ИЗБОР УЏБЕНИЧКОГ КОМПЛЕТА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У СВЕТЛУ ВОКАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА/SELECTION OF A SET OF MUSIC TEXTBOOKS VIEWED IN THE LIGHT OF STUDENTS’ VOCAL DEVELOPMENT

Александра Стошић

DOI Number
-
First page
901
Last page
919

Abstract


У раду наводимо резултате истраживања са циљем утврђивања ставова, мишљења и искустава учитеља при избору уџбеничког комплета музичке културе. За потребе истраживања конструисан је експлоративни упитник који је примењен на узорку 298 учитеља из 95 школа из различитих подручја Србије. Резултати указују да је највећи проценат учитеља који наводи да уџбенички комплет бира наставно веће млађих разреда, потом разредно веће, као и да је веома низак проценат учитеља који сами бирају уџбенички комплет. Када је у фокусу избора уџбеничког комплета вокални развој, учитељи су исказали став да га у највећем проценту посматрају као операционализовани програм. Увиђање проблема у избору уџбеничког комплета учитељи перципирају првенствено у ситуацији када у једном разреду користе уџбеник који су бирали, а затим наслеђују уџбеник који није био њихов или избор разредног већа. Педагошке смернице рада иду у прилог сагледавању начина на који су уџбеници музичке културе бирани у последњих неколико година са циљем подизања професионалних компетенција учитеља чиме се подиже квалитет наставног процеса музичке културе у целини.

Кључне речи: уџбеник музичке културе, ставови, мишљења и искуства учитеља, избор уџбеника музичке културе, вокални развој ученика.

 

This paper expounds on the findings of the research aimed to determine the attitude, opinions and experiences of teachers in their selection of a set of music textbooks. For the requirements of this research, an explorative questionnaire was devised, which was then applied to the sample of 298 teachers from 95 schools from different regions in Serbia. The findings showed that the largest number of teachers stated that the set of textbooks was selected by the school councils for junior school grades, as well as the school grade councils, whereas only a very small number of teachers got to select their set of textbooks on their own. When vocal development was the central issue determining their selection of a set of textbooks, the teachers mostly tended to see it as an operationalized curriculum. The teachers mostly perceive that there is a problem in their choice of a set of textbooks in such circumstances when a textbook of their choice is used for a given grade, only to be superseded by another textbook which was neither their choice nor that of the grade council. Pedagogic guidelines for work are conducive to understanding the ways in which music textbooks have been selected in the past several years, aimed to improve teachers’ professional competence, which results in the improved quality of the music teaching process in general.

Key words: music textbooks/textbooks sets, selection of music textbooks, vocal development of students.

 

Keywords

уџбеник музичке културе, ставови, мишљења и искуства учитеља, избор уџбеника музичке културе, вокални развој ученика.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Бојовић, Ж., Судзиловски, Д. и Василијевић, Д. (2013). Ставови учитеља о уџбеницима музичке културе у Србији. [The Teachers’ Views of the Musical Culture Textbooks in Serbia]. Настава и васпитање. Београд, 62(4), 695–707.

Васиљевић, З. М. (2000). Рат за српску музичку писменост. [The War for Serbian Music Literacy]. Београд: Просвета.

Васиљевић, З. М. (1997). Музичка настава у основној школи – некад и сад. [Music Teaching in Primary Schools - Now and Then]. Настава и васпитање. Београд, 46(2-3), 219–228.

Васиљевић, З. М. (2006). Методика музичке писмености. [Methodology of Music Literacy]. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Vigotski, L. S. (1996). Pitanja teorije i istorije psihologije. [Questions of Theory and History of Psychology] Sabrana dela, tom prvi. (red.) A. R. Lurije i M. G. Radoševskog. Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.

Green, G. A. (1990). The Effect of Vocal Modeling on Pitch-matching Accuracy of Elementary School Children. Journal of Research in Music Education, 38, 225–231.

Дробни, И. (2008). Методичке основе вокално-инструменталне наставе. [Methodical Basics of Vocal and Instrumental Teaching]. Београд: Завод за уџбенике.

Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С. (2008). Општи стандарди квалитета уџбеника: водич за добар уџбеник. [General Standards of Quality Textbooks: A Guide for a Good Textbook]. Нови Сад: Платонеум.

Настасијевић, С. (1972). Музика као општи феномен у уметностима. [Music as a General Phenomenon in the Arts]. Врњачка бања: Замак културе. (Краљево: Слово).

Плут, Д. (ур.) (2007). Квалитет уџбеника за млађи школски узраст. [The Quality of Textbooks for Junior School Age.] Београд: Институт за психологију Филозофског факултета.

Протић, В. (1991). Музичко образовање у учитељским школама Србије од 1970. до 1914. године као један од чинилаца у развоју српске музичке културе. [Music Education in Teacher Training Schools in Serbia from 1970 to 1914 as One of the Factors in the Development of Serbian Music Culture.] Докторска дисертација. Универзитет у Сарајеву: Музичка академија, одсек за музикологију.

Reichеnberg, M. (2014). Predicting Teachers’ Choice of Teaching and Learning Materials: A Survey Study with Swedish Teachers [Избор наставних и материјала за учење: студијска анкета са шведским наставницима]. IARTEM eJournal vol 6 No.2., p 271–93, invitet 2. 9. 2015. retrived

http://biriwa.com/iartem/ejournal/volume6.2/papers/Paper4_Reichenberg_Predicting_Teachers_Choice_of_Teaching_and_Learning_Materials_IARTEM_eJournal_6.2.pdf

Стојановић, Г. (2001). Компаративна методологија наставе музичке писмености и почетног читања и писања. [The Comparative Methodology for Teaching Music Literacy and Reading and Writing.] Докторска дисертација. Београд: Факултет музичке уметности.

Стошић, А. (2012). Уџбеник музичке културе – ослонац у раду ученика и наставника. [Music Culture Textbook: Support in Students’ and Teachers’ Work.] Иновације у настави – часопис за савремену наставу, 25(4), 22–30.

Стошић, А. (2015). Функционалност уџбеничког комплета у развоју вокалних способности ученика млађих разреда основне школе. [Functionality of Textbook Sets in Developing Pupils' Vocal Abilities in Junior Grades of Primary School]. Докторска дисертација. Београд: Учитељски факултет.

Stošić, A. (2008). Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke culture. [Poli-Functionality of a Song in Teaching Music]. Pedagogija, 63(1), 62–74.

Терзић, Е. (1998). Анализа и вредновање уџбеника музичке културе у основној школи у Мађарској и Србији. [Analysis and Evaluation of Music Education Textbooks in Elementary School in Hungary and Serbia.] Београд: Центар за усавршавање руководилаца у образовању. (Београд: Академија).

Требјешанин, Б. (2007). Наставни програм и ефекти наставе и школског учења. [The Curriculum and the Effects of Teaching and School Learning.] У: Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању, тематски зборник, (ур.) Радовановић и Требјешанин, 23–34.

Feirabend, L. (2003). Vocal development in Young Children. From: First steps in Music for preschool and Beyond by John Feirabend. Chicago: GIA Publications http://www.giamusic.com/pdf/Lfierabend-Vocal%20Development.pdf (2. 5. 2014)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804