ОСИГУРАЊЕ ОД РИЗИКА НЕУСПЕХА ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ/MONEY-BACK GUARANTEES FOR IN VITRO FERTILIZATION

Владимир Марјански, Сандра Фишер Шобот

DOI Number
-
First page
1277
Last page
1291

Abstract


Aпстракт

У упоредном праву су развијени специфични приватноправни инструменти финансирања трошкова спровођења поступка вантелесне оплодње. Један од иновативних инструмената финансирања у области репродуктивне медицине, који није познат ни у једној другој области медицине, јесте програм рефундирања (поврата) већег дела (80−90%) или укупних (100%) трошкова ВТО након већег броја безуспешних поступака. Овај вид финансирања који је у свету најраспрострањенији под називом “money-back guarantees for IVF”, творевина je аутономног права. Он се поред приватног здравственог осигурања трошкова поступка ВТО примењује у Сједињеним Америчким Државама још од почетка деведесетих година XX века. Последњих десетак година овај вид финансирања трошкова поступка ВТО уводи се у праксу појединих фондова и клиника за ВТО у Европи. У раду се анализирају правни и етички аспекти оваквих финансијских аранжмана. На крају се указује на потребу оснивања државног фонда за вантелесну оплодњу који би функционисао на чисто економским принципима осигурања од ризика неуспеха поступка ВТО.

            Кључне речи: финансирање, вантелесна оплодња, осигурање од ризика неуспеха ВТО, здравствено осигурање.

 

Abstract

            In comparative law there are specific private law instruments for financing costs of the fertility treatments (IVF). One of innovative tools for financing in the field of reproductive medicine, which is unparalleled in other areas of medicine, is the IVF refund programme in which the fee, partially or in whole, is returned after certain number of unsuccessful treatments. This tool for financing, widely known as “money-back guarantees for IVF” represents the creation of autonomous law. Refund programmes have been used in USA since the beginning of 1990's and exist parallel with the private health insurance. In last decade, this tool for financing costs of the fertility treatments was introduced in practice of some funds and fertility clinics in Europe. This paper provides analysis of legal and ethical aspects of those financial arrangements. As a conclusion, authors emphasize the need for the setting up of a state fund for in vitro fertilization operating on economic principles of the financial insurance policy against IVF failure.

Key words: financing, in vitro fertilization, financial insurance policy against IVF failure, health insurance.

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Adamson, D. (2004). Money-back IVF guarantees: weighting the pros and cons, Contemporary OB/GYN, 5, 1−6.

Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, Службени гласник РС бр. 72 (2009).

Закон о осигурању, Службени гласник РС бр. 55/2004, 70/2004 − испр., 61/2005, 61/2005 − др. закон, 85/2005 − др. закон, 101/2007, 63/2009 - одлука УС, 107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013.

Lie T.R., Lyngstadass A., Ørstavik K.H., Bakketeig L.S., Jacobsen G. and Tanbo T. (2005). Birth defects in children conceived by ICSI compared with children conceived by other IVF-methods; a meta-analysis. International Journal of Epidemiology, 3, 696−701.

Марјански, В. (2013). Специфични приватноправни инструменти финансирања трошкова поступка вантелесне оплодње [Specific Private Law Instruments of Financing In Vitro Fertilization Procedure]. Зборник радова правног факултета у Новом Саду, 2, 419−429.

Марјански, В. (2012). Могућност увођења приватног осигурања трошкова спровођења поступка биомедицински потпомогнутог оплођења [On a possibility to introduce a private insurance of expenses created in the procedure of bio-medically assisted fertilization (IVF)]. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3, 297−308.

Murray T.H. (1997). Money-back guarantees for IVF: An ethical critique. Journal of Law, medicine & ethics, American Society of Law, Medicine & Ethics, 25, 292−294.

Rauprich, O. Berns E. & Vollmann J. (2010). Who should pay for assisted reproductive techniques? Answers from patients, professionals and the general public in Germany. Human Reproduction, 0, 1−9.

Robertson J.A., Schneyer T.J. (1997). Professional Self-Regulation and Shared-Risk programs for In Vitro Fertilization. Journal of Law, medicine & ethics. American Society of Law, Medicine & Ethics, 25, 283−291.

Самарџић С. (2011). Правна питања асистиране репродукције: репродуктивни туризам [Legal Issues of Biomedical Assisted Reproduction: Reproductive Tourism]. Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1, 507−520.

Feinman, М. (1999-2000). Economics versus ethics in reproductive medicine. Whittier Law Review, 21, 409−414.

Hawkings, Ј. (2010). Financing fertility. Harward Journal on Legis, 47, 115−165.

Шогоров С. (1985). Банкарска гаранција [Bank guarantee] . Београд: Научна књига.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804