СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ – НЕКИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ/COMMUNITY-BASED SUPPORTED HOUSING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN SERBIA – SOME INDICES OF QUALITY OF SERVICE

Бобан Петровић, Душка Стојисављевић, Драгомир Лукић

DOI Number
-
First page
69
Last page
83

Abstract


Становање уз подршку за особе са инвалидитетом, као једна од нових услуга социјалне заштите, у последњих 10 година све се више развија у земљама Балкана и Југоисточне Европе. У Србији се ова услуга развија од стране неколи- ко организација и институција, на бази најмање два различита модела. Међутим, сама услуга становања уз подршку, иако дефинисана новим Законом о соци- јалној заштити, још увек није адекватно имплементирана у систем социјалне заштите Србије, те постоји потреба сталног испитивања квалитета и ефеката ове услуге. Истраживање је реализовано на узорку од 23 особе са интелектуалним тешкоћама, различитог пола, старости, степена и типа тешкоћа, које су већ 10 година у континуитету корисници програма становања уз подршку Асоцијације за промовисање инклузије Србије – АПИ Србије. Примењени инструменти пред- стављају операционализације практичне, когнитивне и социјалне компетенције, социјалне укључености у живот заједнице и различитих личних карактеристика корисника ове услуге. Обрада података заснована је на дескриптивној статисти- ци, анализи варијансе са поновљеним мерењима и т-тесту за зависне узорке. Ре- зултати указују на позитивне промене у свим испитиваним аспектима, те суге- ришу да ове промене могу послужити као индикације квалитета саме услуге ста- новања уз подршку за особе са инвалидитетом.

Кључне речи: становање уз подршку, социјалне услуге, интелектуалне тешкоће, квалитет услуге.

The Community-Based Supported Housing (CBSH) service for people with disabilities, as one of the new social services, has been developing in the Balkans and Eastern Europe in the last 10 years. In Serbia, this program has been developed by several organizations and institutions, on the basis of at least two different models. However, the CBSH service, although defined by the new Law on Social Protection, is still not implemented in the social welfare system of Serbia, and there is a need for constant testing of the quality and effects of the CBSH service. The research was conducted on a sample of 23 people with intellectual disabilities (PwID), of different gender, age, degree and type of disabilities, who have already been using the housing system in cooperation with the Serbian association for promoting inclusion – SAPI's for 10 years. The applied instruments represent the operationalizations of the practical, cognitive and social competence, social inclusions in the community life and different personal characteristics of the users of the CBSH service. Data analysis is based on the descriptive statistics, repeated measures ANOVA and t-test for independent samples. The results indicate positive changes in all investigated aspects, and suggest that these changes may serve as indices of the quality of the the CBSH services.

Key words: Community-Based Supported Housing, social services, intellectual disabilities, quality of service.

 


Keywords

становање уз подршку, социјалне услуге, интелектуалне тешкоће, квалитет услуге.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Axellson, C., Granier, P., Adams, L. (2004). Изван деинституционализације: Нестабилна транзиција ка систему који пружа могућности у југоисточној Европи. Београд: Handicap International

Билић, М., Братковић, Д. (2004). Неки показатељи субјективног доживљаја квалитете живљења одраслих особа с менталном ретардацијом смјештених у дому за самостално становање, у: Ђурек, В. (ур): Зборник радова 5. међународног семинара Добра едукацијско-рехабилитацијска пракса за 21. стољеће (стр. 257-266). Тракошћан: Савез дефектолога Хрватске

Братковић, Д. и Билић, М. (2006). Квалитета подршке у програму становања у заједници, у: Ђурек, В. (ур): Живети заједно: зборник радова 6. Међународног семинара Савеза дефектолога Хрватске (стр. 277-287). Загреб: Савез дефектолога хрватске

Holtz, K.L., Eberle, G., Hillig, A., Marker, K. P. (1984). Heidelberger Kompetenz – Inventar für geistig Behinderte. Handbuch. Heidelberg: Universitatsvelag Winter edition “s”.

Мацура, Р., Ђокић, А., Туцовић, М., & Мркаљ, Р. (2011). Социјална искљученост - појам и приступи. Социјална мисао, 18(1), 105-120.

Петровић, Б., Стојисављевић, Д., & Тадић, К. (2012). Појам о себи особа са интелектуалним тешкоћама - импликације за развој програма подршке. Специјална едукација и рехабилитација, 11(4), 521-545.

Петровић, Б., Тадић, К., Стојисављевић, Д. (2009). Могућности самопроцене капацитета за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама путем упитника. Примењена психологија, 2 (3), 231-251

Петровић, Б., Стојисављевић, Д., Тадић, К. (2009). Персонални капацитети за самозаступање особа са интелектуалним тешкоћама, Књига резимеа са XV научног скупа ''Емпиријска истраживања у психологији'', Филозофски факултет, Београд

Петровић, Б., Новак, Ј., Стојисављевић, Д. (2008). Становање уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама – ефекти програма на компетентност особа са интелектуалним тешкоћама. С. Стојиљковић, В. Нешић, и З. Марковић, ур. У: Личност, професија и образовање, (303-317). Ниш: Филозофски факултет

Петровић, Б., Стојисављевић, Д. (2008). Еко-мапа: могућности процене социјалних релација особа са интелектуалним тешкоћама – прелиминарни резултати, Књига резимеа са XIV научног скупа ''Емпиријска истраживања у психологији''. Београд: Филозофски факултет, Институт за психологију

Петровић, Б., Кнежевић, Г. (2008). Испитивање могућности конструкције инструмента за процену личности особа са интелектуалним тешкоћама базираног на петофакторском моделу, Књига резимеа са XIV научног скупа ''Емпиријска истраживања у психологији''. Београд: Филозофски факултет, Институт за психологију

Петровић, Б., Новак, Ј., Стојисављевић, Д., Лукић, Д. (2007). Степен социјалне партиципације и социјална компетентност као предиктори квалитета живљења особа са интелектуалним тешкоћама – импликације за Службе становања уз подршку, Социјална мисао, 56, 116-138

Петровић, Б., Стојисављевић, Д., Новак, Ј., & Лукић, Д. (2007). Испитивање ефеката програма Становања уз подршку за особе са интелектуалним тешкоћама - импликације за процес социјализације. У М. Биро и С. Смедеревац (Ур.) Психологија и друштво (пп. 179 - 193). Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за психологију.

Стакић, Ђ. (2002). Еко-мапа, Социјална мисао, 9 (1-2), 47-63.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804