РЕДОВНО ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ/REGULAR SENTENCING

Радосав Рисимовић, Драгана Коларић

DOI Number
-
First page
1
Last page
14

Abstract


Предмет рада је редовно одмеравање казне у нашем кривичном праву. У првом делу рада аутори ће размотрити појам и врсте одмеравања казне. Анализираће однос законског и судског одмеравања казне. У другом делу рада ће посебна пажња бити посвећена олакшавајућим и отежавајућим околностима које суд узима у обзир при одмеравању казне. То су степен кривице, побуде из којих је дело учињено, јачина угрожавања или повреде заштићеног добра, околности под којима је дело учињено, ранији живот учиниоца, његове личне прилике, његово држање после учињеног кривичног дела, а нарочито његов однос према жртви кривичног дела, као и друге околности које се односе на личност учиниоца. На крају, представићемо резултате истраживања о одмеравању казне у појединим кривичним стварима. Анализираћемо 50 правоснажних пресуда Вишег суда у Београду.

Кључне речи: одмеравање казне, кривица, олакшавајуће и отежавајуће околности

The subject of this paper is regular sentencing in Criminal Code of Serbia. In the first part of this paper the authors will discuss the concept and types of sentencing. They will analyze relation between legal and court sentencing. In the second part of paper special attention will be paid to circumstances in favour of and against the offender which court take into consideration while sentencing. These are the degree of guilty, the incentives for offense that is committed, the degree of endangering or injurying the protected good, the circumstances under which the offense was committed, the past life of the perpetrator, his personal situation, his conduct after the commission of the offense and in particular its relationship to the victim of the offense, as well as other circumstances related to the personality of the perpetrator. Eventually, the results of research on sentencing will be presented in particular judgments. In relation with this, the authors analyzed 50 final court decisions of the Higher Court in Belgrade regarding drug related offenses.

Key words: sentencing, guilty, circumstances in favour of and against the offender.


Keywords

одмеравање казне, кривица, олакшавајуће и отежавајуће околности

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Ashworth, A. (1999). Principles of Criminal Law, Oxford: Oxford University Press.

Атанацковић, Д. (1975). Критеријуми одмеравања казне [The Criteria for Sentencing]. Београд: Просвета.

Bačić, F. (1995). Krivično pravo – opći dio [The Criminal Law – The General Part]. Zagreb: Informator.

Божиловић-Петровић, Г. (2003). Одмеравање казне [The Sentecing]. У: Радовановић, Д. (Ур.): Стратегија државног реаговања против криминала [Strategy of national response against crime] (271–284). Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања.

Card, R. (1988). Introduction to Criminal Law, London: Butterworths.

Грузинов-Миловановић, Н. (1988). Утицај побуда из којих је дело учињено и околности под којима је извршено на одмеравање казне за кривична дела из области привреде [The influence of motive in comitting offense and the circumstances under which it was committed on sentencing for the economy related offenses]. Југословенска ревија за криминологију и кривично право, 4, 133–148.

Јанковић, Д. (2010). Одмеравање казне и индивидуализација казне у кривичном законодавству и судској пракси Републике Србије [Sentencing and penal individualization in criminal legislaltion and jurisprudence of the Republic of Serbia]. Анали Правног факултета, 2, 371–388.

Јанковић, С. (2011). Пораст броја кривичних дела и одмеравање казне [The increase in the number of criminal offenses and sentencing]. Правни информатор, 9, 43–48.

Jefferson, M. (2007). Criminal Law, London: Pearson Education.

Јовашевић, Д. (2010). Одмеравање казне [The Sentencing]. Ревија за криминологију и кривично право, 2, 129–146.

Лазаревић, Љ. (2011). Коментар Кривичног законика [The Comments of Criminal Code]. Београд: Правни факултет Универзитета Унион.

Olivares, G.Q. & Prats, F.M. (2006). Parte General del Derecho Penal, Barcelona: Editorial Aranzadi.

Schönke, A. & Schröder, H. (2001). Strafgesetzbuch – kommentar, München: Verlag C.H. Beck.

Срзентић, Н., Стајић, А. и Лазаревић, Љ. (1995). Кривично право Југославије – општи део, [The Criminal Law of Yugoslavia- The General Part]. Београд: Савремена администрација.

Стојановић, З. (2011). Кривично право – општи део [Criminal Law – The General Part]. Београд: Правна књига.

Heaton, R. (1998). Criminal Law – cases and materials, London: Blackstone.

Herring, J. (2004). Criminal Law, London: Oxford University Press.

Ћирић, Ј. (1996). Ранија неосуђиваност као олакшавајућа околност код одмеравања казне, [Previous non-conviction as a mitigating circumstance in sentencing].

Југословенска ревија за криминологију и кривично право, 1–2, 93–102.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804