TEME 2/2007
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXI Br. 2 Str. 219 - 466 Niš april - jun 2007.
UDK: 1+3  ISSN 0351-1685

SADRŽAJ - CONTENTS


REČ PRIREĐIVAČA
EDITOR’S COMMENT


RAZVIJANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA
U SRBIJI U USLOVIMA EVROPSKIH INTEGRACIJA
DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF SERBIAN
COMPANIES UNDER CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATIONS
Ljiljana Stanković, Suzana Đukić
DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA –
OSNOV ZA KREIRANjE VREDNOSTI
SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISE-
THE BASIS FOR VALUE CREATION
Živorad Gligorijević, Gorica Bošković
STRATEGIJA RAZVOJA I UNAPREĐENjE
KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE SRBIJE
DEVELOPMENT STRATEGY AND
COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF SERBIAN INDUSTRY
Dragana Radenković-Jocić
INTELEKTUALNA SVOJINA –
ELEMENT ZAJEDNIČKOG TRŽIŠTA EU
INTELLECTUAL PROPERTY –
THE EUROPEAN UNION INTERNAL MARKET ELEMENT
Branislav Mitrović, Zoran Stefanović
INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE POVEĆANjA
KONKURETNOSTI PRIVREDE SRBIJE
INSTITUTIONAL PRESUMPTIONS OF THE IMPROVEMENT OF
COMPETITIVENESS OF THE SERBIAN ECONOMY
Ivana Simić
ORGANIZACIONA STRUKTURA KAO OSNOV KONKURENTNOSTI
ORGANIZACIJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE
ORGANIZATIONAL STRUKTURE AS A BASIS OF ORGANIZATION COMPETITIVENESS
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Srđan Marinković
STANjE I DINAMIKA STEPENA KONCENTRACIJE U
BANKARSKOM SEKTORU SRBIJE
THE INDUSTRIAL CONCENTRATION IN SERBIAN BANKING:
THE DEGREE AND ITS DYNAMICS
Tadija Đukić
IZVEŠTAVANjE O NOVČANIM TOKOVIMA PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
CASH FLOW REPORTING IN SERBIAN ENTERPRISES
Bojan Krstić
UPRAVLjANjE PERFORMANSAMA LjUDSKIH RESURSA KAO
DETERMINANTA KREIRANjA VREDNOSTI I KONKURENTSKE PREDNOSTI PREDUZEĆA
MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCE PERFORMANCE AS DETERMINANT OF
CREATING FIRM VALUE AND COMPETITIVE ADVANTAGE
Igor Mladenović
UTICAJ INSTITUCIONALNIH INVESTITORA NA KONKURENTSKU POZICIJU BANAKA U
FINANSIJSKIM SISTEMIMA SAVREMENIH TRŽIŠNIH PRIVREDA
INFLUENCE OF INSTITUTIONAL INVESTORS ON BANKS COMPETITIVENTES POSITION IN
FINANCIAL SYSTEMS OF CONTEMPORARY BUSINESS ECONOMIES
Vidoje Stefanović
INOVATIVNOST KAO PRETPOSTAVKA
KONKURENTNOSTI U TURIZMU
INOVATIVITY AS A PRECONDITION OF
COMPETITIVENESS IN TOURISM
Dragan Petrović
UNAPREĐENjE SVOJINSKIH ODNOSA KAO
PRETPOSTAVKA EFIKASNE TRŽIŠNE PRIVREDE
IMPROVING PROPERTY RELATIONS AS AN
ASSUMPTION OF EFFICIENT MARKET ECONOMY
Biljana Pešalj
UPOREDNA ANALIZA NACIONALNIH NAGRADA ZA KVALITET I NjIHOVA ULOGA U
UNAPREĐENjU KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA I PRIVREDE
COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL QUALITY AWARDS AND
THEIR ROLE IN ENTERPRISES AND ECONOMY COMPETITIVENESS IMPROVEMENT
Vladana Hamović, Drago Cvijanović, Branko Mihailović
PRETPOSTAVKE I PRAVCI UKLjUČIVANjA
SRPSKIH PREDUZEĆA U SVETSKE TRGOVINSKE TOKOVE
ASSUMPTIONS AND GUIDELINES OF SERBIAN COMPANIES
TOWARDS WORLD TRADING STREAMLINES
Mirjana Radović
EKONOMSKO-PRAVNI ASPEKTI FRANŠIZINGA
ECONOMIC-LEGAL ASPECTS OF FRANCHISING
Valentina Bondžolova
EZIKOVATA IGRA V REKLAMNITE TEKSTOVE
LINGUISTIC PLAY IN ADVERTISEMENT TEXTS
Slađana Starčević
EVOLUCIJA PROPAGANDE
EVOLUTION OF ADVERTISING


PORTRETI
PORTRAITS
Dragoljub B. Đorđević
SKICA ZA PORTRET YU SOCIOLOGA RELIGIJE:
ESAD ĆIMIĆ (1931-) – SOCIOLOG RELIGIJE IZVORNE MISLI
A SKETCH FOR A PORTRAIT OF YU SOCIOLOGIST OF RELIGION:
ESAD CIMIC (1931-) A SOCIOLOGIST OF RELIGION OF ORIGINAL THOUGHT
Dragoljub B. Đorđević
SKICA ZA PORTRET YU SOCIOLOGA RELIGIJE:
NIKOLA DUGANDžIJA (1933-) –SOCIOLOG RELIGIJE RETKE IMAGINACIJE
A SKETCH FOR A PORTRAIT OF YU SOCIOLOGIST OF RELIGION:
NIKOLA DUGANDŽIJA (1933-) A SOCIOLOGIST OF RELIGION OF RARE IMAGINATION


OCENE I PRIKAZI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Suzana Đukić
STRATEGIJSKI MARKETING
STRATEGIC MARKETING
Radomir Đorđević
FILOZOFIJA EVROAZIJSTVA
PHILOSOPHY OF EURASIANSHIP