ПРОСВЕТА И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО: ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА УСТАНОВЉЕЊА САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКЕ ОБРАЗОВАЊА/EDUCATION AND ENLIGHTENMENT: PRELIMINARY COST ESTIMATE FOR THE ESTABLISHMENT OF MODERN EDUCATIONAL POLICY

Предраг Крстић

DOI Number
-
First page
1463
Last page
1482

Abstract


Апстракт

У овом раду аутор истражује однос просветне теорије и праксе осамнаестог века и ставова оног интелектуалног и друштвеног покрета који је као „просветитељство“ обележио то доба. Налази се да просветитељи не само да нису били, како се уобичајено мисли, заговорници и заступници обавезног и универзалног основног образовања, него су се најчешће директно супротстављали таквој замисли и исказивали озбиљне резерве у погледу могућности њеног остварења. Аутор указује на два могућа тумачења упадљивог одбијања просветитеља да подрже општеобразовна просветна настојања свог времена. Према једном, просветитељска концепција образовања се разликовала од просветне, као што се и „просвећеност“ разликовала од „образованости“, те су просветитељи пре продубили јаз између образованих о необразованих, елите и пука, владара и народа, разложно упозоравајући да њено брисање може да се извшри само на штету оба. Друго тумачење гласи да наглашена уздржаност просветитеља према масовном образовању није била (толико) визионарско, разложно и рефлектовано упозорење на друштвене трошкове обавезног општег образовања, чија оправданост је посведочена његовим неретко фарсичним увођењем после Француске револуције, колико рефлекс оних епохалних, пре свега материјалних и кадровских ограничења, из чије перспективе је свака његова доследна реализација морала да изгледа непожељном и практично неостваривом. Аутор сугерише да су и они „концептуални“ и ови „историјски“ мотиви, у једној асиметричној и неједнозначној интеракцији, играли улогу у, само на први поглед, неочекиваној артикулацији изразито негативног држања просветитељства према идеји народне просвете.

 

Кључне речи: осамнаести век, европско просветитељство, просвета, школа, образовне реформе.

 

Abstract

In this paper the author undertakes the exploration of the relationship between educational theory and practice of the eighteenth century and, on the other side, the stances of the intellectual and social movement of the age called "Enlightenment". The finding is not only that enlighteners were not, as commonly thought, proponents and advocates of universal and compulsory primary education, but that they have oftenly directly opposed to such ideas and expressed serious reservations about the possibility of its realization. The author points out two possible interpretations of conspicuous refusal of enlighteners to support the educational efforts for the general education of their time. According to one, the Enlightenment's conception of education was different from the educational one, as was "enlightenment" different from "education". Enlighteners were rather widened the gap between the educated and the uneducated, the elite and the common people, the rulers and the people, reasonable warning that its bridging may be accomplished only to the detriment of both. The second interpretation explains that emphasized restraint of the enlighteners toward mass-education was not (so much) visionary, prudent and reflected warning to social costs of compulsory general education, as it was a reflex of epochal, in the first place material and personnel constraints. Having later in mind, its consistent realization must looks to them as a undesirable and practically infeasible perspective. The author suggests that both "conceptual" and "historical" reasons, in an asymmetric and ambiguous interaction, played a role in, at first glance, unexpected articulation of the pronouncedly negative posture of Enlightenment towards the idea of popular education.

 

Keywords: eighteenth century, European Enlightenment, educational system, school, educational reforms.

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Anderson, R. D. (1995). Education and the Scottish People, 1750-1918. Oxford: Clarendon.

Baker, K. (1990). Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Barton, H. A. (1977). Popular education in eighteenth-century Sweden: Theory and Practise. U J. A. Leith (Ed.), Facets of Education in the Eighteenth Sentury. Studies on Voltaire and the Eighteenth Sentury, 167, 523-541. Oxford: Oxford University Press.

Beales, D. (1987). Joseph II, tom 1: In the Shadow of Maria Theresa, 1741–1780. Cambridge: Cambridge University Press.

Beales, D. (2005). Enlightenment and Reform in Eighteenth-century Europe. London: Taurus.

Becker, C. (1932). The Heavenly City of the Eighteenth-Century Philosophers. New Haven: Yale University Press.

Birtsch, G. (1996). The Berlin Wednesday Society. U J. Schmidt (Eds.), What Is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions (pp. 235-251). Berkeley: University of California Press.

Böning, H. (1987). Das Intelligenzblatt als Medium praktischer Aufklärung. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 12, 107–133.

Böning, H. (1988). Der „gemeine Mann“ als Adressat aufklärerischen Gedankengutes. Ein Forschungsbericht zur Volksaufklärung. Das achtzehnte Jahrhundert, 12, 52-80.

