РЕФОРМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ И КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ БИОГРАФИЈА МЛАДИХ: ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА СТУДЕНАТА ДРЖАВНИХ УНИВЕРЗИТЕТА/HIGHER EDUCATION REFORM IN SERBIA AND CREATION OF EDUCATIONAL BIOGRAPHIES OF THE YOUTH: STUDY OF STATE UNIVERSITY STUDENTS’ AT

Душан Мојић

DOI Number
-
First page
661
Last page
680

Abstract


Предмет рада јесу ставови студената државних универзитета у Србији о реформи високошколског образовања, започетој Законом о високом образовању из 2005. године. Анализиране су перцепције оптерећења студената обавезама у новом режиму студирања и материјалних могућности за опстанак у образовном систему. Наведене перцепције су доведене у везу са приступом социјалне биографије, који објашњава интеракцију друштвених или структурних (институције, ресурси, норме) и индивидуалних (ресурси, оријентације, делање) чинилаца у процесу креирања образовних биографија младих у Србији. Циљ рада је анализа перцепција реформи студијских програма и режима студирања од стране студената државних универзитета и процена у којој мери различити аспекти те реформе представљају подстицај а у којој мери ограничење за процес креирања социјалних биографији у сфери образовања.

Кључне речи: Србија, млади, образовне биографије, реформа високошколског образовања.

 

The paper deals with state universities students’ attitudes about the higher education reform in Serbia, initiated with the Law on Higher Education from 2005. Perceptions of the students’ duties in the new regime of the study and material resources for maintaining in the educational system have been analyzed. The above mentioned perceptions have been related to the social biographies approach, which explains the interaction between social or structural (institutions, resources, norms) and individual (resources, orientations, actions) factors in the process of creating youth’s educational biographies in Serbia. The aim of the paper is to analyze the state universities students’ perceptions of the curricula and the regime of the study reforms, as well to evaluate different aspects of that reform as an impetus or a limitation for the process of creating social biographies in the sphere of education.

 

Key Words: Serbia, youth, educational biographies, higher education reform

 


Keywords

Србија, млади, образовне биографије, реформа високошколског образовања.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Towards a Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

Giddens, A., Sutton, P. W. (2013). Sociology. Seventh Edition. Cambridge: Polity Press.

Илишин В. (2005). Млади, Хрватска и Еуропа: увод у истраживање [Youth, Croatia and Europe: Introduction to Study. У: В. Илишин (Уред.). Млади Хрватске и еуропска интеграција [Croatian Youth and the European Integration (11-32). Загреб: Институт за друштвена истраживања.

Jenks, Ch. (Ed.) (2000). Core Sociological Dichotomies. London: Sage.

Kovacheva, S. (2001). Flexibilisation of Youth Transitions in Central and Eastern Europe. Young, 9(1), 1-32.

Мојић, Д. (2012). Образовни ресурси, оријентације и делање младих [Young People’s Educational Resources, Orientations and Agency. У: С. Томановић (Уред.) Млади – наша садашњост: истраживање социјалних биографија младих у Србији [Young People are Present. The Study on Social Biographies of Young People in Serbia (95-110). Београд: Чигоја штампа; Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.

Roberts, K., Clark, S. C., Wallace, C. (1994). Flexibility and Individualism: A Comparison of Transitions into Employment in England and Germany. Sociology, 28(1), 31-55.

Томановић, С. (2008): Културни капитал у породици: образовање и/или школовање [Family Cultural Capital: Education and/or Schooling. У: С. Вујовић (Уред.) Друштво ризика: промене, неједнакости и социјални проблеми у данашњој Србији [Risk Society: Changes, Inequalities and Social Problems in Today’s Serbia (411-439). Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета.

Tomanović, S. (2012): Young People in Serbia: A Review of two Decades. In: Leccardi, C. et al. (Eds.) 1989: Young People and Social Change after the Fall of the Berlin Wall (143-158). Strasbourg; Budapest: Council of Europe Publishing.

Walther, A., Stauber, B., Pohl, A. (2009): Youth: Actor of Social Change. Final Report. Tubingen: IRIS.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804