Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 СРПСКИ НЕДЕЉНИЦИ У ТРАНЗИЦИЈИ И ПОТРЕБА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ НОВИНАРА – (студија случаја НИН И ВРЕМЕ)/SERBIAN NEWS MAGAZINES IN TRANSITION AND NEED FOR LIFE-LONG JOURNALISTS EDUCATION (NIN and VREME case study) Abstract   PDF (Cрпски)
Веселин Кљајић, Милица Кљајић
 
Vol. XL, No 1, 2016 СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ – НЕКИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ/COMMUNITY-BASED SUPPORTED HOUSING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN SERBIA – SOME INDICES OF QUALITY OF SERVICE Abstract   PDF (Cрпски)
Бобан Петровић, Душка Стојисављевић, Драгомир Лукић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 СТРАТЕГИЈЕ ПОЗИЦИОНИРАЊА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ/POSITIONING STRATEGIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Ана Поповић, Љиљана Станковић, Сузана Ђукић
 
Vol. XL, No 2, 2016 СТРАХ ОД КРИМИНАЛИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША: ИСПИТИВАЊЕ РОДНИХ РАЗЛИКА/FEAR OF CRIME IN THE TERRITORY OF THE CITY OF NIŠ: EXPLORING GENDER DIFFERENCES Abstract   PDF (Cрпски)
Слободанка Константиновић Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 СТУДИЈА О ЕФИКАСНОСТИ ПАРНИЧНИХ ПОСТУПАКА ПРЕД ОСНОВНИМ СУДОМ У НИШУ/ A STUDY ON THE EFFICIENCY OF CIVIL PROCEEDINGS BEFORE THE BASIC COURT IN NIŠ Abstract   PDF (Cрпски)
Александар Мојашевић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ТЕМА ЗАСНИВАЊA СОПСТВЕНЕ ПОРОДИЦЕ У ВИЗИЈАМА БУДУЋНОСТИ АДОЛЕСЦЕНАТА/THE ISSUE OF FOUNDING FAMILY OF PROCREATION IN ADOLESCENTS’ VISIONS ABOUT THEIR OWN FUTURE Abstract   PDF (Cрпски)
Нада Половина, Маја Жегарац
 
Vol. XLII, No 1, 2018 ТHE DEVELOPMENT OF SOCIALIST IDEAS IN THE PRINCIPALITY OF SERBIA FROM 1868 TO 1876 Abstract   PDF (Cрпски)
Мирослав Д. Пешић
 
Vol. XLV, No 3, 2021 ТHE PROBLEM OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES: THE PLACE OF METHODOLOGY IN CONTEMPORARY RESEARCH Abstract   PDF
Sanela Andrić, Srđan Milašinović
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 УЗРОЦИ СЛАБЉЕЊА ДЕМОГРАФСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРБА У СТАРОЈ СРБИЈИ НА ПРАГУ XX ВЕКА/THE CAUSES OF WEAKENING THE SERBIAN DEMOGRAPHIC POSITION IN OLD SERBIA AT THE BEGINING OF THE 20th CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Антић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 УЛОГА МЕДИЈА У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ/THE ROLE OF THE MEDIA IN A DEMOCRATIC SOCIETY Abstract   PDF (Cрпски)
Наташа Кривокапић
 
Vol. XLIII, No 2, 2019 УМЕТНИЧКЕ ПРАКСЕ У КОНТЕКСТУ НЕОЛИБЕРАЛНИХ ИДЕОЛОГИЈА У ОБРАЗОВНИМ ПОЛИТИКАМА: ПРИМЕР СРПСКОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Abstract   PDF
Vera Večanski, Ana Kuzmanović Jovanović
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 УПРАВЉАЊЕ САДРЖАЈЕМ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА/CREATING, PUBLISHING AND USING CONTENT DURING CRISES Abstract   PDF (Cрпски)
Виолета Зубанов, Бојана Раденковић Шошић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 УПРАВЉАЊЕ ТАЛЕНТИМА: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА ЗА СРПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ALENT MANAGEMENT: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS FOR SERBIAN ORGANIZATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Марко Славковић, Верица Бабић, Весна Стојановић Алексић
 
