УТИЦАЈ ДЕПРЕСИЈАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ВАЛУТЕ НА ТРГОВИНСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ/THE IMPACT OF NATIONAL CURRENCY DEPRECIATION ON THE TRADE BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Милош Тодоровић, Милан Марковић

DOI Number
-
First page
139
Last page
154

Abstract


Многа емпиријска истраживања не потврђују, или пак стављају у други план, позитиван утицај депресијације националне валуте на трговински биланс земаља у развоју. Зато се у овом раду истражује утицај пораста реалног ефективног девизног курса (директно нотирање – европска конвенција) на извоз, увоз и, уопште, на трговински биланс Републике Србије. На тај начин искључује се утицај инфлације, која мање или више поништава позитивно дејство депресијације националне валуте. Од методологије која се примењује у истраживању истиче се корелациона анализа и анализа еластичности увоза и извоза у контексту Маршал–Лернеровог услова. Резултати истраживања показују да пораст реалног ефективног девизног курса има мали, позитиван ефекат на трговински биланс, и то захваљујући релативно високој еластичности домаће тражње увоза. Са друге стране, изражена је изразита нееластичност извоза на подстицај путем смањења вредности националне валуте, што је проблем структурне природе, као и високе увозне зависности највећих извозних сектора Републике Србије.

Кључне речи: депресијација националне валуте, трговински биланс, реални ефективни девизни курс, еластичност увоза и извоза, политика девизног курса.

 

Many empirical studies don’t confirm, or, put in the second plan, the positive impact of the increase in the exchange rate (direct notation – European convention) on the balance of trade of the developing countries. Therefore, this paper examines the effect of the national currency depreciation on exports, imports and, in general, thebalance of trade of the Republic of Serbia. This excludes the impact of inflation, which more or less cancels out the positive effect of the national currency depreciation. The methodology applied in the study highlights the correlation analysis and analysis of the elasticity of imports and exports in the context of the MarshallLerner condition. The research results show that the increase in the real effective exchange rate has a small positive effect on the trade balance, thanks to the relatively high elasticity of the domestic demand on imports. On the other hand, a distinct lack in the elasticity of exports to the stimulus through a reduction in the value of the national currency is noticeable, which is a problem of a structural nature, as well as the high import dependence on the largest export sectors of the Republic of Serbia.

Key words: depreciation of the national currency, trade balance, real effective exchange rate, elasticity of imports and exports, exchange rate policy.


Keywords

депресијација националне валуте, трговински биланс, реални ефективни девизни курс, еластичност увоза и извоза, политика девизног курса.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Бурда, М. & Виплош, Ч. (2012). Макроекономија: европски уџбеник

[Macroeconomics: European Textbook]. Београд: Центар за издавачку

делатност Економског факултета.

Goldberg, L. & Dillon, E.W. (2007). Why a Dollar Depreciation May Not Close the U.S. Trade Deficit. Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, 13(5), 1–7.

Ђелић, Д. (1993). Девалвација и спољнотрговински биланс [Devaluation and Trade Balance]. Београд: Економски факултет.

Европска комисија (2015). Доступно на: ec.europa.eu/eurostat/web/euro/indicators/data/euro/indicators-tables.

IMF. IMF Primary Commodity Prices. (2015). Available at: https://www.imf.org/external/np/res/commod/Table1a.pdf.

Јанковић, Н. & Станишић, Н. (2012). Проблем избора адекватног режима девизног курса у Србији [Challenge of Choosing an Appropriate Exchange Rate Regime in Serbia]. Економске теме, 50(3), 391–414.

Jefferson Institute (2003). Конкурентност привреде Србије [Competitiveness of Serbian Economy]. Београд: Џеферсон институт.

Loto, M.A. (2011). Does devaluation improve the trade balance of Nigeria? Journal of Economics and International Finance, 11(3), 624–633.

Маринковић, С. (2006). Избор девизног режима: резултати и ограничења [The Choice of an Exchange Rate Regime: Outcomes and Constraints]. Економски анали, 51(1), 73–94.

Маринковић, С. & Голубовић, Н. (2013). Интервенције Народне банке Србије на девизном тржишту – стабилизација девизног тржишта версус стабилизација девизног курса [The Interventions of the National Bank of Serbia on the Foreign Exchange Market – Stabilization of the Foreign Exchange Market versus Exchange Rate Stabilization]. У: Аранђеловић, З. (ур.): Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе (572–584). Ниш: Универзитет у Нишу, Економски факултет.

Марковић, И. & Марковић, М. (2014). Утицај трансмисионог механизма девизног курса на конкурентност извоза Србије [The Impact of Exchange Rate PassThrough on Serbian Export Competitiveness]. Економске теме, 52(2), 205–221.

Марковић, М. (2014). Улога Народне банке Србије у постизању монетарне стабилности [Role of the National bank of Serbia in Achieving Monetary Stability]. Економика, 60(1), 192–200.

Маџар, Љ. (2006). Маршал–Лернерови услови и њихове економскополитичке импликације [Marshall-Lerner Conditions and Their Policy Implications]. Економски анали, 51(3), 90–124.

Миљковић, Д. (2003). Механизам утицаја промене девизног курса на инфлацију [Exchange Rate Transmission Mechanism on Inflation]. Економски анали, 48(3), 149–167.

Народна банка Србије. Статистички билтен – децембар 2014 [Statistical Bulletin – December 2014]. (2015). Доступно на: www.nbs.rs/internet/cirilica/90/sb.html.

Народна банка Србије. Извештај о инфлацији – фебруар 2015 (2015а) [Inflation Report - February 2015]. Доступно на: www.nbs.rs/export/download/pdf_ioi/ioi_02_2015.pdf

Rashid, K. (2011). Impact of Devaluation on Trade Balance in Pakistan. Oeconomics of Knowledge, 3(3), 16–25.

Raza, A., Larik, A. & Tariq M. (2013). Effects of Currency Depreciation on Trade Balances of Developing Economies: A Comprehensive Study on South Asian Countries. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 14(6), 101–106.

Републички Завод за статистику Републике Србије. Извоз и увоз Републике Србије по секторима [Exports and Imports of the Republic of Serbia by sectors]. (2014). Доступно на: webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx

Sarno, L. & Taylor, M. (2001). Official intervention in the foreign exchange market: Is it effective and, if so, how does it work? Journal of Economic Literature, 39(3), 839–868.

Sidney, S.A. (1952). Effects of a Devaluation on a Trade Balance. Palgrave Macmillan Journals on behalf of the International Monetary Fund, 2(2), 263–278.

Тасић, Н. (2008). Pass-through девизног курса на цене у Србији: 2001–2007 [PassThrough of Exchange Rates to Prices in Serbia: 2001–2007]. НБС – Радни папири, Београд: Народна банка Србије.

Тасић, Н. & Здравковић, М. (2008). Осетљивост српског извоза и увоза на промене девизног курса у дугом року [Long-Run Exchange Rate Sensitivity of Serbian Exports and Imports]. НБС – Радни папири, Београд: Народна банка Србије.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804