ДАЉИ ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ-ПАРТНЕРСТВА (ЕУ, СРБИЈА И ЗЕМЉЕ ИЗ ОКРУЖЕЊА)/FURTHER PROCESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IMPLEMENTATION (EU, SERBIA AND NEIGHBORING COUNTRIES)

Мирјана Кнежевић

DOI Number
-
First page
381
Last page
394

Abstract


This paper explores the progress some European countries, particularly Serbia and its neighbors, have made in overcoming obstacles for foreign investments and wider application of public-private partnership, such as: inadequate legal framework, underdeveloped market relations reflected in insufficient competitiveness of domestic suppliers, the lack of financial resources and funds, and limited institutional capacities for reforms, strategic planning, and marketing accompanied by a negative image of these countries. Public-private partnership can yield numerous benefits depending on the strategic approach, institutional capacities, and inter-sector cooperation within an economic environment. World markets are faced with financial limitations of national budgets and lack of capital investment funds on the one hand, and vast potential of the private sector on the other hand. Governments are turning to the private sector in order to obtain the necessary capital, resources, and the know-how for the development and functioning of the infrastructure. Public-private partnership is the form of investment and financing which aims to reconcile the existing, legally defined, opposites of the public and private sector without violating their underlying legal principles. Modern economic and legal theory holds that public-private partnership is possibly one of the best models countries can apply to build public infrastructure and provide services in the public sector.

Key words:         public-private partnership, foreign investments, financing of infrastructure.

ДАЉИ ПРОЦЕС ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ-ПАРТНЕРСТВА (ЕУ, СРБИЈА И ЗЕМЉЕ ИЗ ОКРУЖЕЊА)

Апстракт

Аутор у раду настоји да пружи одговор на питање докле су европске земље, Србија и земље из окружења дошле у процесу превазилажења препрека за страна улагања и ширу примену јавно-приватног парнерства као што су: неадекватан нормативни оквир, неразвијени тржишни односи осликани кроз недовољну конкурентност домаћих добављача, недовољна финансијска средства, ограничени институционални капацитети за спровођење реформи и за стратешко планирање и маркетинг праћени лошом сликом ових земаља у иностранству. Јавно-приватно партнерство доноси бројне користи и предности, а како ће се оне операционализовати зависи од стратешког приступа, институционалних капацитета и међусекторске сарадње свих чинилаца привредног окружења.

На тржиштима широм света на једној страни се налазе финансијска органичења националних буџета и недостаци средстава за капиталне инвестиције, а на другој велики потенцијал приватног сектора. Владе се све више окрећу према приватном сектору да би обезбедиле капитал, ресурсе и знање неопходно за развој и функционисање инфраструктуре. Јавно-приватно партнерство представља начин улагања и финансирања који треба да помири постојеће, законом дефинисане супротности јавног и приватног сектора, а да се при том не одступи од утемељених принципа права. У економској и правној теорији преовладава мишљење да је јавно-приватно партнерство један од потенцијално најбољих модела које државе данас могу да користе за изградњу јавне инфраструктуре и пружање услуга у јавном сектору.

Кључне речи:   јавно-приватно партнерство, страна улагања, финансирањe инфраструктуре


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Brkić, L., Kotarski K. (2012). A road towards European integration: state and market and problems of EU constitution. Harmonization of regulation in the Republic of Serbia with European Union legislation (299−319). Belgrade: Institute for InternationalPolitics and Economy.

COM (2004) Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions. Available at: http://europa.eu/legislation_

summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22012_en.htm

Cvetković, P., Milenković-Kerković, T. (2011). Public-private partnership: initial consideration. Pravo i privreda, 4−6, 761−763.

Dabić, Lj. (2002). Concessions in the regulative of Central and Eastern European countries. Belgrade: Institute for comparative law.

Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contractsOJ L 134, (2004); Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectorsOJ L 134, (2004)

ECJ C-300/07; ECJ C-206/08; ECJ C-196/08; ECJ C-536/07; ECJ C-26/03; ECJ C-231/03 and opinion C-91/08.Available at: http://www.ajpp.hr/hr/okvir

European Center for PPP Expertise (EPEC).Available at: http://www.eib.org/epec/about/

European Expertise PPP center/Market Update Review of the European PPP Market: First half of 2012, European Investment Bank, Luxembourg (2012).

Gabor, P. (2010). Public-private partnership: good and bad sides. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative.

Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, Brussels, COM (2004) 327.Available at:http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22012_en.htm

Grimsey, D., Lewis, K. M. (1996).Public private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Bodmin: Cornwall. Available at:http://blog.pucp.edu.pe/media/avatar/757.pdf

Interpretative Communication of the Commission on the Community Public Procurement Law, COM (2000).

Johnson, L. (2014). The Impact of Investment Treaties on Governance of Private Investment in Infrastructure. European University Institute. Available at:http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:173675

Knežević, M. (2013). Institutional framework of public-private partnership in Serbia.Institutional changes as the determinant of economic development of Serbia (121−135). Kragujevac: University of Kragujevac, Faculty of Economics.

Kušljić,D., Marenjak, S. (2013). Public-private partnership projects enable development of new markets, Tehnički vjesnik, 20(6), 947−954.

Minsky, H. P. (2008). Stabilizing an Unstable Economy. The McGraw-Hill.

Mullin, S. (2004). Public-Private Partnerships and State Economic Development. Philadelphia: US Economic Development Administration.

Popov, D. (1995). A discussion of current questions essential to the development of concessions relations, 33, 32−38.

Porter, E. M. (2008). On Competition, Updated and Expanded Edition. Harvard Business Press.

Pricewaterhouse Coopers & EIB, European Investment Bank, (2004), The EIBs role in Public-Private Partnerships (PPPs), European Investment Bank, Luxembourg, p. 14. Available at: http://www.eib.org/attachments/thematic/

eib_ppp_en.pdf

Renda, A. (2009). Policy-making in the EU. Achievements, challenges and proposals of Reform. Centre of European Policy studies.

Sornarajah, M. (2004). The International Law on Foreign Investment. Cambridge.

Sredojević, S. (2010). Public-private partnership. Belgrade.

Šinković, Z., Klarić, M. (2007). Public-private partnership. Zagreb: Social researches.

The EPEC (European PPP Expertise Centre), PPP Guide, str. 1. Available at: http://www.eib.org/epec/g2g/intro2-ppp.htm.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Official Journal of the EU, 2007/C 306/01

Vukićević, J. S., Vukićević, S. (2013). Public-private partnership in EU and Serbian law. Pravni život, 11, 181-191.

WEF Global competitiveness report 2013-2014. Available at: http://www.weforum.

org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014

Wiliams, T.P. (2003). Moving to Public-Private Partnerships: Learning from Experience around the World. Arlington; IBM Endowment for the Business of Government, Washington.

Zakon o javnim nabavkama, Službeni glasnik BiH. Br. 49 (2004) [Law on Public Procurement, Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No 49, 2004].

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Službeni glasnik RS. Br. 88 (2011) [Law on Public-Private Partnership and Concessions, Official Gazette of the Republic of Serbia, 88, 2011].

Zakon o javno-privatnom partnerstvu Republike Hrvatske, Narodne novine RH. Br. 78 (2012) [Law on Public-Private Partnership of the Republic of Croatia, National Gazette of the Republic of Croatia, No 78, 2012].

Zakon o javno-privatnom partnertvu RS, Službeni glasnik RS. Br. 01-962 (2009) [Law on Public-Private Partnership, Official Gazette of the Republic of Serbia, No 01−962].

Zakon o koncesijama, Službeni glasnik BiH. Br. 32 (2011) [Law on Concessions, Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No 32, 2011].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804