Böning, H. (1992). Zeitungen für das ’Volk’. Ein Beitrag zur Entstehung periodischer Schriften für einfache Leser und zur Politisierung der deutschen Öffentlichkeit nach der Französischen Revolution. U H. Böning (Eds.), Französische Revolution und deutsche Öffentlichkeit. Wandlungen in Presse und Alltagskultur am Ende des 18. Jahrhunderts (pp. 467-526). München: Saur.

Bürmann, I., Fiegert, M., & Korte, P. (Eds.). (2000). Zeitalter der Aufklärung, Zeitalter der Pädagogik. Zu den Ambivalenzen einer Epoche. Münster: LIT.

Velicu, A. (2010). Civic Catechisms and Reason in the French Revolution. Farnham: Ashgate.

Vierhaus, R. (Eds.). (1982). Mentalitäten und Lebensverhältnisse: Beispiele aus der Sozialgeschichte der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Voltaire (1993a). Dictionnaire philosophique. Œuvres complètes, tom 19. Paris: Gallimard.

Voltaire (1993b). Correspondance. Œuvres complèetes, tom 47. Paris: Gallimard.

Voss, J. (1981). Der gemeine Mann und die Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert. U H. Mommsen & W. Schulze (Eds.), Vom Elend der Handarbeit. Probleme historischer Unterschichtenforschung (pp. 208–233). Stuttgart: Klett-Cotta.

Вулстонкрафт, М. (1994). Одбрана права жене [Vindication of the Rights of Woman]. Београд: „Филип Вишњић“.

Galston, W. (1991). Liberal Purposes: Goods, Virtue, and Diversity in the Liberal State. Cambridge: Cambridge University Press.

Garve, C. (1786). Ueber den Charakter der Bauern und ihr verhältniss gegen die Gutsherrn und gegen die Regierung. Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn.

Gay, P. (1966–1969). The Enlightenment: An Interpretation, tom 1. New York: Knopf.

Gutmann, A. (1989). Undemocratic Education. U N. L. Rosenblum (Ed.), Liberalism and the Moral Life (pp. 71–88). Cambridge: Harvard University Press.

Dagger, R. (1997). Civic Virtues: Rights, Citizenship and Republican Liberalism. Oxford: Oxford University Press.

Даламбер, Ж. (1955). Уводна расправа у Енциклопедију [Preliminary Discourse to the Encyclopedia]. Београд: Култура.

Diderot, D. (1875-1877). Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé l’Homme. U J. Assézat & M. Tourneux (Eds.), Oeuvres complèetes de Diderot, tom 2 (pp. 263-456). Paris: Garnier.

Diderot, D. (1963). Pages contre un tyran. U P. Vernière (Ed.), OEuvres politiques (pp. 135-148). Paris: Garnier.

Emerson, R. L. (1977). Scottish Universities in the Eighteenth Century. Studies in Voltaire and the Eighteenth Century, 167, 453-474.

Engel, S. M. (2007). Political Education in/as the Practice of Freedom: A Paradoxical Defence from the Perspective of Michael Oakeshott. Journal of Philosophy of Education, 41, 325-349.

Ewald, J. L. (1970). Über Volksaufklärung: lhre Gränzen und Vortheile. Eine Provinzialschrift. Berlin: Unger.

Захаријевић, А. (2010). Постајање женом [Becoming Woman]. Београд: Реконструкција женски фонд.

Zessow, K.-H. (1988). Ländliche Lesekultur im 18. and 19. Jahrhundert. Das Kirchspiel Menslage und seine Lesegesellschaften, tom I, Cloppenburg: Museumsdorf Cloppenburg.

Johnston, G. L. (1991). Liberty, Equality, Fraternity: Democratic Ideals and Educational Effects. British Journal of Sociology of Education, 12(4), 483-499.

Kant, I. (1968a). Der Streit der Facultäten. Kants gesammelten Schriften, tom 7. Berlin: Walter de Gruyter.

Kant, I. (1968b). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, u Kants gesammelten Schriften, tom 8 (pp. 35-42). Berlin: Walter de Gruyter.

Keller, L. (1896). Die Berliner Mittwochs-Gesellschaft. Ein Beitrag zur Geschichte der Geistesentwicklung Preußens am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Monatshefte der Comenius-Gesellschaft, 5, 67–94.

Kittsteiner, H. (1991). Die Entstehung des modernen Gewissens. Frankfurt am Main: Insel.

Knudsen, J. (1989). Kant, Mendelssohn, and the Question of Enlightenment. Journal of the History of Ideas, 50, 269–292.

