УЛОГА МЕДИЈА У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ/THE ROLE OF THE MEDIA IN A DEMOCRATIC SOCIETY

Наташа Кривокапић

DOI Number
-
First page
997
Last page
1012

Abstract


Циљ рада је да, колико је то могуће, покаже повезаност демократије, као концепта и политичког система, и медија, као утицајне институције савременог друштва. Савремено демократско друштво посматра медије као један од инструмената којим се демократија остварује и одржава. Медији омогућавају стварање информисаног грађанина који је способан да самостално доноси судове о друштвеним збивањима и актерима. Информисан грађанин је важан фактор у изградњи здраве демократије. Медији су посредници актуелне политике, али се често користе и као средство за остваривање интереса одређених друштвених група, па и саме државе, чиме се потискује њихова функција ширења и развијања демократске културе, вриједности и идеја. Слободу медија, односно слободу информисања, извјештавања, истраживања, развоја, највише ограничавају приватни бизнис и држава. Стога медије, нарочито оне у земљама транзиције, треба ослободити њихове контроле и утицаја строжим придржавањем законске регулативе, као и подстицањем развоја јавног сервиса, односно оних медија који су по идеји у служби јавности и њених интереса.

Кључне ријечи: демократија, медији, држава, крупни бизнис, јавни сервис

 

The aim of this paper is to show the connection between democracy as a concept and the political system and the media as influential institutions of a modern society. A modern democratic society sees the media as one of the tools for achieving and maintaining democracy. The media enable the creation of informed citizens who are able to independently make conclusions about social events and actors. An informed citizen is an important factor in building a healthy democracy. The media are the carriers of current political trends; however, they often serve the interests of certain social groups or even the state itself. This suppresses their role in expansion and development of a democratic culture, values and ideas. Freedom of the press, more precisely the freedom of information, reporting, research, development, is mostly restricted by private businesses and the state. Therefore, the media, especially those in transition countries should be liberated from their control and influence by stricter adherence to legal regulations as well as by encouraging the development of a public service media, i.e. those media that serve the public and its interests.

 

Key words: democracy, media, state, large business, public service


Keywords

демократија, медији, држава, крупни бизнис, јавни сервис

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Baker, E. (2007). Media Concentration and Democracy. New York: Cambridge University Press.

Bauer, T.A. (2007). Mediji za otvoreno društvo [Media for Open Society]. Zagreb: ICEJ.

Bjelica, M. (1985). Velike bitke za slobodu štampe [Great Battles for Press Freedom]. Beograd: Narodna knjiga, Podgorica: Univerzitetska riječ.

Veljanovski, R. (2007). Javni RTV servis – Savremeni značaj i uloga [Public Broadcasting Service- Contemporary Importance and Role]. Medijske sfere, 1, 31−45.

Gros, P. (2002). Entangled Evolution. Washington: Woodrow Wilson Center Press.

Dal, R. (1999). Demokratija i njeni kritičari [Democracy and Its Critiques]. Podgorica: CID.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda [European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms]. http://www.sostelefon.org.rs/zakoni/14.%20Evropska%20konvencija%20za%20zastitu%20ljudskih%20prava%20i%20osnovnih.pdf (29. 03. 2015.)

Kin, Dž. (1995). Mediji i demokratija [Media and Democracy]. Beograd: Filip Višnjić.

Lorimer, R. (1998). Masovne komunikacije [Mass Communications]. Beograd: CLIO.

Mek Kvejl, D. (1976). Uvod u sociologiju masovnih komunikacija [Introduction to Sociology of Mass Communications]. Beograd: Glas.

McChesney, R. W. (2000). Rich Media Poor Democracy. New York: The New Press.

Page, B. I. (1996). Who Deliberates. Chicago: The University of Chicago Press.

Sredanović, V. (2007). Javnost i mediji u Crnoj Gori [The Public and the Media in Montenegro]. Cetinje: Obod.

Street, J. (2001). Mass Media, Politics and Democracy. New York: Palgrave.

Trasey, M. (1998). The Decline and Fall of Public Service Broadcasting. Oxford University Press: London.

Habermas, J. (1969). Javno mnjenje [Public Opinion]. Beograd: Kultura.

Carpini, X. D. and Keeter, S. (1996). What Americans Know about Politics and Why it Matters. New Haven: Yale University Press

Castells, M. (2002). Moć identiteta [The Power of Identity]. Zagreb: Golden marketing.

Centre for democracy and governance (1999). The Role of Media in Democracy: A Strategic Approach. Washington: Centre for democracy and governance. http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/200sbc.pdf 4 (10. 09. 2014)

Clawson, R.A. and Oxley, Z. M. (2008). Public Opinion, Democratic Ideals, Democratic Practice. Washington DC: CQ Press.

Curran, J. (2002). Media and Power. London and New York: Routledge.

Welseley, R. E. (1990). The Bleck Press, U.S.A. Ames: Iowa State University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804