СИСТЕМ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ У НАШЕМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ – КРОЗ ИСТОРИЈУ И ДАНАС/ SECURITY MEASURES IN OUR CRIMINAL LAW – HISTORICAL OVERVIEW AND THE PRESENT SYSTEM

Драгиша Дракић, Гордана Дракић

DOI Number
-
First page
1399
Last page
1416

Abstract


Апстракт

У уводном делу рада аутор разматра појам система уопште, као и појам система кривичних санкција посебно. У наставку наводи историјски развој система ових санкција код нас, а затим врши анализу мера безбедности које познаје наше важеће кривично право.

Други део рада посвећен је доказивању тезе да изразита хетерогеност међу појединим мерама безбедности у погледу њихове садржине, појединачних циљева који се њима желе остварити као и начина њиховог остваривања, представља озбиљну препреку која онемогућава њихово уобличавање у један кохерентан систем.

На крају аутор закључује да мере безбедности не поседују специфична обележја која би осигурала њихову самосвојност и оправдала самосталну егзистенцију у регистру кривичних санкција, те се не би могло говорити ни о постојању било каквог њиховог система.

 

Кључне речи: систем, мере безбедности, систем мера безбедности, кривичне санкције, наше кривично право.

 

Abstract

In the introductory part of the article the author discuses the notion of the system in general and the system of criminal sanctions in particular. In the sections that follow the author describes a historical development of the system of these sanctions in our legislation and that provides an analysis of the security measures that exist in our present day criminal law.

            The second part of the articles is dedicated to proving a thesis that extreme heterogeneity among certain security measures in terms of their content, individual goals that are to be attained by them as well as the method of achieving such goals, presents a serious impediment that prevents the formation of a single coherent system of security measures.

            In the end the author concludes that security measures do not poses specific features that would secure their independence and that would justify their separate existence in the registry of criminal sanctions, thus, it cannot be said that there is any system of security measures at all.

 

            Key words: system, security measures, system of security measures, criminal sanctions, domestic criminal law.


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


ЛИТЕРАТУРА, ЗАКОНСКИ И ДРУГИ ПРАВНИ ИЗВОРИ

Вујанић, М. и др. (2007). Николић, М. (прир.). Речник српског језика [Dictionary of Serbian Language]. Нови Сад: Матица српска.

Доленц, М., Маклецов А. (1935). Систем целокупног кривичног права [System of Entire Criminal Law]. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Дракић, Г. (2013). Унификација кривичног права у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца [Unification of Criminal Law in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes]. Тематски зборник Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније (стр. 587-598). Нови Сад: Правни факултет.

Drakić, D. (2010). Mere bezbednosti i novo krivično pravo Srbije – o potrebi egzistencije mera bezbednosti u savremenim registrima krivičnih sankcija [Security Measures and the New Serbian Criminal Legislation – on the Necessity of Existence of Security Measures in Modern Registry of Criminal Sanctions]. Zbornik mednarodne konference kazenskoga prava (стр. 124-141). Ljubljana: Pravni fakultet.

Живановић, Т. (1922). Основи кривичног права – општи део [Basis of Criminal Law – General Part], 2. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Живановић, Т. (1986). Дуалитет кривичних санкција – казне и мере безбедности [Duality of Criminal Sanctions – Sentences and Safety Measures]. Основни проблеми кривичног права и друге студије [The Main Problems of Criminal Law and Other Studies]. Београд: Службени лист СФРЈ.

Закон о изменама и допунама Кривичног законика [Law on Amendments to the Criminal Code]. Службени гласник Републике Србије. Бр. 72. (3. септембар 2009).

Закон о изменама и допунама Кривичног законика [Law on Amendments to the Criminal Code]. Службени гласник Републике Србије. Бр. 111. (29. децембар 2009).

Збирка кривичних закона – с објашњењима [Collection of Criminal Laws with Explanations]. Службени лист ФНРЈ. Бр. 3 (1946).

Камбовски, В. (2002). Казнено – правната реформа пред предизвиците на XXI век [Criminal Legal Reform before the Challenges of 21st Century]. Скопје: Bato&Divajn.