Vol. XXXIX, No 4, 2015 УСЛОВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА И ПРИНОСА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА СА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗА/CONDITIONAL RELATIONSHIP BETWEEN BETA AND RETURNS: A CASE STUDY OF THE BELGRADE STOCK EXCHANGE Abstract   PDF (Cрпски)
Владимир Станчић, Евица Петровић, Никола Радивојевић
 
Vol. XL, No 1, 2016 УТИЦАЈ ДЕПРЕСИЈАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ ВАЛУТЕ НА ТРГОВИНСКИ БИЛАНС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ/THE IMPACT OF NATIONAL CURRENCY DEPRECIATION ON THE TRADE BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Тодоровић, Милан Марковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НА ЕФЕКТИВНОСТ КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ У ЕРИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА/INFLUENCE OF EDUCATION SYSTEM QUALITY ON THE USE OF ICT IN TRANSITION COUNTRIES IN THE AGE OF INFORMATI Abstract   PDF (Cрпски)
Бојан Крстић, Јелена Петровић, Тања Станишић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 УТИЦАЈ НЕКИХ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ ФАКТОРА НА ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ МОТОРИЧКИХ И КОГНИТИВНИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ/INFLUENCE OF CERTAIN SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN MOTOR AND COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN Abstract   PDF (Cрпски)
Александар Гаџић, Александар Милојевић, Игор Вучковић
 
Vol. XL, No 2, 2016 УТИЦАЈ ПАПСТВА НА СРБИЈУ И БУГАРСКУ КРАЈЕМ XII И ПОЧЕТКОМ XIII ВЕКА/THE INFLUENCE OF THE PAPACY ON SERBIA AND BULGARIA AT THE END OF 12TH AND BEGINNING OF THE 13TH CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Владан Станковић
 
Vol. XL, No 1, 2016 УТИЦАЈ СТРЕСА И СТРАТЕГИЈЕ УКЛАЊАЊА ПРОБЛЕМA У ПОНАШАЊУ ОСОБА СА АУТИЗМОМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ/INFLUENCE OF STRESS ON THE BEHAVIORAL PROBLEMS OF PEOPLE WITH AUTISM AND INTELLECTUAL DISABILITY AND THE WAYS OF REMOVAL STRATEGY Abstract   PDF (Cрпски)
Даниела Тамаш
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 УТИЦАЈ СУБЈЕКТИВНИХ ПРЕФЕРЕНЦИЈА НА ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА У ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКОМ МОДЕЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ/INFLUENCE OF SUBJECTIVE PREFERENCES ON THE DECISION-MAKING PROCESS IN A MULTI-CRITERIA MODEL OF PUBLIC PROCUREMENT Abstract   PDF (Cрпски)
Жарко Поповић, Јелена Станковић, Ивана Веселиновић
 
Vol. XXXIX, No 2, 2015 ФИДУЦИЈАРНА ТЕОРИЈА КАО ПОКУШАЈ ПОМИРЕЊА КОНЦЕПТА ДРЖАВНОГ СУВЕРЕНИТЕТА И КОНЦЕПТА МЕЂУНАРОДНОГ JUS COGENS-A/A FIDUCIARY THEORY AS AN ATTEMPT TO RECONCILE THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY WITH THE CONCEPT OF INTERNATIONAL JUS COGENS Abstract   PDF (Cрпски)
Сенад Ганић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ФРАНШИЗИНГ КАО МОДЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ/FRANCHISING AS THE MODEL OF INTERNATIONALISATION OF RETAILING Abstract   PDF (Cрпски)
Светлана Соколов Младеновић, Ђорђе Ћузовић
 
Vol. XL, No 2, 2016 ФУНКЦИЈЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА/ FUNCTIONS OF THE IN REM SECURITY RIGHTS Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Живковић
 
Vol. XXXIX, No 3, 2015 ХРИШЋАНСТВО У 21. ВЕКУ/CHRISTIANITY IN THE 21st CENTURY Abstract   PDF (Cрпски)
Милош Јовановић
 
Vol. XXXIX, No 1, 2015 ЦИНИЗАМ МЕДИЦИНЕ И ЛЕЧЕЊЕ ЛИТЕРАТУРОМ/MEDICAL CYNICISM AND LITERARY CURE Abstract   PDF (Cрпски)
Драган Бошковић
 
226 - 250 of 667 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>