ЕВРОПСКИ ПАТЕНТ СА УНИТАРНИМ ДЕЈСТВОМ – ДА ЛИ ЈЕ ЦИЉ ОСТВАРЉИВ?/EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT – IS THE GOAL FEASIBLE?

Сања Радовановић, Атила Дудаш

DOI Number
-
First page
523
Last page
542

Abstract


Апстракт

У данашње време, знање и иновације представљају покретачке факторе привређивања, односно тржишта. Патент, као правни оквир заштите иновативне делатности, има стога наглашену и тржишну функцију. Наиме, признањем патентне заштите, титулар права стиче одређену тржишну предност која про­изла­зи из овог својеврсног правног монопола. Ове позиције се гарантују у окви­ру територије једне државе, али потреба промета роба, услуга и знања, данас ви­ше него раније, прелази националне границе. Са овом чињеницом се, на посебан на­чин, суочава Европска унија чији је примарни циљ стварање и очување је­динственог тржишта. Стога, питање патентне заштите представља један у низу инстру­мената којима се он (циљ) остварује. У правцу унификације патентног си­стема су уложени бројни напори, а последњи је резултирао „пакетом па­тентних прописа“, којем овај рад посвећује посебну пажњу. Имајући у виду околности које су претходиле доношењу овог патетнтног пакета, те тренутно ста­ње у погледу његове правне обавезности, у раду ће се анализирати реле­вантне одредбе „пакета“. Након тога ће се покушати одговорити на питање да ли наведени прописи могу одговорити примарном захтеву – стварању европског па­тента у циљу заштите јединственог тржишта.

Кључне речи:   европски патент, европски патент са унитарним дејством, јединствени патентни суд.

 

Abstract

Nowadays, knowledge and innovation are the driving factors of market economy, whereby patent, as the legal framework for the protection of innovative activities, has a substantial role. By granting a patent, the patent holder acquires certain competitive advantage arising from this specific legal monopoly. The exclusive rights of the patent holder are guaranteed within the territory of a given state, for which the patent is granted, although the need of trade in goods, services and knowledge, today more than ever before, overreaches national boundaries. The European Union, whose primary goal is the creation of a single market and its preservation, in a special way, faces this challenge too. In this pursuit the protection of inventions by patents is one of the instruments that serve the realization of the said goal. Numerous efforts have been made towards the unification of the patent system in the European Union. The last one resulted in the adoption of the so-called "patent package", a legislative initiative consisting of two Regulations and an international Agreement, laying grounds for the creation of unitary patent protection in the EU, which this paper pays special attention to. Taking into account the circumstances that preceded the adoption of the “patent package”, and the current state concerning its legal effect, an attempt is made in this paper, having analyzed its relevant provisions, to assess whether the “patent package” can answer its primary requirement - the creation of a truly European patent in order to enhance the functioning of the internal market.

Key words:         European patent, European patent with unitary effect, Unified Patent Court


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Addor, F., MundC. (2012). APatentCourtforEurope, 4thSt. Gallen International Dispute Resolution Conference, University of St. Gallen.

Дамњановић, К. (2004). Развој патентног права Европске уније – од хармонизације до унификације и патентно право Србије и Црне Горе [Evolution of European Union Patent Law – From Harmnonization to Unification and Patent Law of Serbia and Montenegro (докторска дисертација).Београд: Правни факултет.

Марковић, С. и Поповић, Д. (2013). Право интелектуалне својине[Intellectual Property Law. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду – Центар за издаваштво и информисање.

Ћеранић, J. (2012). Патент Уније: Актуелна питања и перспективе [Unitary Patent: Current Issues and Perspectives. Правна ријеч, 33, 157−171.

Ћеранић, J. (2013). Унитарни патент – европски патент са унитарним дејством [Unitary Patent – European Patent with Unitary Effect. Право и привреда, 4−6, 762−778.

Ћеранић, Ј. (2014). О успостављању јединственог поступка решавања патентних спорова у Европи [On the Establishment of Unified Patent Litigation System in Europe . Право и привреда, 7−9, 71−85.

Craig, P. & de Búrca G. (2011). EU Law – Text, cases and materials, fifth edition. Oxford: Oxford University Press.

Фишер, С. (2007). Патент као субјективно право [Patent as Subjective Right. Нови Сад: Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду.

Прописи Републике Србије

Закон о потврђивању конвенције о признавању европских патената [Act on ratification of Convention on the Grant of European Patents – European Patent Convention (Kонвенција о европском патенту) од 5. октобра 1973. године, са изменама члана 63 Конвенције о европском патенту од 17. децембра 1991. године и изменама од 29. новембра 2000. године, Службени гласник РС – Међународни уговори. Бр. 5 (2010).

Закон о патентима [Patent Act, Службени гласник РС. Бр. 99 (2011)

Прописи Европске уније

Аgreementon a unified patent court, Council ofthe Еuropean Union, Brussels, 11 January 2013, (OR. en), 16351/12;

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A1080B83447CB9DDC1257B36005AAAB8/$File/upc_agreement_en.pdf, (приступ страници 20. септембар 2014. године)

Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, Official Journal of the European Union L 361/2012; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:

R1257&rid=1, (приступ страници 20. септембар 2014. године)

Council Regulation (EC) No 207/09 of 26 February on the Community Trade mark, Official Journal of the European Union L 78/09; http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0207-20130701&qid=

&from=EN(приступ страници 20. септембар 2014. године)

Council Decision 2011/167/EU of 10 March 2011 authorising enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, Official Journal of the European Union, L 76/2011;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0167&rid=1,

(приступ страници 20. септембар 2014. године)

Council regulation (EU) no 1260/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements, Official Journal of the European Union L 361/2012; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/

?uri=CELEX:32012R1260&rid=1, (приступ страници 20. септембар 2014. године)

Извори на интернету:

Аgreementon a unified patent court, http://www.unified-patent-court.org/images/

documents/upc-agreement.pdf (приступ страници 2. јула 2014.

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/ratification/index_en.htm (интернет страница Европске комисије, приступ страници 7. јула 2014. године)

Аn Industrial Property Rights Strategy for Europe, Communication COM 2008/456 оf 16 July 2008, from the Commission to the European Parliament, the Council and the European and Social Committee,http://ec.europa.eu/internal_

market/indprop/docs/rights/2008_0465_en.pdf (приступ страници 9. јула 2014. године)

Интернет страница Европског завода за патенте, http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html (приступ страници 7. јула 2014. године).

Интернет страница Европског завода за патенте, http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/filings.html (приступ страници 9. јула 2014. године)

Јudment of the Court (Grand Chamber) in Joined Cases C-274/11 and C-295/11, 16 April 2013.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de9e162587dccc4ddba67e9b0acde8369c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaNyKe0?text=&docid=136302&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=326919 (приступ страници 2. јула 2014. године)

Jérôme Danguy, Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, Costs Benefits – Analysis of the Community Patent, http://www.epip.eu/conferences/epip04/files/

VANPOTTELSBERGHE_Bruno.pdf, (приступ страници 9. јула 2014. године)

Reto M. Hilty, Thomas Jaeger, Matthias Lamping, Roberto Romandini, Hanns Ullrich, Comments on the Preliminary Set of Provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series, No. 13−16, October 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2337467 (приступ страници 20, септембар 2014. године)

Reto M. Hilty, Thomas Jaeger, Matthias Lamping, Hanns Ullrich, The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series, No. 12-12, October 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2169254 (приступ страници 20, септембар 2014. године)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804