ВАСПИТАЊЕ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНУ ТОЛЕРАНЦИЈУ И САРАДЊУ/ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPING INTER-ETHNIC TOLERANCE AND COOPERATION

Бранко Јовановић, Саит Качапор

DOI Number
-
First page
351
Last page
364

Abstract


У раду се разматрају смисао, улога, циљеви и могућности васпитања младих за међунационалну толеранцију и сарадњу. Указује се на основне проблеме, облике и узроке међунационалне и међурелигијске нетолеранције и конфликата у савременом свету и на неповољно друштвено окружење у коме се млади соци- јализују и васпитавају. Посебна пажња посвећена је разматрању улоге васпи- тања и образовања у развијању интеркултуралних и националних вредности као неопходних претпоставки за већи степен међунационалног, међурелигијског и општељудског разумевања, поверења, солидарности и сарадње. Назначени су основни циљеви и принципи стратегије педагошког рада значајни за подручја васпитања мултикултуралности, мултиконфесионалности, културе мира, патри- отизма и остваривања људских права и слобода у складу са прокламованим ху- манистичким идеалима и вредностима савременог света и наше земље.

Кључне речи: васпитање, толеранција, мултикултуралност, сарадња, вредности

 

Basic problems, forms and causes of interethnic and inter-religious intolerance and conflicts in the contemporary world are discussed in the paper, as well as adverse social environment in which the youth is socialized and educated. A special attention is paid to the role of education in developing intercultural and national values, as well as to the necessary presumptions for the higher level of international, inter-religious and general human understanding, trust, solidarity and cooperation.

Basic elements of goals and principles are given for the model of pedagogical work strategy that are important for developing multi-culturality, multi-confession, culture of peace, patriotism and achieving human rights and freedoms in accordance with declared humanistic ideals and values of the contemporary world and our country.

The research is of theoretical character and is based on the implementation of the theoretical analysis method – the technique of analyzing content of different concepts of the authors dealing with this issue and elements of modeling methods.

Key words: education, tolerance, multi-culturality, cooperation, values

Keywords

васпитање, толеранција, мултикултуралност, сарадња, вредности

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Аврамовиц, З. (2012). Културни идентитет између чувања и губљења [Cultural Identity Between Keeping and Losing]. У Зборнику радова: Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности, Јагодина: Педагошки факултет, стр. 47–60.

Branson, M. S. (2002). Savremeni izazovi građanskog vaspitanja [Contemporary Challenges of Civil Upbringing]. U: Demokratija i ljudska prava. Sarajevo: Civitas Bosne i Hercegovine.

Глейзер, Г. Д., (1996). Цели общего образования в современо мире, у: Иновации и традиция в образовании. Белград: Асоцияция учительских факултетов Сербии и Росиская академия образования.

Гајић, С. (2009). Културни идентитет и културна политика [Cultural Identity and Cultural Policy]. У Изазови европских интеграција, часопис за право и економију европских интеграција, бр. 7. Београд, стр. 27–39.

Делор, Ж. (1996). Образовање-скривена ризница: УНЕСКО: Извештај Међународне комисије о образовању за 21. век [Education – A Hidden Treasure: UNESCO: The Report of the International Committee on Education for the 21st century]. Београд: Министарство просвете Републике Србије, Сектор за истраживање и развој образовања.

Европска димензија у образовању [European Dimension in Education]. (1997). Београд: Министарство просвете Републике Србије.

Ђорђевић, Б., Ђорђевић, Ј. (2009). Савремени проблеми друштвено-моралног васпитања[Contemporary Issues of Socially Moral Upbringing], Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине, Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

Živeti zajedno: razičitosti i slobode u Evropi 21. veka (2012). [Living Together: Differences and Freedoms in the 21st century Europe]. Izveštaj grupe uglednih ličnosti Saveta Evrope. Beograd: Savet Evrope.

Илика, А. (2005). Педагогија интеркултуралности као хуманистичка творевина [Pedagogy of Interculturality as a Humanistic Product]. У: Зборнику радова: Савремене концепције, схватања и иновативни поступци у васпитно-образовном и наставном раду и могућности примене у савременој школи, Нови Сад: Савез педагошких друштва Војводине.

