ПРАВО ПАЦИЈЕНТА ДА ПРИСТАНЕ НА МЕДИЦИНСКУ МЕРУ ИЛИ ДА ЈЕ ОДБИЈЕ/THE RIGHT OF THE PATIENT TO ACCEPT OR REFUSE MEDICAL TREATMENT

Зоран Поњавић

DOI Number
-
First page
15
Last page
33

Abstract


Слободни пристанак пацијента на предложену медицинску меру данас представља неопходан услов и етичко оправдање за њену примену. Слободног пристанка, међутим, нема без могућности да се мера одбије. Право на одбијање медицинске мере изазива све већу пажњу будући да се њиме смањује могућност излечења, упркос растућој медицинској ефикасности. У раду се нарочита пажња поклања способности за расуђивање као саставном елементу аутономије пацијента и општем услову за пуноважан пристанак или одбијање медицинске мере. У складу са Конвенцијом из Овиједа, ово субјективно лично право у Закону о правима паци- јената Републике Србије ограничено је једино заштитом општих интереса. Међу- тим, у раду се поставља питање да ли околности у којима се способност за расуђи- вање утврђује, као и неодређеност неких законских одредби, могу додатно ограни- чити ово право.

Кључне речи: медицинска мера, пристанак и одбијање мере, способност за расуђивање, пацијент, лекар.

Voluntary consent of the patient to the proposed medical treatment represents a necessary precondition and ethical justification for its application. However, there is no voluntary consent without the possibility to refuse medical treatment. The right to refuse medical treatment is receiving growing attention since it means that there is less chance for a cure, in spite of the increased medical efficiency. In this paper, the author pays particular attention to the issue of mental capacity as the constituent part of the patient’s autonomy and a general condition for valid consent or refusal of the medical treatment. In accordance with the Oviedo Convention, Law on Patients’ Rights of the Republic of Serbia restricts this subjective and personal right only in cases when it is contrary to the general interests. However, in this paper, the author raises the question whether the circumstances in which mental capacity is determined, along with the indeterminacy of some legal provisions, can additionally restrict this right.

Key words: medical treatment, consent and refusal, mental capacity, patient, doctor.


Keywords

медицинска мера, пристанак и одбијање мере, способност за расуђивање, пацијент, лекар.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Biomédecine, Famille & Droits de l’homme: Une même éthique pour tous?, Rev. trim. dr h. (2000). Conclusions générales présentées au Colloque international organisé à l’occasion du XXV e anniversaire de l’Association internationale de droit de la famille,à Oxford, du 29 au 30 août 1999. www.rtdh.eu/pdf/2000429.pdf.

Драшкић, М. (2010). Нови стандарди за поступак лишења пословне способности: актуелна пракса Европског суда за људска права [New Standards in the Proceedings for Deprivation of Active Legal Capacity: Actual Case-Law of the European Court of Human Rights], Анали Правног факултета у Београду, година LVIII, 2, 355–370.

Gervais, D. (1985). Le droit de refuser un traitement psychiatrique au Québec , Les Cahiers de droit, vol. 26, n° 4. http://id.erudit.org/iderudit/042691ar doi:

7202/042691ar

Ђурђевић, Н. (1997). Пристанак пацијента на лечење [Patient’s Consent to Medical Care], Правни факултет у Крагујевцу.

Kierzek, G., & Pourriat, J.-L. (2009). Refus de soins en situation d’urgence. URGENCES, 467–476. http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/Refus_de_

soins_en_situation_d_urgence.pdf

Мујовић-Зорнић, Х. (2011). Примена начела пристанка (informed consent) код медицинског третмана у психијатрији [The Principles of Consent (Informed Consent) Applicability by the Medical Treatment in Psychiatry], Правни живот, 9, 353–372.

