ПРЕТПОСТАВКЕ РАЗВОЈА АЛТЕРНАТИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕ/PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE EDUCATION IN THE PROCESS OF TRANSITION

Јована Милутиновић, Слађана Зуковић

DOI Number
-
First page
783
Last page
800

Abstract


Апстракт

Полазећиодчињеницедавећинаевропскихземаљаимавишедеценијскоискуствоуделовањуалтернативнихшкола, урадујеприказаноистраживањечијисециљодносионасагледавањепретпоставкиразвојаалтернативногобразовањауРепублициСрбији.Примењениинструменткреиранјезапотребеовогистраживања,аузоркомјеобухваћен 441 испитаник (наставници, родитељиистудентипедагогије). Добијенирезултатипоказујудасуиспитаници, генералнопосматрано, умалојмериинформисаниоалтернативнимпедагошкимконцепцијама. Резултатитакођепоказујуда, заразликуодзначајногбројастуденатапедагогијекојиизражавајупозитиванставпремапотребиповећањаалтернативнихшколауСрбији, већинанаставникаиродитељајенеодлучнапоовомпитању.Закључујеседајеуциљуунапређивањаквалитетаобразовањавеомаважнорадитинаинформисањуродитељаоалтернативнимшколама, каоинаувођењусадржајаизподручјапедагошкогишколскогплурализмаупрограменаставничкихфакултета.

Кључнеречи: алтернативнообразовање, демократизацијадруштва, педагошкиплурализам, школскиплурализам.

 

Abstract

Considering the fact that most European countries have decades of experience in the work of alternative schools, this paper presents the research that pertains to preconditions for the development of alternative education in Serbia. The instrument applied has been created for the purpose of this research, and the sample includes 441 subjects (teachers, parents, and pedagogy students). The obtained results show that the subjects are generally poorly informed about alternative pedagogical concepts. The results also show that, unlike a significant number of pedagogy students, who express a positive attitude toward the need to increase the number of alternative schools in Serbia, the majority of teachers and parents are undecided on this issue. It is concluded that in order to improve the quality of education, it is very important to work on informing parents about alternative schools and on introducing content from the field of pedagogical and school pluralism into the curricula of teacher training faculties.

Key words: alternative education, democratization of society, pedagogical pluralism, school pluralism

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Klus-Stanska, D. & Olek, H. (1998). Private Education in Poland: Breaking the Mould. International Review of Education, 44(2-3), 235−249. doi:10.1023/A:1003169324226

Kozakiewicz, M. (1992). The Difficult Road to Educational Pluralism in Central and Eastern Europe. Prospects, 22(2), 207−215.

Krbec, D. (1999). Privatne škole i obrazovna politika u Hrvatskoj [Private Schools and Education Policy in Croatia]. Revija za obrazovnu politiku, 6(3-4), 269−˗290.

Matijević, M. (2001). Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije [Alternative Schools: Didactical and Pedagogical Concepts]. Zagreb: Tipex.

Matulčikova, M. (2003). Alternativne škole u Slovačkoj – savremeno stanje i perspektive [Alternative Schools in Slovakia – The Contemporary State and Perspectives]. Pedagoška stvarnost, 49(3-4), 347−357.

Milutinović, J. (2011). Alternative u teoriji i praksi savremenog obrazovanja: put ka kvalitetnom obrazovanju [Alternatives in the Theory and Practice of Contemporary Education – A Way to a Quality Education]. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.

Milutinović, J. & Zuković, S. (2013). Educational Tendencies: Private and Alternative Schools. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 15 (Sp.Ed.No. 2), 241−266.

Nagata, Y. (2006). Alternative Education: Global Perspectives Relevant to the Asia-Pacific Region. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Rajić, V. (2008). Stavovi učitelja i roditelja o razvoju privatnog i alternativnog osnovnog školstva u Republici Hrvatskoj [Teachers’ and Parents’ Attitudes towards the Development of Private and Alternative Primary Education in the Republic of Croatia]. Odgojne znanosti, 10(2), 329−347.

Raywid, M. A. (1999). History and Issues of Alternative Schools. Education Digest, 64(9), 47−51.

Ridl, K. (2003). Alternativne škole i inovacije u obrazovanju [Alternative Schools and Innovation in Education]. Pedagoška stvarnost, 49(3-4), 337−346.

Sliwka, A. (2008). The Contribution of Alternative Education. In Innovating to Learn, Learning to Innovate (pp. 93−112). Paris: OECD Publishing. Retrieved September 8, 2013 from http://www.oecd.org/dataoecd/13/30/40805108.pdf

Sliwka, A. & Istance, D. (2006). Choice, Diversity and “Exit” in Schooling – A Mixed Picture. European Journal of Education, 41(1), 45−58. doi:10.1111/j.1465-3435.2006.00245.x

Spevak, Z. (2001). Alternativne škole – razvoj, pojmovni okvir i funkcije [Alternative Schools – Development, Notions and Functions]. Pedagoška stvarnost, 47(9-10), 659−665.

Teske, P., Fitzpatrick, J., & Kaplan, G. (2006). The Informing Gap. Review of Policy Research, 23(5), 969−981.

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju [Law on Primary Education], Službeni glasnik RS. Br. 55 (2013)

Zuković, S. & Milutinović, J. (2013). Razvoj školskog i pedagoškog pluralizma u Republici Srbiji.[Development of School and Pedagogical Pluralism in the Republic of Serbia]. U R. Grandić (ur.), Obrazovni sistem i vrednosti iz ugla pluralizma i autonomije ličnosti [The Education System and Values from the Perspective of Pluralism and Personal Autonomy] (str. 79−96). Novi Sad: Pedagoško društvo Vojvodine.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804