Јармаченко, М. Д. (2012). Нови приступи васпитању деце и омладине у савременим условима [New Approaches to Child and Youth Upbringing in Contemporary Conditions]. У С. Крњајић (ур) Моралност и друштвена криза. Београд: Институт за педагошка истраживања, стр. 169–174.

Јовановић, Б. (2005). Школа и васпитање [School and Upbringing]. Београд: Едука.

Јовановић, Б. (2012). Улога школе у развијању националних и проевропских вредности [The Role of School in the Development of National and ProEuropean Values]. У Зборнику радова: Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост. Јагодина: Педагошки факултет, стр. 75–88.

Јовановић, Б., Парлић, Ј., (2011). Улога наставе у остваривању циљева националног и интеркултуралног васпитања [The Role of Teaching in Achieving the Goals of National and Intercultural Upbringing]. У Зборнику радова: Настава и учење: стање и проблеми. Ужице, Учитељски факултет, стр. 149–164.

Качапор, С. (2013). Теме из педагогије [Topics from Pedagogy], Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

Кершенштајнер, Г. (1939). Теорија образовања [Theory of Education]. Београд: Г. Кон.

Коджаспирова, Г. М. (2010). Педагогика: учебник [Pedagogy: Pupils' Book]. Москва: КНОРУС.

Крившенко, Л.; Вайндорф-Сысоева, М. (2005). Педагогика [Pedagogy]. Москва: Проспект.

Кукушин, В. С. (2005). Теория и методика обучения. Ростов н/Д: Феникс.

Levin, H.: Rumberger, R. (1995). Education, work and employment in developed countries: Situation and future challenges. Educational Planning: The International Dimension.

Pglia, E. (1987). Commentaires sur les differences curturelles. Education Multiculturelle, Paris.

Pertti, A., (1995). Interkulturalni odgoj i obrazovanje [Intercultural Upbringing and Education] Zagreb, Educa.

Мajor. F. (1997). UNESCO, Ideal i akcija: Aktuelnost jednog vizionarskog teksta [Ideal and Action: Actuality of a Visionary Text]. Beograd: Zavod za Međunarodnu prosvetnu, naučnu, kulturnu i tehničku saradnju i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Марковић, Д. Ж. (2014). Људска права и глобализација [Human Rights and Globalization], Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

Митровић, Љ. (2010). Геокултурна парадигма, национално васпитање и идентитет у ери глобализације [Geocultural Paradigm, National Upbringing and Identity in the Era of Globalization]. У: Зборнику радова Могућности националног васпитања у време глобализације. Врање: Учитељски факултет, стр. 81–98.

Mladenović, U. i J. Knebl (2000). Vrednosne orijentacije i preferencije stilova života adolescenata [Value Orientations and Preferences of the Adolescents' Lifestyles], Psihologija, 3–4, 435–454.

Поткоњак. М. Н., (2013). Недопустиво је и неприхватљиво занемаривање и изостављање васпитне компоненте у стратегији развоја образовања у Србији (СРОС) до 2020. године [Neglecting and Eliminating the Component of Upbringing in the Strategy of Education Development in Serbia until 2020 is inadmissible and unacceptable] у: Васпитни рад школе и наставника, Београд: Српска академија образовања.

Ратковић, В., Интеркултурално васпитање и образовање [Intercultural Upbringing and Education]. Доступно на: http://bs.scribd.com/doc/178806966/15-interkulturalno-obrazovanje-i-vaspitanje-doc. [наша посета: 27. 7. 2014]

Сузић, Н. (2010). Глобално насупрот националном васпитању: лажна дилема [Global vs National Upbringing: False Dilemma.]. У Зборнику радова: Могућности националног васпитања у време глобализације. Врање: Учитељски факултет, стр. 51–66.

Чомски, Н., (2013). Десет стратегија манипулације људима [Ten Strategies for Manipulating People]. Доступно на: http://www.6yka.com/novost/15833/ [наша посета 22. 8. 2014]

Шуваковић, У., (2010). Национално васпитање – пут усвајања глобалних и националних вредности [National Upbringing – the Road to Accepting Global and National Values], У зборнику радова: Могућности националног васпитања у време глобализације. Врање: Учитељски факултет, стр.

–144.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804