СПЕЦИФИЧНОСТИ ОДНОСА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОМЕТА ПУТНИКА И РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ/SPECIFIC RELATIONS IN THE CROSS-BORDER PASSENGER TRAFFIC AND THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SOUTHEAST SERBIA

Дејан Ђорђевић, Даница Шантић

DOI Number
-
First page
395
Last page
407

Abstract


Passenger traffic between Serbia and Bulgaria operates through six border crossing points, one of which is rail. Not so long ago, there were more border crossing points between the two countries, fluctuations of the local population were far greater, but the depopulation of the border area between Serbia and Bulgaria over time resulted in the need to close these crossing points. Dynamic political events on the Balkan Peninsula during the 20th and 21st century have made the border crossing points to be separation points rather than meeting points of the two nations. Besides depopulation, the border area is characterized by extreme economic underdevelopment. The border area of Southeast Serbia in contemporary development plans is commonly recognized as an area suitable for tourism development, where the transit position plays one of the most important roles.

Key words:         Southeast Serbia, Bulgaria, tourism, border, passenger traffic.

 

Апстракт

Промет путника између Србије и Бугарске одвија се преко шест граничних прелаза, од којих је један железнички. У не тако давној прошлости, између две државе било је више граничних прелаза, флуктуација домаћег становништва била је далеко већа, али је депопулација пограничних простора и Србије и Бугарске временом довела до потребе за гашењем ових прелаза. Динамична политичка дешавања на простору Балканског полуострва, током XX и XXI века, учинила су да гранични прелази чешће буду места раздвајања, него места спајања два народа. Поред депопулације, погранични простор карактерише и изразита економска неразвијеност. Погранични простор југоисточне Србије се у савременим развојним плановима, све чешће препознаје као простор погодан за развој туризма, при чему транзитни положај игра једну од значајних улога.

Кључне речи:   Југоисточна Србија, Бугарска, туризам, граница, промет путника


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Gligorijević M., Deverdžić M. Program promocije i razvoja turizma opštine Pirot [Program of Promotion and Development of Tourism in the Municipality of Pirot] www.topirot.com (Accessed: 30 March 2015)

Promet putnika na graničnim prelazima prema Bugarskoj, Interni podaci MUP-a za 1995., 2000. i 2009. godinu [Passenger Traffic at Border Crossings Toward Bulgaria, Internal Data from the Ministry of Interior for 1995, 2000, and 2009]. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Opštine u Srbiji (1976, 1981, 1991, 2001, 2008, 2009, 2014.) [Municipalities in Serbia]. Beograd: Republički zavod za statistiku.

Rodić D. (1991). Geografske karakteristike pograničnih područja Srbije prema susednim državama, Geografski problemi pograničnih krajeva Srbije [Geographical Features of Serbian Border Zones Toward Neighbouring Countries]. Beograd: Geografski fakultet PMF u Beogradu.

Stanković S. (1987). Promet putnika na granici prema Bugarskoj [Passenger Traffic at the Border Toward Bulgaria]. Glasnik SGD, LXVII (1), 33−48.

Stanković S. (1991). Turistički potencijali pograničnih opština Srbije prema Bugarskoj, Geografski problemi pograničnih krajeva Srbije [Tourism Potential of Serbian Municipalities near Bulgarian Border]. Beograd: Geografski fakultet PMF.

Stanković S. (1992). Savremene karakteristike prometa putnika na granici prema Bugarskoj i Rumuniji [Contemporary Characteristics of Passenger Traffic at Border Crossings Toward Bulgaria and Romania]. In: Zbornik radova XL (str. 19-28). Beograd: PMF - Geografski fakultet.

Stojanović Ž., Manić E. (2009). Održivi ruralni razvoj i prekogranična saradnja [Sustainable Rural Development and Cross-border Cooperation]. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXIX (2), 43−64.

Stojković M. (1991). Uticaj odnosa sa susednim zemljama na pogranične krajeve Srbije, Geografski problemi pograničnih krajeva Srbije [Impact of Relations with Neighbouring Countries on Serbian Border Areas]. Beograd: Geografski fakultet PMF.

Strategija turizma Republike Srbije [Tourism Strategy of the Republic of Serbia]. (2005). Prvi fazni izveštaj, Horwath Consulting Zagreb, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga.

Todorović M, Tošić B, Stojanović B. (2004). Srbija, evroregioni i evropske integracije, [Serbia, Euroregions, and Euro-integrations]. Posebna izdanja knj. 63. Beograd: SANU, GI „Jovan Cvijić“,

www.mup.gov.rs (Accessed: 30 March 2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804