Kaufmann, A. (1997). Rechtsphilosophie, 2. München: C.H.Beck.

Кривични законик за Краљевину Југославију – од 27. јануара, 1929. год., са изменама и допунама од 9. октобра 1931. год (1932), 7 [Criminal code of the Kingdom of Yugoslavia]. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Кривични законик [Criminal Code]. Службени гласник Републике Србије. Бр.85 (2005).

Марјановић, Г. (1987). О суштини мера безбедности у југословенском кривичном праву [On Safety Measures Essence in Yugoslav Criminal Law]. Анали Правног факултета у Београду, 6. Београд: Правни факултет.

Musco, E. (1990). Maßregeln der Besserung und Sicherung im strafrechtlichen Rechtsfolgensystem Italiens. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 2. Berlin – New York: de Gruyter.

Николић, Д. (1991). Кривични законик Кнежевине Србије [Criminal Code of Principality of Serbia]. Ниш: Градина.

Павловић, М. (2000). Југословенска држава и право 1914-1941. [Yugoslav State and Law 1914-1941.]. Крагујевац: Надежда Павловић.

Павловић, М. (2005). Српска правна историја [Serbian Legal History]. Крагујевац: Надежда Павловић.

Пихлер, С. (1971). Основне карактеристике кривичног права Србије XIX века до 1860. године [Main Characteristics of Criminal Law in Serbia in XIX. Century until 1960]. (Магистарска теза). Универзитет у Загребу, Правни факултет.

Пијаде, М. (1948). Коментар општег дела Кривичног законика [Commentary of General Part of Criminal Law]. Београд: Архив за правне и друштвене науке.

Roxin, C. (2001). Промене у теорији у сврси казне [Changes in the Theory on Purpose of Penalty]. Југословенска ревија за кривично право и криминологију, 2−3. Београд: Удружење за кривично право и криминологију.

Срзентић, Н., Стајић, А. (1953). Кривично право ФНРЈ – општи део [Criminal Law of FNRJ – General Part]. Београд: Архив за правне и друштвене науке.

Срзентић, Н., Стајић, А., Лазаревић, Љ. (1994). Кривично право Југославије [Criminal Law of Yugoslavia]. Београд: Савремена администрација.

Стајић, А. (1961). Мјере безбједности [Security Measures]. Годишњак Правног факултета у Сарајеву, IX. Сарајево: Правни факултет.

Стојановић, З. (1987). Систем мера безбедности у југословенском кривичном праву [System of Safety Measures in Yugoslav Criminal Law]. Југословенска ревија за кривично право и криминологију, 4. Београд: Удружење за кривично право и криминологију.

Стојановић, З. (2013). Кривично право – општи део [Criminal Law – General Part], 20. Београд: Правни факултет, Правна књига.

Stratenwerth, G., Kuhlen, L. (2004). Strafrecht – Allgemeiner Teil I, 5. Köln – Berlin – München: Carl Heymanns Verlag.

Таховић, Ј. (1961). Кривично право – општи део [Criminal Law – General Part]. Београд: Савремена администрација.

Ћоровић, Е. (2010). Мере безбедности обавезног лечења наркомана и алкохоличара у кривичном праву [Safety Measures of Obligatory Treatment of Drug and Alcoholics Addicts in Criminal Law]. (Докторска дисертација). Универзитет у Новом Саду, Правни факултет.

Устав Републике Србије [The Constitution of the Republic of Serbia]. (октобар 2006). Београд: Канцеларија за сарадњу с медијима Владе Републике Србије.

Frisch. W. (1982). Das Marburger Programm und die Massregeln der Besserung und Sicherung. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 3. Berlin – New York: De Gruyter.

Чубински, М. (1922). Реформа кривичног законодавства Краљевине С.Х.С. [Reform of the Criminal Legislation in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes]. Архив за правне и друштвене науке књ. 4, св. 2. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Чубински, М. (1934). Научни и практични коментар Кривичног законика Краљевине Југославије [Scientific and Practical Commentary of Criminal Code of the Kingdom of Yugoslavia], 2. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804