Поњавић, З. (2014). Правни значај разликовања свакодневних и битних питања из садржине родитељског права [The Legal Significance of Differentiating between the Common and Essential Issues within Parental Right Framework}, Тематски зборник радова Правног факултета у Нишу „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору”, 13–29.

Поњавић, З. (2013). Пристанак детета на медицинску меру – између аутономије и патернализма (Child’s consent to medical treatement – Between autonomy and paternalism), Правни живот, 10, 91–106.

Радишић, Ј. (2012). Дужност лекара да пацијента обавести о ризицима предложене медицинске мере и његова одговорност – посебан осврт на праксу немачких и аустријских судова [Duty of the Physician to Inform the Patients About the Risks of the Proposed Medical Treatment and Their Liability – Particular Review on the Practice of the Courts in Germany and Austria] – Европска ревија за право осигурања, 2, 32–43.

Радишић, Ј. (2008). Медицинско правo – друго, прерађено и допуњено издање [Medical law], Правни факултет Универзитета Унион у Београду и Издавачко предузеће „Номос” Београд.

Radolović, А. (2009). Prirodna poslovna nesposobnost kao razlog nevaljanosti pravnog posla, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta Rijeka. (1991) v. 30, br. 1, 187–220.

Rameix, S. (2010). Des patients? L’ exemple du consentement aux soin en reanimation, Medicine & Droit, 5–10. doi:10.1016/j.meddro.2010.02.003.

Stauch, M. (1995). Rationality and the refusal of medical treatment: a critique of the recentapproach of the English courts, Journal of medical ethic, 21: 162–165;

http://jme.bmj.com/content/21/3/162.full.pdf.

Talarico, L. (2008). La personne du majeur protégé (theses). theses.univ- lyon3.fr/documents/getpart.php?id=1508&action=pdf.

Turković, K. (2008). Pravo na odbijanje medicinskog tretmana u Republici Hrvatskoj. Medicina, Vol. 44, No. 2, 158–170. http://hrcak.srce.hr/medicina

Влашковић, В. (2013). Правни и етички аспекти донирања органа са живих и пунолетних лица неспособних за расуђивање [Legal and ethical aspects of living organ donation from incompetent adults], Зборник радова „Услужно право”, Крагујевац, 717–732.

Wicks, E. (2001). The Right to Refuse medical treatment under the European Convention on human rights, Medical Law Review, 9, 17–40, http://medlaw.oxfordjournals.org/content/9/1/17.full.pdf+html.

LEGAL RESOURCES

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, Oviedo, 1997, Закон о ратификацији Конвенције је објављен у Службеном гласнику РС – Међународни уговори. Бр. 12 (2010).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD), 13. December 2006, General Assembly, resolution, A/RES/61/106, Закон којим се потврђује ратификација Конвенције, Службени гласник РС – Међународни уговори. Бр. 42 (2009).

Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15(1990) и Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4 (1996) и 2 (1997).

WMA Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient, Adopted by the 34th World Medical Assembly, Lisbon, Portugal, September/October 1981 and amended by the 47th WMA General Assembly, Bali, Indonesia, September 1995 and editorially revised by the 171st WMA Council Session, Santiago, Chile, October 2005.

Кодекс професионалне етике Лекарске коморе Србије, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 121 (2007).

Кривични законик, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 85 (2005), 88 (2005) – испр., 107 (2005) – испр., 72 (2009), 111 (2009), 121 (2012) и 104 (2013).

Устав Републике Србије, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 98 (2006).

Закон о правима пацијената, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 45 (2013).

Закон о здравственом осигурању, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 07(2005), 109 (2005).

Zakon o pravima pacijenta, Narodne novine RH. Br. 169 (2004), 37 (2008).

Закон о трансплатацији органа, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 72 (2009).

Закона о заштити лица са менталним сметњама, Official Gazette of the

Republic of Serbia, No. 45 (2013).

Закон о заштити становништва од заразних болести, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 125 (2004).

Породични закон, Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 18 (2005).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804