ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ − ЈЕДНА ПЕСМА, ЈЕДНО ГОРКО РОДОЉУБЉЕ/ JOVAN STERIJA POPOVIĆ - ONE SONG, ONE BITTER PATRIOTISM

Снежана Вукадиновић

DOI Number
-
First page
1623
Last page
1633

Abstract


Апстракт

Аутор рада говори о песми Даворје на пољу Косову Јована Стерије Поповића која је репрезентативна и тематски савремена из више разлога. Стеријин песнички говор настаје увек дубоко смишљеном синтезом, од традиционалних слика и мисли потврђеног и познатог важења. На тај начин остварује имперсоналну и универзалну објективност сваког исказа. Анализира се Стеријин песнички поступак, као и историозофске поставке и морално-филозофске поруке његове косовске тужбалице.

 

Кључне речи: Даворје на пољу Косову, класицистичко песништво.

 

Abstract

 

Author of this work talks about the song Elegy (Lament) on the field of Kosovo by Jovan Sterija Popović, which is a representative and contemporary thematic for many reasons. The poetic speech of Sterija is always made by deeply considered synthesis, from traditional paintings and thoughts of aknowledged and known validity. By this, he achieves the impersonal and universal objectiviy of each statement. The work analyzes Sterija’s poetic process as well as historisophical settings and ethicosophical messages of his Kosovo lament.

 

Keywords: Elegy on the field of Kosovo. classicist poetry


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Atanasijević, K. (1938). Shvatanje o svetu i životu Jovana Sterije Popovića [Understanding the world and life Jovan Sterije Popović]. Godišnjak Matice srpske, 115-124.

Anđelković, S. et Thomas, P. L. (2008). Jovan Sterija Popović, Un classique parle à notre temps. Zbornik radova. Paris, Centre de rechereches sur les cultures et littératures d'Europe centrale, orientale et balkanique Université Paris IV-Sorbonne.

Aristofan (1985). Ptice [Birds], preveo Mladen Škiljan. Zagreb: VPA.

Дамјанов, С. (2010). Јован Стерија Поповић [Jovan Sterija Popović] антологијска едиција, десет векова српске књижевности, књ. 28. Београд: Матица српска.

Eshil (1976). Persijanci – Okovani Prometej [Persians - Prometheus Bound] s originala preveo,

objašnjenja i napomene napisao Miloš N. Đurić. Beograd: Rad.

Јелић, В. (1988). Стерија и Квинтилијан [Sterija and Quintitilian]. Нови Сад: Матица српска.

Jerotić, V. (1984). Darovi naših rođaka – psihološki ogledi iz domaće književnosti [Presents of our cousins – psychological view of domestic literature]. Beograd: Prosveta.

Курцијус, Р. E. (1996). Европска књижевност и латински средњи век [European Literature and the Latin Middle Age]. Београд: Српска књижевна задруга.

Новаковић, С. (1907). Јован Стерија Поповић [Jovan Sterija Popović]. Београд: Глас српске краљевске академије, LXXXIV.

Ovidius, N. P. (1845). Opera omnia, T 3, textum ad codicum Lipsiensium aldinarumque fidem accurate recognovit C. H. Weise, Lipsiae.

Павић, M. (1991). Историја српске књижевности 2, [History of Serbian literature 2]. Београд: Научна књига.

Павловић, M. (1976). Јован Стерија Поповић, његова поезија [Jovan Sterija Popović, his poetry]. Летопис Матице српске, год.152, књ.417, св.6, 643.

Поповић, J. С. (1892). Даворје [Elegy]. Београд: Српска књижевна задруга.

Rac, K. (1916). Antologija stare lirike grčke [Anthology of old Greek lyrics]. Zagreb: Matica hrvatska.

Савковић, Н. (2010). Од Рачана до Стерије (српска књижевност XVIII века барок, просвећеност, класицизам, предромантизам) [From Račan to Sterija (Serbian literature of XVIII century the baroque, the enlightenment, classicism, pre-romanticism)]. Нови Пазар, Државни универзитет, Нови Сад: Завод за културу Војводине.

Стефановић, M. Д. (2007). Читате ли Стерију? (нацрт за периодизацијско разумевање

збирке Даворје) [Do you read Steria’s works? (outline for understanding of periods of

collection Elegy]. Београд: Библиотека српске књижевности.

Tokin, M. (1965). Jovan Sterija Popvić [Jovan Sterija Popvić]. Beograd: Nolit.

Флашар, M. (1989). Стеријин превод из Хорација. У: Античке студије код Срба: зборник радова са научног скупа одржаног [Classical studies with Serbs], (стр. 55-80). Београд: САНУ.

Флашар, M. (1990). Реторски пародистички и сатирични елементи у романима Јована Стерије Поповића [Rethorical parodical and satirical elements in novels of Jovan Sterija Popović]. Зборник за историју књижевности (Journal of historical literature). Београд: САНУ, 506-545.

Хамваш, Б. (1993). Хиперионски есеји митологија-естетика-метафизика [Hyperionical essays mythology-aesthetic-metaphysic]. Нови Сад: Матица српска.

Хомер (1965). Хомерова Илијада [Homer's Iliad]. Превод, увод и регистар Милош Н. Ђурић. Нови Сад: Матица српска.

Хомер (1963). Хомерова Одисеја [Homer's Odyssey]. Превод, увод и регистар Милош Н. Ђурић. Нови Сад: Матица српска.

Claudianus, Cl. (1969). De raptu Proserpinae. J. B. Hall, Cambridge: Cambridge University Press,

Cambridge Classical Texts and Commentaries 11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804