TEME 2/2009
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXIII Br. 2 Str. 319 - 752 Niš april - jun 2009.
UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS


UVODNA BELEŠKA
INTRODUCTORY REMARKDVADESET GODINA TRANZICIJE BIVŠIH SOCIJALISTIČKIH PRIVREDA – DOSTIGNUĆA I IZAZOVI
TWENTY YEARS OF TRANSITION OF FORMER SOCIALIST ECONOMIES – ACHIEVMENTS AND CHALLENGES
Ljubomir Madžar
POLITIČKA OGRANIČENJA U REALIZACIJI EKONOMSKOPOLITIČKIH PROGRAMA: SLUČAJ SRBIJE
POLITICAL CONSTRAINTS IN THE IMPLEMENTATION OF ECONOMIC POLICY PROGRAMS: THE CASE OF SERBIA

Božidar Cerović
NAPREDAK U TRANZICIJI, INICIJALNI USLOVI I PRIVREDA SRBIJE
TRANSITION PROGRESS, INITIAL CONDITIONS AND THE SERBIAN ECONOMY

Džefri M. Hodžson
INSTITUCIJE I ODRŽIVOST MAKROEKONOMIJE:
NEKI POGLEDI NA TRANSFORMACIJU POSTKOMUNISTIČKIH PRIVREDA
INSTITUTIONS AND THE VIABILITY OF MACROECONOMICS:
SOME PERSPECTIVES ON THE TRANSFORMATION PROCESS IN POST-COMMUNIST ECONOMIES

Alpar Lošonc
MOŽE LI IDEJA O “OSNOVNOM DOHOTKU” KORIGOVATI UČINKE DRŽAVE BLAGOSTANjA?
COULD THE IDEA OF BASIC INCOME CONTRIBUTE TO THE ACHIЕVEMENTS OF WELFARE STATE

Milorad Božić
DEINDUSTRIJALIZACIJA ZEMALJA U TRANZICIJI I NJENE EKONOMSKE POSLEDICE
DEINDISTRUALIZATION IN TRANSITION COUNTRIES AND ITS ECONOMIC CONSEQUENCES

Branislav Mitrović, Zoran Stefanović
TEORIJSKI KONCEPT I EVOLUCIJA PREDUZETNIŠTVA U TRANZICIONIM PRIVREDAMA
THEORETICAL CONCEPT AND EVOLUTION OF ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES

Srđan Golubović
NEZAVISNOST CENTRALNE BANKE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
CENTRAL BANK INDEPENDENCE IN THE COUNTRIES OF WESTERN BALKAN

Nataša Golubović
ANATOMIJA GLOBALNE FINANSIJSKE KRIZE I IMPLIKACIJE ZA ZEMLjE CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
ANATOMY OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPLICATIONS FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Predrag Cvetković
O PRAVU SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE:
ASIMETRIJA PRAVA I OBAVEZA KAO KLjUČNA DETERMINANTA
THE LAW OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION:
ASSIMETRY OF RIGHT AND DUTIES AS THE DECESIVE DETERMINANT

Nebojša Raičević
DOSTUPNOST TRŽIŠTA RADA EVROPSKE UNIJE RADNICIMA
IZ CENTRALNO-ISTOČNO EVROPSKIH DRŽAVA ČLANICA
AVAILIBILITY OF THE EU LABOUR MARKET TO WORKERSFROM
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN MEMBER STATESO OSNOVAMA ROMOLOGIJE
ON THE FOUNDATIONS OF ROMOLOGY
Dragoljub B. Đorđević
PREMA TEMELJIMA ROMOLOGIJE
TOWARDS THE FOUNDATIONS OF ROMOLOGY

Rajko Đurić
ROMOLOGIJA U PROCESU SAMOOSVEŠĆIVANJA
ROMOLOGY IN THE PROCESS OF BECOMING SELF-AWARE

Nedeljko Bogdanović
O NEKIM TERMINOLOŠKIM PITANJIMA ROMOLOGIJE I ROMISTIKE
ON SOME TERMINOLOGICAL ISSUES OF ROMOLOGY AND ROMISTICS

Bernhard Štrek
KULTURA PROSTORA: OSNOVNA PITANJA CIGANOLOGIJE
KULTURE DER ZWISCHENRÄUME – GRUNDFRAGEN DER TSIGANOLOGIE

Johanes Ris
PISANJE (RAZLIČITIH) ROMA/CIGANA –
ROMSKE/CIGANSKE STUDIJE I NAUČNO KONSTRUISANJE ROMA/CIGANA
THE WRITING OF (DIFFERENT) ROMANIES/GYPSIES –
ROMA/GYPSY STUDIES AND SCIENTIFIC CONSTRUCTION OF ROMANIES/GYPSIES

Ksenija P. Trofimova
IZUČAVANJE KULTURE ROMA: METODOLOŠKI ASPEKT
STUDY OF ROMA CULTURE: METHODOLOGICAL ASPECTTEMINE ŠARENICE
THEMATIC VARIETIES
Malkolm Bul, Kit Lokart
DVA IMIDŽA ADVENTIZMA
ТWO PUBLIC IMAGESIS OF ADVENTISM

Jelena Mihajlov
O POLITICI AFIRMATIVNE AKCIJE
ON POLITICS OF AFFIRMATIVE ACTION

Uroš Šuvaković
PARTIJSKA DRŽAVA: MOGUĆNOSTI NjENOG NASTANKA I RAZVOJA NA PRIMERU SAVREMENE SRBIJE
PARTY STATE: POSSIBILITIES OF APPEARANCE AND DEVELOPMENT ON EXAMPLE OF CONTEMPORARY SERBIA

Đorđe Đekić
ZAŠTO JE KNEZ MUTIMIR ZADRŽAO PETRA GOJNIKOVIĆA?
WHY DID PRINCE MUTIMIR KEEP PETAR GOJNIKOVIC?

Vladana Hamović, Branko Mihailović, Vesna Paraušić
PRAVCI POTENCIJALNIH INVESTICONIH ULAGANJA U RAZVOJNO OPREDELJENIM
POLJOPRIVREDNIM DOMAĆINSTVIMA NA PODRUČJU OPŠTINE MIONICA
POTENTIAL INVESTMENT TRENDS IN DEVELOPMENTALLY INCLINED HOUSHOLDS
ON TERRITORY OF MIONICA MUNICIPALITYDRUŠTVENI NAUČNICI UNIVERZITETA U NIŠU
SOCIAL SCIENTISTS FROM NIS UNIVERSITY
Dragoljub B. Đorđević
LJILJANA STANKOVIĆ – EKONOMISTA I MARKETINŠKI STRUČNJAK
LJILJANA STANKOVIĆ: AN ECONOMIST AND MARKETING EXPERT

Ljiljana Stanković
UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI KREIRANJEM VREDNOSTI U MREŽAMA
COMPETITIVENESS IMPROVEMENT OF VALUE CREATING IN NETWORKS

Ljiljana Stanković
USKLAĐIVANJE MARKETING STRATEGIJE SA PROMENAMA U OKRUŽENJU
ALIGNING MARKETING STRATEGY WITH CHANGES IN THE ENVIRONMENTOSVRTI I PRIKAZI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Ivana Božić Miljković
KINESKE EKONOMSKE REFORME
CHINESE ECONOMIC REFORMS

Savo Trifunović
O GLOBALIZACIJI I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANjU
ON GLOBALIZATION AND HIGHER EDUCATION