ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА И ЗАКОНОДАВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ/PATIENTS’ RIGHTS AND LEGISLATIVE REFORMS IN SERBIA

Хајрија Мујовић Зорнић, Марта Сјеничић, Марко Миленковић

DOI Number
-
First page
35
Last page
51

Abstract


Област здравствене заштите у Србији последњих година одликују значајне законодавне промене, а важан аспект ових промена представља заштита права пацијената. Закон о правима пацијената усвојен је маја 2013. године и донео је извесне новитете у односу на претходну регулативу. Њиме је омогућен шири спектар права пацијената, разрађене су дужности пацијената и њиховог правног положаја, али и из корена измењен механизам заштите права увођењем саветни- ка за права пацијената, чиме је механизам заштите измештен из здравствених установа у надлежност локалних самоуправа. Закону се уошштено не може оспо- рити реформска намера да се решења унапреде, на нов начин систематизују права и дужности пацијената и да се нормативно појача заштита права. Узимајући у обзир релативно кратак период примене закона, није могуће у потпуности са- гледати домете његовог доношења и изазове који се јављају у спровођењу, али се увиђа и један број питања који се у пракси показао као изазов.

Кључне речи: права пацијената, реформа здравственог система, дужности пацијената, закон о правима пацијената, заштита права пацијената.

 

Healthcare in Serbia has been widely subjected to legislative reforms in recent years, with patients' rights protection as an important part of these reforms. The Law on Patients’ Rights was adopted in May 2013 and introduced some changes. The list of the patients' rights was slightly expanded, patients duties further regulated but a fundamental change was introduced in the approach to the patients' rights protection. Advisors for the patients' rights protection were introduced in the local municipalities, dislocating the mechanism of protection from healthcare institutions (as envisaged by previous legislation). Having in mind the relatively short period of implementation of this Law, it is not possible to fully comprehend all its results, but it is possible to single out several dominant issues and implementation challenges. The authors are pointing to both positive and negative aspects of the Law, from the perspective of legal theory, but also basing their conclusions on the preliminary insights into implementation challenges in the context of economic crisis. Key words: Healthcare system reform, patients' rights, patients’ duties, Law on Patients’ Rights, protection of patients’ rights.


Keywords

права пацијената, реформа здравственог система, дужности пацијената, закон о правима пацијената, заштита права пацијената

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Active Citizenship Network. European Charter of Patients' Rights – Basic document. Rome; 2002.

Charter of the Hospital patient, Hospital Committee of the E. E. C, Luxembourg, 1979.

Conti C. (2000). Die Pflichten des Patienten im Behandlungsvertrag. Berlin: Stämpfli Verlag.

Convention of Human rights and Biomedicine, Oviedo; 1997.

Declaration on the Promotion of Patients' Rights in Europe, ICP/HLE 121, World Health Organization Amsterdam; 1994.

Deutsch E. (1997). Medizinrecht: Arztrecht, Arzneimittelrecht und Medizinprodukterecht. Berlin/New York: Springer.

Donelly M. (2010). Healthcare Decision-Making and the Law – Autonomy, Capacity and the Limits of Liberalism. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Драшкић М. (2013). Права пацијената у Србији: старо вино у новој боци? [Patients’ rights in Serbia: old wine in a new bottle?]. У: Лилић С. (ур.) (2013). Перспективе имплементације европских стандарда у правни систем Србије (стр. 28–41). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Göben J. (1988). Das Mitverschulden des Patienten im Arzthaftungsrecht, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Pravni skener (2014), Preuzeto 6. jula 2015. godine, sa http://pravniskener.org/pdf/sr/pitali_smo_savetnika.pdf

Ministarstvo zdravlja RS (2014). Preuzeto 7. jula 2015, sa http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2014/Februar/Februar2014SpisakSavetnika.pdf

Јовић, О. (2014). Институционо одлучивање о медицинском третману

малолетника [Institutional decision making on the medicinal treatment of minors]. У: Мујовић Зорнић, Х. (ур.) (2014). Људска права и вредности у биомедицини (стр. 153–165). Београд: Институт друштвених наука.

Клајн Татић, В. (1994). Нека медицинска, етичка и правна питања која покреће доктрина о информисаноме пристанку пацијента на медицинску интервенцију [Some medicinal, ethical and legal questions raised by the doctrine on informed consent to medicinal treatment]. У: Клајн Татић, В. et al. [Н. Ђурђевић, Љ. Круљ, Х. Мујовић Зорнић, Ј. Радишић, М. Мијачић, О. Поповић] (1994). Медицинско право и медицинска етика (стр. 19–38) [ур. Ј. Радишић]. Београд: Институт друштвених наука.

Laufs, A., Uhlenbruck, W. (2002). Handbuch des Arztrechts. München: Verlag C.H. Beck.

Марковић М. Општа питања заштите пацијентових права са посебним освртом на Закон о здравственој заштити Србије [General issues of patients’ rights protection with a special emphasis on the Law on Health Insurance of Serbia]. У: Мујовић-Зорнић Х. (ур.) (2010). Пацијентова права у систему здравства (стр. 89–102). Београд: Институт друштвених наука.

Mc Hale J, Fox M, Gunn M, Wilkinson S. (2007). Health Care Law Text and

Materials, London: Thomson Sweet&Maxwell. Memmer M. Rechte und Pflichten – Patient und Behandler, У: Kletečka A, KletečkaPulker,

Memmer (ур.) (2007). Handbuch medizinrecht für die Praxis (стр.

. Wien: Manz Verlag Wien.

Миленковић М. Доношење одлука у здравственом систему и заштита права пацијената – дуг пут до проналажења адекватног институционалног оквира [Decision making in the health sector and patients’ rights protection – a long way to finding an adequate institutional framework]. У: Мујовић-Зорнић Х. (ур.) (2014). Људска права и вредности у биомедицини – Аспект одлучивања у здравству (стр. 91–103). Београд: Институт друштвених наука.

Правилник о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената (Службени гласник РС, бр. 71/2013 и 40/2014).

Правни скенер, „Питали смо саветника за заштиту права пацијената у Београду”, 2014. Доступно на: http://pravniskener.org/pdf/sr/pitali_smo_savetnika.pdf

Радишић Ј., Драшкић М., Водинелић В., Поповић М., Стамболовић В.,

Самарџић М. (1999). Повеља о правима пацијената [Charter on patients’ rights], Право – Теорија и пракса, 12, 39–46.

Радишић Ј. Лекар и пацијент као уговорни партнери [Doctor and patient ascontractual partners]. У: Круљ Љ. et al. [М. Драшкић, З. Кандић Поповић, З. Поњавић, Н. Ђурђевић, Љ. Круљ, Х. Мујовић Зорнић, Ј. Радишић, В. Кецман, С. Марковић] (1996). Актуелни правни проблеми у медицини (стр. 325–350) [ур. Ј. Радишић]. Београд: Институт друштвених наука.

Симић Ј. (2013). Невиност без заштите – једно виђење Закона о правима пацијената [Innocence without protection – one reading of the Law on Patients’ Rights], 4, 145–168.

Сјеничић М. (2013). Пацијент као оштећени у грађанском праву и његова сукривица [Patient as the aggrieved in the Civil Law and its co-responsibility]. Београд: Институт друштвених наука.

Закон о правима пацијената, Сл. гласник РС 45/2013.

Закон о здравственој заштити, Сл. гласник РС 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015.

Закон о заштити становништва од заразних болести, Сл. гласник РС 125/2004

и 36/2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804