Knudsen, J. (1996). On Enlightenment for the Common Man. U J. Schmidt (Eds.), What Is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century Questions (pp. 270-290), Berkeley: University of California Press.

König, H. (1960). Zur Geschichte der Nationalerziehung in Deutschland im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Berlin: Akademie-Verlag.

La Mettrie, J. (1796a), Système d'Epicure. U Oeuvres philosophiques de La Mettrie, tom 2 (pp. 1-48). Berlin: Charles Tutot.

La Mettrie, J. (1796b). Anti-Senèque, ou Discours sur le bonheur. U Oeuvres philosophiques de La Mettrie, tom 2 (pp. 139-231). Berlin: Charles Tutot.

Ламетри, Ж. (1955). Човек машина [Man a Machine]. Београд: Култура.

Langins, J. (1987). Words and Institutions during the French Revolution: The Case of 'Revolutionary' Scientific and Technical Education. U P. Burke & R. Porter (Eds.), The Social History of Language (136-160). Cambridge: Cambridge University Press.

Le Mercier de La Rivière, P. (1775). De l'instruction publique; ou Considérations morales et politiques sur la nécessité, la nature et la source de cette instruction. Stockholm: Didot.

Lichtenberg, O. H. (1970). Unterhaltsame Bauernaufklärung. Ein Kapitel der Volks-bildungsgeschichte. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde.

Lvlie, L. & Standish, P. (2002). Introduction: Bildung and the Idea of a Liberal Education. Journal of Philosophy of Education, 36(3), 317–340.

Mangner, C. F. E. (1906). Geschichte der Leipziger Winkelschulen. Leipzig: bez oznake izdavača.

Martin, H.-J. & Chartier, R. (Eds.). (1984). Histoire de l'édition franfçaise, vol. 2: Le livre triomphant, 1660-1830. Paris: Fayard.

März, F. (1993). Macht oder Ohnmacht des Erziehers? Vom pädagogischen Optimisten, Pessimisten, Realisten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

McCabe, D. (2000). Michael Oakeshott and the Idea of Liberal Education. Social Theory and Practice, 26, 457–462.

McClelland, C. E. (1977). German Universities in the Eighteenth Century. Studies in Voltaire and the Eighteenth Century, 167, 169-189.

Medick, H. (1991). Ein Volk „mit“ Büchern. Buchbesitz und Buchkultur auf dem Lande am Ende der Frühen Neuzeit: Laichingen 1748–1820. Aufklärung, 6, 59–94.

Melton, J. v. H. (1979). From Enlightenment to Revolution: Hertzberg, Schlözerand, and the Problem of Despotism in the Late Aufklärung. Central European History, 12, 102–123.

Melton, J. v. H. (2002). Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, A. (2007). Rhetoric, Paideia and the Old Idea of a Liberal Education. Journal of Philosophy of Education, 41, 183-206.

Munck, T. (2002). The Enlightenment: A Comparative Social History 1721-1794. London: Arnold.

Недељковић, Д. (1961). Ламетри [La Mettrie]. Загреб: Напријед.

Newman, J. H. (1982). The Idea of a University. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Oakeshott, M. (2000). The Voice of Liberal Learning. Indianapolis: Liberty Fund.

Пејовић, Д. (1978). Француска просветитељска филозофија [French Enlightenment philosophy]. Загреб: Матица хрватске.

Petschauer, P. (1986). Eighteenth-Century German Opinions about Education for Women. Central European History, 19, 262-292. doi: 10.1017/S0008938900019889

Pöggeler, F. (1993). Macht und Ohnmacht der Pädagogik. München: Olzog.

Reed, T. J. (1990). Talking to Tyrants: Dialogues with Power in Eighteenth-Century Germany. Historical Journal, 33, 63–79. doi: 10.1017/S0018246X00013108

Rüppert, W. (1980). Volksaufklärung im späten 18. Jahrhundert. U R. Grimminger (Ed.), Deutsche Aufklärung bis zur Französischen Revolution 1680 –1789 (pp. 341–361). München: Hanser.

Русо. Ж.-Ж. (1926). Емил или О васпитању [Emile, Or Treatise on Education], књига трећа и четврта. Београд: Издање књижарнице Рајковића и Ђуковића.

Schmidt, H. (1982). „Aufgeklärte“ Gesangbuch-Reform und ländliche Gemeinde. U E. Hinrichs & G. Wiegelmann (Eds.), Sozialer und kultureller Wandel in der ländlichen Welt des 18. Jahrhunderts (pp. 85-116). Wolfenbüttel: Heckners.

Schneiders, W. (1974). Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen Aufklärung. Freiburg: Alber.

