СТРАХ ОД КРИМИНАЛИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША: ИСПИТИВАЊЕ РОДНИХ РАЗЛИКА/FEAR OF CRIME IN THE TERRITORY OF THE CITY OF NIŠ: EXPLORING GENDER DIFFERENCES

Слободанка Константиновић Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић

DOI Number
-
First page
661
Last page
677

Abstract


У процени нивоа безбедности у друштву неопходно је испитати у којој мери постоји страх од криминалитета јер је он важан показатељ осећања (не)сигурности и (не)задовољства радом органа формалне друштвене контроле у откривању и процесуирању кривичних дела. Постојање страха од криминалитета представља значајан социјални проблем који има негативни утицај на квалитет живота појединаца и шире друштвене заједнице.  У истраживању страха од криминалитета неоходно је да он буде сагледан из родне перспективе јер различити безбедоносни проблеми у заједници различито погађају жене, девојчице, мушкарце, дечаке, као и особе различитих сексуалних и родних идентитета. Међу њима постоје велике разлике и у погледу субјективног доживљаја угрожености, стварних узрока њихове небезбедности и сл.  У раду су презентовани резултати истраживања родних димензија страха од криминалитета на територији града Ниша. Они пружају увид у разлике у испољавању страха од криминалитета код мушкараца и жена, које постоје како у погледу конкретних ситуација у којима се свакодневно налазе, тако и у односу на поједине облике криминалитета. Откривање ових разлика доприноси бољој процени безбедносних потреба жена и мушкараца, које је потребно узети у обзир приликом креирања политика и стратегија безбедности на националном и локалном нивоу.

 Кључне речи: страх од криминалитета, родне разлике, виктимизација, безбедносне потребе.


The fear of crime is a significant social problem which has a negative impact on the quality of life of an individual and the society as a whole. When examining the fear of crime, it is therefore necessary to consider this issue from the gender perspective because different security problems in a community have a different impact on women, girls, men, boys, and persons of different sexual and gender identities. There are also huge differences among them in terms of their subjective perceptions of danger, real causes of their insecurity, etc. The paper presents the theoretical framework, key findings and final results of the authors’ research into the gender dimensions of the fear of crime on the territory of the City of Niš. The research results provide an insight into different perceptions of fear of crime in men and women, which may be observed not only in terms of actual everyday situations but also as related to specific types of crime. The identification of these different perceptions contributes to a better assessment of security needs of both men and women, which should be taken into account in the process of creating security policies and strategies on the national as well as the local level.

Key words: fear of crime, gender differences, victimization, security needs.Keywords

страх од криминалитета, родне разлике, виктимизација, безбедносне потребе.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Blagojević, M. (2000). Diskriminacija: neplaćeno, potplaćeno i potcenjeno / Discrimination: not paid, less paid, underestimated/, U: Blagojević, M. pr. Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse. Beograd: Asocijacija za žensku inicijativu.

Bolčić, S., Milić, A. (pr.) Srbija krajem milenijuma: Razaranje društva, promene i svakodnevni život /Serbia at the end of the millennium: Destruction of the society, changes and everyday life/, Beograd: ISFF.

Bottoms, A., Roberts, J. (2010). Hearing the Victim, Portland, Oregon: Willan Publishing.

Getoš, A. M., Gibel, S. (2012). Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu /Fear of crime among students of the Faculty of law in Split/, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 49, 3.

Gjoni, V. G. (2006). Strah od kriminaliteta: obilježja spola i dobi / Fear of crime: gender and age characteristics/, Hrvatski letopis za kazneno pravo i praksu, 13.

Đurić, S., Popović-Ćitić, B. (2013). Strah od kriminala u glavnim gradovima bivših jugoslovenskih republika / Fear of Crime in the Capital Cities of the Former Yugoslav Republics/, Sociologija, LV(1).

Ljubičić, M., Dragišić Labaš, S. (2010). Strah od zločina – istraživanje stavova studenata, /Crime fear – investigating students attitudes/, Sociološki pregled, XLIV(4), 91-114.

Meloy, M., Miller, S. (2011). The Victimisation of Women, New York: Oxford University Press.

Nikolić Ristanović, V. (1990). Strah od kriminaliteta u Beogradu / Fear of Crime in Belgrade/, Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Karmen, A. (2004). Crime Victims, An Introduction to Victimology, Canada:Thomson.

Konstantinović Vilić, S., Nikolić Ristanović, V. (1998) Kriminologija /Criminology/, Niš: Studentski kulturni centar.

Konstantinović Vilić, S., Petrušić, N.. (2004) Krivično delo nasilja u porodici – Pravna praksa u Republici Srbiji/ Domestic violence criminal deed – Legal practice in the Republic of Serbia/. Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju.

Odanović, G., Bjeloš, M.(2012). Bezbednost i rodna ravnopravnost na lokalnom nivou /Security and gender equality on the local level/, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Konstantinović Vilić, S., Petrušić, N. (2010) Žene, zakoni i društvena stvarnost / Women, laws and social reality/, Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunkaciju.

Petrušić, N., Konstantinović Vilić, S. (2010) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi Srbije /Family and legal protection from domestic violence in Serbian judicial practice/, Beograd: Autonomni ženski centar, Niš: Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju.

Zvekić, U. (2011). Žrtve kriminala u zemljama u tranziciji, /Victims of criminal actions in the countries in transition/, Zemun: Prometej

Šakić, M. (2010). Strah od kriminaliteta među studentima i neke njegove odrednice /Fear from criminality among students and some of its determinants/, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, ww.unizg.hr/…/Mateja%20Sakić_Strah%20od%, pristup 22.9.2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804