривредни факултет, стр. 20, 23.

Комљеновић, И., Тодоровић, В. (1998). Опште ратарство [General farming]. Практикум, Пољопривредни факултет, Бања Лука.

Костић, М., Гајић, Ш. (1965). Специјализовано повртарство у Јужном Поморављу [Specialized Vegetable Crops in the South Morava Basin]. Београд: Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, 20, 103-145.

Мартиновић, Ж. (1976). Нишка котлина – генеза и еволуција [The Niš Valley - Genesis and Evolution]. Београд: Српско географско друштво, посебна издања, 43, стр. 6.

Милосављевић, М. (1990). Климатологија [Climatology]. Београд: Научна књига, стр. 242.

Оторепец, С. (1991). Агрометеорологија [Agrometeorology] Београд: Научна књига, стр. 21,28.

Оторепец, С.(1973). Прилог агроклиматском рејонирању услова влажења у Југославији по хидротермичком коефицијенту Сељанинова [Appendix to agroclimatic zoning requirements of wetting in Yugoslavia according to the

hydrothermal coefficient by Seljaninov]. Архив за пољопривредне науке, XXVI, св.96.

Ршумовић, Р. (1967). Нишко-алексиначки део удолине Јужне Мораве [Niš and Aleksinac part of the South Morava River valley]. Београд: Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, 21, 101-193.

Salmi, T., Maatta, A., Anttila, P., Ruoho/Airola, T., Amnell, T. (2002). Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann/Kencall test and Sen‘s slope estimates – The excel template application makesens. Finnish

Meteorological Institute, No. 31, Helsinki.

Шушић, В. (2000). Географске основе пољопривредне производње у Лесковачкој котлини [Geographical bases of agricultural production in the Leskovac Valley] (Докторска дисертација). Природно-математички факултет, Нови Сад, стр. 20, 29


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804