Siegert, R. & Böning, H. (1990–2001), Volksaufklärung. Bibliographisches Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen Sprachraum von den Anfängen bis 1850. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.

Siegert, R. (1979). Aufklärung und Volkslektüre. Exemplarisch dargestellt an Rudolf Zacharias Becker und seinem 'Noth- und Hülfsbüchlein. Frankfurt am Main: Buchhändler-Vereinigung.

Spittler, G. (1980). Abstraktes Wissen als Herrschaftsbasis. Zur Entstehungsgeschichte bürokratischer Herrschaft im Bauernstaat Preußen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 32, 574–604.

Stricklen, C. (1971). The Philosophe's Political Mission: The Creation of an Idea, 1750-1789. Studies in Voltaire and the Eighteenth Century, 86, 137-228.

Talmon, J. (1955), The Origins of Totalitarian Democracy, London: Secker and Warburg.

Thomas, K. V. (1971). Religion and the Decline of Magic. New York: Charles Scribner’s Sons.

François, E. (1977). Die Volksbildung am Mittelrhein im ausgehenden 18. Jahrhundert. Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, 3, 277–304.

Frédéric II (1985). Examen de l’essai sur les préjugés. U OEuvres philosophiques, 1740-1780 (pp. 361-385). Paris: Fayard.

Hellmuth, E. (1982). Aufklärung und Pressefreiheit: Zur Debatte der Berliner Mittwochsgesellschaft während der Jahre 1783 und 1784. Zeitschrift für historisches Forschung, 9, 315–345.

Helvétius, C.-A. (1791), De l'homme, Oeuvres philosophiques, tom 2. Londres: bez oznake izdavača.

Helvétius, C.-A. (1978), O duhu [On Mind]. Zagreb: Naprijed.

Herrmann, U. (1993). Aufklärung und Erziehung: Studien zur Funktion der Erziehung im Konstitutionsprozess der bürgerlichen Gesellschaft im 18. und frühen 19. Jahrhundert in Deutschland. Weinheim: Dt. Studien.

Higgins, C. (2011). The Possibility of Public Education in an Instrumentalist Age. Educational Theory, 61(4), 451–466.

Hinske, N. (1977). Einleitung. U N. Hinske (Eds.), Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift (pp. xii–lxix). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hirst, P. H. (1965). Liberal Education and the Nature of Knowledge. In R. D. Archambault (Ed.), Philosophical Analysis and Education (pp. 113-138), London: Routledge & Kegan Paul.

Holbach, P. (1822). Essai sur les préjugés: ou, De l'influence des opinions sur les moeurs et sur le bonheur des hommes. Paris: Niogret, libraire- éditeur.

Холбах, П. (1950). Систем природе или о законима физичког и моралног света [The System of Nature or, the Laws of the Moral and Physical World]. Београд: Просвета.

Холбах, П. (1963). Разголићено хришћанство или испитивање начела и последица хришћанске религије [Christianity Unveiled: Being an Examination of the Principles and Effects of the Christian Religion]. Београд: Рад.

Houston, R. A. (1985). Scottish Literacy and the Scottish Identity: Illiteracy and Society in Scotland and Northern England, 1600-1800. Cambridge: Cambridge University Press.

Hunter, J. P. (1990). Before Novels: The Cultural Contexts of Eighteenth-Century English Fiction. New York: W. W. Norton.

Callan, E. (1997). Creating Citizens: Political Education and Liberal Democracy. Oxford: Clarendon Press.

Chadwick, O. (1981). The Popes and European Revolution. Oxford: Clarendon.

Chisick, H. (1981). The Limits of Reform in the Enlightenment: Attitudes toward the Education of the Lower Classes in Eighteenth-Century France. Princeton: Princeton University Press.

Condorcet, J.-A.-N. (1970). Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Paris: Vrin.

Withrington, D. J. (1970). Education and Society in the Eighteenth Century'. U . N. T. Phillipson & R. Mitchison (Eds.), Scotland in the Age of Improvement (pp. 169-199). Edinburgh: University Press.

Wittmann, R. (1973). Der lesende Landmann. Zur Rezeption aufklärerischer Bemühungen durch die bäuerliche Bevölkerung im 18. Jahrhundert. U D. Berindei (Eds.), Der Bauer Mittel- und Osteuropas im sozioökonomischen Wandel des 18. und 19. Jahrhunderts (pp. 142–196). Cologne: Böhlau.

Wunder, H. (1985). Der Dumme und der schlaue Bauer. U C. Meckseper & E. Schraut (Eds.), Mentalität und Alltag im Spätmittelalter (pp. 34-52). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804