ПРЕТОР НЕ ШТИТИ КУКАВИЦЕ: О ДВОСТРУКОМ КАРАКТЕРУ ПРИНУДЕ У РИМСКОМ И САВРЕМЕНОМ ДОМАЋЕМ ПРАВУ/PRAETOR DOES NOT PROTECT COWARDS: ABOUT THE DUAL CHARACTER OF DURESS IN THE ROMAN AND MODERN DOMESTIC LAW

Владимир Вулетић

DOI Number
-
First page
445
Last page
466

Abstract


Апстракт

У раду се настоји да се правноисторијски, упоредноправно и социјално-политички, али и нормативно, ослањајући се на филолошку анализу текстова, осветли и анализира прилично контроверзан правни институт принуде.

Прво, тежи се детаљном представљању настанка и развоја ове правне установе у римском праву, уз неопходно истицање друштвено-политичких околности које су до тога довеле.

Аутор настоји и да укаже на међусобни однос механизама заштите од принуде у римском праву, истичући тезу да реституције и тужба нису функционисале одвојено, већ да је тужба имала реститутивну улогу.

Истовремено се указује на двоструки карактер принуде, у римском праву као мане воље и приватног преторског деликта, а у домаћем као јавноправног и приватноправног института.

Кључне речи:   принуда, страх, римско право, Закон о облигационим односима,  Кривични законик Републике Србије.

 

Abstract

The subject of this paper is an attempt to highlight and analyze one of the controversial legal institutions of duress normatively, relying on a philological analysis of texts, historical legal, comparative and socio-political.

First, the tendency is to present in detail the origin and development of this legal institution in the Roman law, with the necessary emphasis on the socio-political circumstances that led to it.

The author tries to point out the relationship of mechanisms of protection against duress in the Roman law, noting the argument that the restitution and statement of claim did not function separately, but that the statement of claim had restitution role.

At the same time the dual character is highlighted of duress, in the Roman law as shortcomings of will and private praetorian tort, and in domestic as public law and private law institution.

Key words:         Duress. - Fear. - Roman law. - The Law of Obligations. - Criminal Code of the Republic of Serbia


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Аrangio – Ruiz, V. (1933).Responsabilita contrattuale in diritto romano. Napoli: Jovene.

Аранђеловић, Д. (1912).Римско право (белешке са предавања) [Roman Law, Notes from Lectures. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Benöhr, H. P. (1965).Das sogenannte Synallagma in den Konsensualkontrakten des Klassischen Römischen Rechts. Weimar: Graph.Betrieb Gebr. Rasch&Co.

Blagojević, B, Krulj, V. (1983).Komentar zakona o obligacionim odnosima [The Law of Obligations – comment. Beograd: Savremena administracija

Бујуклић, Ж. (2012).Римско приватно право [Roman Private Law. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Voet, J. (1827).Commentarius ad Pandectas. University of Michigan: Stevens

Von Lübtow, U. (1932).Der Ediktstitel "Quod metus causa gestum erit".Bamberg: Greifswald

Вулетић, В. (2010).Заштита права купца − допринос римског класичног права развоју европског приватног права (докторска дисертација) [Protection of Consumer's Rights – Contribution of Classical Roman Law to the development of European Private Law(Doctoral thesis). Београд: Правни факултет.

Glover, G. (2004). Metus in the Roman Law of Obligations.Fundamina, 10, стр. 31−58.

Du Plessis, J. (1997).Compulsion and Restitution – A historical and comparative study of the treatment of compulsion in Scottish private law with particular emphasis on its relevance to the law of restitution or unjustified enrichment(Doctoral thesis). University of Aberdeen: Retrieved from http://gradworks.

umi.com/U0/99/U099640.html

Đorđević, Ž, Stanković, V. (1986). Obligaciono pravo − opšti deo [Law of Obligations – general part. Beograd: Naučna knjiga

Etter, J. (1954).Die Furchterregung nach schweizerischem Obligationenrecht. Freiburg Schweiz, Bern: Schulthess

Zimmermann, R. (1995).The Law of Obligations - Roman Foundations of the Civilan Traditions. Oxford - Kape Town – New York: Oxford University Press.

Kaser, M. (1977). Zur in integrum restitutio, besonders wegen metus und dolus.Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (romanistische Abteilung), 94, Стр. 101-183.

Knütel, R. (1968).Contrarius consensus, Studien zur Vertragsaufhebung im Römischen Recht. Cologne, Graz: Böhlau

Kranjc, J. (2008).Rimsko pravo[Roman Law. Ljubljana: GV založba

Kupisch, B. (1974).In integrum restitutio und vindicatio utilis bei Eigentumsübertragungen im klassischen römischen Recht. Berlin-NewYork: Walter de Gruyter

Levy, E. (1951). Zur nachklassischen in integrum restitutio, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (romanistische Abteilung), 68, Стр. 360−434.

Lintott, A. (1968).Violence in Republican Rome. New York: Oxford University Press

Милошевић, М. (2010).Римско право [Roman Law. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Mommsen, T. (1899).Römisches Strafrechts. Leipzig: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Pernice, A. (1973).Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit. Weimar: Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses

Perović, S. (1981).Obligaciono pravo [Law of Obligations. Beograd: Privredna štampa

Perozzi, S. (1903).Le obbligazioni Romane. Bologna: Ditta N. Zanichelli

Pringsheim, F. (1950).The Greek Law of Sale. Weimar: H. Böhlaus Nachfolger

Puhan, I. (1977).Rimsko pravo [Roman Law. Beograd: Naučna knjiga

Rašović, Z. (2006).Građansko pravo [Civil Law. Podgorica: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore

Shulz, F. (1951).Classical Roman Law. Oxford: Oxford University Press

Станојевић, О. (2003).Римско право [Roman Law. Beograd: Dosije

Станојевић, О. (1983).О Гајевом делу RerumcottidianarumsiveaureorumlibriVII [Of Gaius’ work RerumcottidianarumsiveaureorumlibriVII.Анали Правног факултета у Београду, 1−4, стр. 639−650.

Стојановић, Д.,Антић, О. (2004).Уводуграђанскоправо [Introduction to Civil Law.Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Стојановић, З. (2006).Коментар Кривичног законика [The Criminal Code – comment. Beograd: Službeni glasnik

Stein, P. (1958).Fault in formation of Contract in Roman Law and Scots Law. University of Aberdeen: Oliver & Boyd

Stojčević, D. (1978).Rimsko privatno pravo [Roman Private Law. Beograd: Savremena administracija

Hartkamp, A. S. (1971). Der Zwang im römischen Privatrech. Amsterdam: Adolf M. Hakkert

Horvat, M. (1958).Rimsko pravo[Roman Law. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Chénon, É.(1881),Étude sur les controverses entre les Proculéiens et les Sabiniens sous les premiers emperurs de Rome. Paris: L. Larose et Forcel


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804